Repræsentanter i F-35 programmets driftsorganisation


Repræsentanter i F-35 programmets driftsorganisation

Tre danske repræsentanter i F-35 programmets driftsorganisation i USA.

Vil du være med til at sikre, at Danmarks interesser i F-35 flyets driftsorganisation varetages sikkert og professionelt? Vi søger tre medarbejdere med teknisk officers eller ingeniør baggrund, som kan indgå i F-35 programmets logistik- og driftsstruktur. Der er tale om løsning af tekniske og logistiske opgaver i F-35 programmets driftsstruktur inklusiv den kommende danske F-35 driftsorganisation. Stillingerne er til besættelse senest den 1. januar 2020 med forventet udstationering i USA medio 2020.
Om os
Nyt Kampfly Program er en programorganisation i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som gennemfører anskaffelse og indfasning af nye kampfly til Danmark. Der er tale om den hidtil største materielinvestering til Forsvaret og en anskaffelse af stor strategisk betydning for Danmark. Heraf følger naturligvis stor bevågenhed. I Nyt Kampfly Program stiller vi derfor meget høje krav til os selv og hinanden.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i øjeblikket udstationeret repræsentanter i F-35 programkontoret i Washington D.C, i USA. F-35 programkontoret er det internationale programkontor, som har til opgave at forestå anskaffelse, drift og videreudvikling af F-35 Joint Strike Fighter kampflyet til USA, internationale partnere og andre F-35 købere. F-35 programkontoret har ca. 2.500 medarbejdere, heraf ca. 160 fra de internationale partnerlande. En del af disse medarbejdere er stationeret andre steder i USA (Eksempelvis Fort Worth (TX), Phoenix (AZ) og på sigt Dayton (OH)).
Om stillingen
Der er tale om tre stillinger i F-35 programmets driftsstruktur med teknisk og logistisk indhold i USA:

a. Dansk F-35A Class Desk, Washington D.C.
b. Dansk repræsentant i F-35 logistisk operationscenter, Fort Worth (TX)/Dayton (OH).
c. Dansk F-35A Partner Maintenance Liaison, Phoenix (AZ).

Besættelsen af stillingerne sker ud fra en helhedsbetragtning i forhold til Forsvarets samlede kampflyopgaver i de kommende år samt i forhold til ansøgernes kompetencer og niveau. Afhængigt af kandidaternes kompetencer m.m. kan det komme på tale, at ansættelsen gennemføres ved en rokade.

Nedenfor er de enkelte stillinger beskrevet nærmere:

(a) Dansk F-35A Class Desk

Stillingsindehaveren arbejder tæt sammen med den danske F-35A chefingeniør ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og Class Desk er en del af den internationale F-35 organisation (Director of Engineering og F-35 Chief Engineer) i Washington D.C. I forbindelse med produktion, drift og videreudvikling af danske F-35 fly er Class Desk med til at sikre, at danske krav til eksempelvis luftdygtighed løbende bliver opfyldt. Opgaverne omfatter bl.a. deltagelse i udarbejdelsen af nye ønsker og krav til F-35, bidrage til konfigurationsstyringen, udarbejdelsen af modifikationer og behandling af forhold i forbindelse med modtagelsen af danske F-35 m.m. Stillingsindehaveren bør have indgående kendskabskab til internationale standarder for flyproduktion, ændringer af flys konfiguration og drift af militære fly. Endvidere bør indehaveren have solidt teknisk kendskab til driften af kampfly.

(b) Dansk repræsentant i F-35 logistisk operationscenter

Stillingsindehaveren indgår i den globale F-35 driftsorganisations operationscenter, som sammen med bl.a. Lockheed Martin løser tekniske/logistiske problemstillinger i forbindelse med driften, og prioriterer ressourcer for at opnå den aftalte rådighedsgrad m.m. Hertil kommer, at operationscenteret løbende rapporterer for den samlede flåde, så de enkelte partnere og F-35 programmets ledelse løbende har adgang til centrale målepunkter m.m. Stillingsindehaveren bør have indgående kendskab til logistiske og tekniske forhold omkring militær flyvning, samt hvordan disse forhold udvikler sig over flyets levetid herunder kunne medvirke til udarbejdelsen af diverse analyser og rapporter.

(c) Dansk F-35A Partner Maintenance Liaison

Stillingsindehaveren indgår som en integreret medarbejder af den amerikanske F-35 eskadrille (308th Fighter Squadron), som de danske fly indgår i på Luke Air Force Base (AFB) (56 fighter Wing) samt den danske ”Senior National Representative” (SNR). Endvidere er stillingsindehaveren ansvarlig for at monitere vedligeholdelsen af danske F-35 fly herunder medvirke til, at danske standarder for den vedvarende luftdygtighed opretholdes for danske fly jf. den internationale aftale omkring fælles F-35 træningsaktiviteter på Luke (AFB). Stillingsindehaveren skal også medvirke til, at civilt kontraktpersonel udfører vedligeholdelse på danske fly i overensstemmelse med F-35 vedligeholdelsesforeskrifterne. Stillingsindehaveren bør have indgående teknisk kendskab til operativ drift af kampfly på wing- og eskadrilleniveau gerne fra internationale operationer eller større øvelser. Endvidere bør indehaveren være erfaren og kunne indgå i et internationalt operativt miljø med en vis selvstændighed.

For alle tre stillinger må det forventes, at stillingsindehaveren deltager i et antal arbejdsgrupper og mødefora i F-35 programmet.
Om dig
Stillingerne planlægges besat med officerer på majors-niveau eller dertil egnede kaptajner. Alternativt kan stillingerne besættes af ingeniører. Det gælder at både officererne og ingeniører skal kunne dokumentere relevant arbejdserfaring og resultater. Du skal have gennemført videreuddannelse I/Ledere (VUT-I/L), videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller anden tilsvarende akademisk uddannelse.

Stillingsindehaveren (a) bør have en teknisk baggrund med kendskab til anskaffelse og drift af flysystemer samt kendskab til internationalt materielsamarbejde og internationale standarder indenfor drift af militære fly.

Stillingsindehaveren (b) bør have en teknisk operativ baggrund med erfaring fra flydrift – gerne på flere niveauer (eskadrille og wing niveau). Samtidig bør stillingsindehaveren have erfaring fra deployeringer med fly herunder opgaver med at tilvejebringe de nødvendige reservedele m.m.

Stillingsindehaveren (c) bør have en teknisk operativ baggrund med kendskab til drift af (moderne) kampfly samt indgående kendskab til internationale luftdygtighedsstandarder og krav til sikring af den nødvendige kvalitet i forbindelse med arbejde på fly i et internationalt miljø.

De tre stillinger kræver, at indehaverne løbende kan opretholde sikkerhedsgodkendelse til yderst hemmeligt (cosmic top secret). Endvidere bør indehaverne kunne manøvrere på forskellige niveauer i et internationalt miljø, så nødvendige netværk kan etableres og udbygges. Det forventes, at ansøgerne kan samarbejde med folk på tværs af forskellige faglige områder, og hurtigt skabe relevante professionelle kontakter. Ansøgerne bør være ildsjæle, samt arbejdsomme og konstruktive holdspillere.

Derudover lægger vi vægt på, at ansøgerne:
- kan arbejde systematisk og struktureret,
- har stærke analytiske evner, god dømmekraft og helhedsforståelse,
- er fleksibel, selvkørende og ansvarsfuld ift. opgaveløsningen,
- har veludviklede samarbejdsevner,
- er flydende på engelsk, i skrift og tale,
- har stor personlig integritet samt er robust og fleksibel,
- kan anvende værktøjerne i MS Office pakken på brugerniveau,
- kan anvende moderne software værktøjer i forbindelse med drift og konfigurationsstyring af flysystemer.

Efter endt udstationering bør ansøgerne være forberedt på, at deres opnåede F-35 kompetencer søges anvendt i den nationale F-35 driftsstruktur i dialog med den enkelte.
Ansættelsesvilkår
Som militær ansat vil ansættelsen ske efter protokollat af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner eller i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Stillingernes niveau og opgaver vil blive justeret i forhold til de valgte kandidater.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal også kunne bestå en englesk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogtestcenter.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på forsvarets hjemmeside, hvor du kan læse om udetillægsordningen.

Er du ansat i Forsvaret i dag, kan du på Forsvarets HR-portal på FIIN også finde information om forhold under udstationering. Her kan du bl.a. beregne det forventede skattefri udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle individuelle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner. Stillingerne besættes som udgangspunkt for en tre- til fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til behov.

Stillingerne er til besættelse senest 1. januar 2020. Du skal være indstillet på at gennemføre et individuelt tilpasset introduktionsforløb ved Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program eller ved Flyverkommandoen afhængig af ansøgernes kompetencer inden tiltrædelse.


Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oberstløjtnant Lars Lind Knudsen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, på telefon 2560 0489.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, herunder udetillægsordning og boligforhold kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019, og ansøgeren bør anføre en prioritering af de tre stillinger. Der forventes gennemført ansættelsessamtaler hurtigst muligt herefter. Send ansøgning og CV via linket i annoncen, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Som ansøger skal du være opmærksom på at du kun kan søge stillngen én gang. Derfor skal du skrive én samlet ansøgning, hvis du er interesseret i flere af stillingerne.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent