Almen sergent Hæren 1

Seniorsergent som delingsfører til uddannelsesbataljonen ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Seniorsergent som delingsfører til uddannelsesbataljonen ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Her er muligheden for at uddanne og holdningspræge kommende gardere! Ønsker du at arbejde i et struktureret miljø, hvor det er muligt at kende sine opgaver og sin arbejdstid langt frem i tiden?
Om os
1. kompagni er ét af to kompagnier ved II Livgardebataljon, der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

Kompagniet består af en fast kadre på ca. 30 mand og der indkaldes ca. 150 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså ca. 450 værnepligtige pr. år. Dette indebærer blandt andet at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.

Vores målsætning er at uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen på de kongelige residenser. Vi forventer derfor, at vores befalingsmænd er selvstændige, initiativrige og sætter faglighed højt.

Kompagniets overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er, gennem hærens basisuddannelse, at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi lægger vægt på efteruddannelse af den faste kadre, således alle besidder den nødvendige faglige overhøjde.
Om stillingen
Som delingsfører bliver du ansvarlig for delingens personel for så vidt angår disciplin, uddannelse og føring. Du skal kunne trives med at gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men gives handlefrihed i forhold til udførelsen.

Som faglærer planlægger og gennemfører du større fag eller aktiviteter for kompagniet.

Du skal jævnligt kontrollere og evaluere den praktiske gennemførelse af undervisningen i koordination med kompagniets næstkommanderende (NK/KMP) og faglærerne (FAGLÆ). Herunder skal du give feedback til instruktørerne og deres virke.

Grundet et højt aktivitetsniveau under et komprimeret uddannelsesforløb oparbejdes der forventeligt en del merarbejde samt ca. 8 øvelsesdøgn pr. indkaldelseshold. Der vil være mulighed for afspadsering efter hvert indkaldelsesholds grunduddannelse, men du skal forudse at det kan være nødvendigt at udbetale merarbejde mv.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent.

Du skal ville den militære tjeneste, herunder ville præge andre med dine gode holdninger.

Du skal være fagligt velfunderet og have viljen til at blive endnu bedre.

Din selvdisciplin, dine holdninger og dine faglige kompetencer, kombineret med din erfaring, gør dig til en rollemodel for kompagniets øvrige befalingsmænd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte ved Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Dan Elver på telefon 72 83 43 11 eller mail LG-3B-100A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

21.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent