Vedligeholdelsesofficer til 1. Eskadre, Division 11, 5. besætning i THETIS-klassen


Vedligeholdelsesofficer til 1. Eskadre, Division 11, 5. besætning i THETIS-klassen

Er du uddannet teknisk officer og teknisk dygtig? Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Så har vi brug for dig i stillingen som vedligeholdelsesofficer i 5. besætning.
Om os
Inspektionsskibene af THETIS-klassen indgår organisatorisk i Division 11 under 1. Eskadre. THETIS-klassen opererer primært i Nordatlanten under operativ kontrol af Arktisk Kommando.

Enhedernes primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og hævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet i Nordatlanten. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.

Enhederne skal med kort varsel være klar til indsættelse i internationale operationer globalt set.

5. besætning er en af fem inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vores opgave kommer først, og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så derfor har alle målet for øje i vores operationer. I 5. besætning planlægger vi betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommunikation blandt alle i besætningen – og med dig, forventer vi er åben, løbende og med gensidig orientering. Du skal bidrage til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt hvad vi gør, og vi er dem, som løser opgaver ingen andre gør.

Vi tilbringer cirka 150-180 dage til søs om året samt et varierende mindre antal dage med vagt og uddannelse.

5. besætning har med THETIS-klasse fast tjenestested og basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Som vedligeholdelsesofficer indgår du i ledelsen af teknisk division og er leder af vedligeholdelsessektionen. Du tilrettelægger vedligeholdelsestjenesten for teknisk division inden for områderne maskin-, elektro- samt elektronikområdet. I stillingen ligger en høj grad af selvstændighed. Derudover koordinerer du teknisk assistance til øvrige divisioner i samarbejde med teknikofficeren. Du bidrager til og udarbejder vedligeholdelsesmeddelelser i samspil med teknikofficeren.

Du refererer direkte til teknikofficeren og er dennes stedfortræder.
Den tekniske division består af tre officerer, tre befalingsmænd og tolv faglærte konstabler.

Du er ansvarlig for den faglige og tekniske uddannelse af underlagt personel med henblik på udførelse af større eftersyns- og reparationsarbejder. Ligeledes er du tilsynsførende for uddannelse af menigt personel inden for divisionen.

Du vil indgå i et team af engagerede og højt motiverede ledere og medarbejdere, hvor alle yder deres bedste. Dette skal du kunne understøtte ved en synlig ledelsesstil.

Den tekniske division besidder et højt fagligt niveau og er klar til sparre og understøtte din udvikling, både fagligt og personligt. I træningen til DOST bliver du en nøgleperson, hvor vigtige dele af organisationen drejer om dig og dine evner til at træffe beslutninger.

Enhederne i Division 11 er bygget i slut 80’erne, og er løbende blevet opdateret. Dette skaber en rigtig god platform til læring og forståelse af skibs- og systemopbygning, som er en vigtig del af dit virke. Da enhederne løbende er blevet opdateret, dækker de tekniske installationer både mekanik, og elektronik.
Om dig
Du er teknisk officer i Søværnet og har gennemgået VUT I/L eller tilsvarende. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillet på indgåelse af uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, opfordres ligeledes til at søge. Tidligere erfaring fra THET-klassen forventes.

Vi forventer af dig, at du har en professionel og fleksibel indgangsvinkel til løsningen af dine opgaver samtidigt med, at du kan udvise en positiv og anerkendende tilgang til dine medarbejdere. Du skal ligeledes være i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fag- og personelgrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have blåt bevis.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 22. september 2019. Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen. Tiltrædelse efter aftale. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Jacob Olsen, der er TKO i 5. besætning på telefon 30 67 07 53.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

28.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent