FMN

Chef for Operations- og Uddannelsessektionen til Det Bornholmske Hjemmeværn


Chef for Operations- og Uddannelsessektionen til Det Bornholmske Hjemmeværn

Det Bornholmske Hjemmeværn søger en chef for Operations- og Uddannelsessektionen, der tillige er næstkommanderende i distriktet. Har du mod på et spændende og krævende job i en hverdag præget af operationer på taktisk niveau, uddannelse af enheder, opgavestyring og gode oplevelser? Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Det Bornholmske Hjemmeværn er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks hærhjemmeværnsdistrikter. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet.

Distriktet består af en fast stab med 9 militære og civile medarbejdere samt fem underafdelinger i den frivillige struktur. Underafdelingerne består af 3 kompagnier fra Hærhjemmeværnet, en eskadrille fra Flyverhjemmeværnet og en flotille fra Marinehjemmeværnet.

Distriktet er placeret på Almegårds Kaserne i Rønne.

Staben er organiseret i en S-struktur med et administrationselement (S1) med to civile medarbejdere, en operations- og uddannelsessektion (S3-5/S9-7) bestående af en major og en seniorsergent, samt en logistiksektion (S4), der, ud over sektionschefen, består af to civilt ansatte.

Distriktet har en udvidet stab, hvori, udover de fastansatte, indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som personel af reserven.

Vi er en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen samt når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben er kendetegnet ved et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke. Omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Som Chef for Operations- og Uddannelsessektionen og næstkommanderende skal du kunne favne, og stå på mål for, to overordnede opgaveområder:

1. Opgavestyring af stabens og distriktets opgaver, dvs. langsigtet planlægning, ajourføring/”controlling” af opgaveporteføljen, resultatopfølgning og ressourcestyring.
2. Udarbejdelse og opdatering af distriktets operative plankompleks og udvikling af dine medarbejdere, samt uddannelse af den udvidede stab.

Som sektionschef og næstkommanderende i Det Bornholmske Hjemmeværn vil du indgå i distriktets vagthavendeordning (tilkaldevagt) ca. hver femte uge.

Du deltager efter behov i øvelser, indsættelser og uddannelsesaktiviteter, og du skal derfor påregne arbejdsopgaver i weekender og på aftener.
Om dig
Det forventes, at du er major og har gennemført Stabskursus VUT II/L / Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du kaptajn og er i færd med at gennemføre MMS. Du vil i det tilfælde blive ansat i stillingen, mod at der indgås en uddannelsesaftale.

Ansøgere der har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) foretrækkes, det er dog ikke et krav.

Du antages at have en bred erfaring fra uddannelse af Hærens eller Hjemmeværnets enheder. Du har gjort tjeneste som underafdelingschef eller ækvivalerende lederstilling ved Hærens skoler / Hjemmeværnsskolen, og du har gerne erfaring fra stabstjeneste i en distrikts-/bataljons- eller regions-/brigadestab.

Du skal ville ledelse, uddannelsesplanlægning og evne at møde de frivillige, hvor de er.

Det forventes af dig, at dit virke som sektionschef, ofte med en stabschef rolle, kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine medarbejdere. Du skal være åben over for forandringer og ledelsesmæssigt kunne navigere mellem både ansatte og frivillige.

De tre væsentligste FOKUS-kompetencer i din stilling er: Udvikling af andre, planlægning og styring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Holger Fuglsang - Damgaard, Chef for Det Bornholmske Hjemmeværn, på telefon 23 30 55 94.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2019 og ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse heraf.
Stillingen er til besættelse 1. september 2019 eller snarest herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Det Bornholmske Hjemmeværn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.06.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent