FMN

Chef for Arbejdsgruppe Logistik ved Forsvarets Hovedværksteder


Chef for Arbejdsgruppe Logistik ved Forsvarets Hovedværksteder

Er du major eller civilist med en overvejende logistisk baggrund? Vil du udfordres og arbejde i en spændende og dynamisk myndighed, der er på vej over i en nyoprettet myndighed med mulighed for at præge din kommende stilling? Så skal du til tasterne nu og sende os din ansøgning.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN- orienteret landsdækkende virksomhed med ca. 800 kompetente medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er aktuelt organiseret under Forsvarskommandoen med en stab og tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder. Pr. 1. januar 2020 organiseres store dele af vedligeholdelsen af Forsvarets materiel i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, som bliver en ny NIV II myndighed under Forsvarskommandoen. Forsvarets Hovedværksteder som helhed er omfattet af denne beslutning, og derfor vil udvalgte medarbejdere skulle dedikere en del af deres arbejdsindsats i 2019 til forberedelse af denne nye myndighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, som indledes med en afklaringssamtale, hvorefter vi i fællesskab vil planlægge, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Den ledige stillingsbetegnelse er Chef for Arbejdsgruppe Logistik, der organisatorisk hører under Projektsektionen i Staben ved Forsvarets Hovedværksteder. Du bliver ansvarlig for Arbejdsgruppe Logistik, som skal udvikle og implementere logistikken i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Dine opgaver er, at udarbejde grundlaget for den logistiske understøttelse af vedligeholdelsesmæssige såvel som operative opgaver. Ligeledes udarbejder du de bestemmelser, processer og direktiver mm, der er nødvendige for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes drift. Du skal udvikle en lagerstruktur i koordination med relevante arbejdsgrupper. Du bliver ansvarlig for, at alle beholdninger, herunder myndighedsbeholdninger, overføres fra eksisterende myndigheder. Derudover skal du udvikle og fastlægge snitflader til andre myndigheder og styrelser.

Når Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste etableres med ca. 1730 medarbejdere og ca. 60 værksteder pr. 1. januar 2020, bliver du flyttet fra stillingen Chef for Arbejdsgruppe Logistik over i stillingen som Chef for Logistiksektionen, der bliver chefen for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Planlægnings- og Koordinationsdivisionens nærmeste rådgiver i forhold til Supply Chain Management og logistik. Logistiksektionen er normeret med en chef og syv sagsbehandlere, der er sammensat af både civile og militære ansatte. Du har derfor rig mulighed for at præge din kommende sektion i opstartsfasen og inden.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste betragter logistik og reservedele som en strategisk afhængighed, der til stadighed skal have ledelsesfokus. Det er derfor af afgørende betydning at Chefen for Logistiksektionen etablerer og udvikler et tæt partnerskab med Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution i rammen af Supply Chain Management som en forudsætning for en fortsat effektivisering af vedligeholdelsen af Forsvarets operative kapaciteter.

Logistiksektionen understøtter myndighedens sagsbehandling indenfor Supply Chain og normering af materiel. Sektionen er tillige ansvarlig for opretholdelse af det nødvendige materielberedskab i forhold til understøttelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operative opgaveløsning, især med fokus på reservedele og i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse at bidrage til at fremskaffe kritiske reservedele og gennem Supply Chain Management søge at forbedre og effektivisere leveringssikkerheden for reservedele.

Endvidere er sektionen ansvarlig for udviklingsprojekter i forhold til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes driftslogistiske forhold, herunder også den operative logistiske udvikling i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Yderligere varetager sektionen koordinationen af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes materieldrift.

Som Chef for Logistiksektionen varetager du opgaver som f.eks. fastsættelse af målsætninger, udarbejdelse af handleplaner og fastlægger succeskriterier for sektionens arbejde.

Derudover får du ansvar for:

Udvikling og vedligeholdelse af koncept for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes lagerstruktur.

Håndtering af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes A-normering.

Støtte samt vejledning til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Vedligeholdelsesområder vedrørende myndighedsbeholdninger, reservedelslagre og normeringer.

Du bidrager i udvikling af forretningsforbindelsen i logistiske spørgsmål til Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L) eller tilsvarende. Du skal have et indgående kendskab til Supply Chain Management og logistik i Forsvaret. Det er en fordel, hvis du har operativ logistikerfaring fra tjeneste på NIV III eller VN I niveauet.

Er du civil, forestiller vi os at du for stillingen har en relevant uddannelsesbaggrund og du har et indgående kendskab til Forsvarets organisation samt forretningsgange og drift på logistik- og materielområdet i Forsvaret for at komme i betragtning til stillingen.

Du besidder overblik, helhedsforståelse med analytiske evner, ligesom du er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende. Du er en god leder, der forstår at motivere andre. Du har stærke kommunikationsevner og evner at formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt på alle niveauer. Du er fortrolig med stabsarbejde og er flittig bruger af captia. Du har et solidt kendskab til SAP, herunder materiel- og vedligeholdelsesmodulerne (MM/PM).

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du civil bliver du ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschef Oberstløjtnant Mikkel E. Olsen på tlf.: 72 82 10 03 eller Chef for Logistiksektionen Søren L. Pedersen på tlf. 26 30 11 04.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Samtaler forventes afholdt i ugerne 34/35. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent