Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstillinger - Sergenter til reserven ved Den Kongelige Livgarde


Rådighedsstillinger - Sergenter til reserven ved Den Kongelige Livgarde.

Ønsker du at opretholde din tilknytning til Forsvaret, ved at fastholde og udvikle dine kompetencer, vil vi opfordre dig til at søge en sergentstilling i reserven ved Den Kongelige Livgarde.
Om os
Reserveenheden ved Den Kongelige Livgarde(Livgarden) har til formål at stille en passende pulje af aktive reservister til rådighed, med henblik på at støtte Livgardens enheder i løsning af relevante opgaver, og som generel aflastning og supplement til det faste personel.

Livgarden tilbyder reservisterne mulighed for relevant tjeneste og uddannelse med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer, således reserveenheden til enhver tid kan støtte Livgardens enheder.

Livgardens reservister er et naturligt bindeled mellem Livgarden og reserveenheden - idet designering ved reserveenheden forankrer tilhørsforholdet til regimentet, og koordinerer tjeneste ved enhederne. Samtidig med, at reservisterne understøtter Livgardens traditioner, korpsånd og identitet.

Reserveenheden er for nuværende opdelt i 2, med henblik på enten at støtte uddannelsesbataljonen(UDDBTN) og vagtkompagniet(VTKMP) eller med henblik på at støtte I panserinfanteribataljon(PNINBTN). Der er dog fleksibilitet til, at støtte begge enheders aktiviteter ud fra medarbejderens kompetencer og enhedernes behov.

PNINBTN har 3 stående kompagnier, et HRU kompagni (frem til og med NOV 2019) samt en operativ stab. Bataljonen deltager årligt både i nationale og internationale brigadeledede øvelser. PNINFBTN tilknyttede reserve skal bruge sergenter i kompagnierne, primært som uddannelses- og kontrol kapaciteter til blandt andet omskolinger til våben, herunder også skydeperioder og øvelser.

UDDBTN uddanner årligt 3 hold værnepligtige og fra ultimo i år også 3 hold HRU soldater. Livgarden har til disse opgaver primært et behov for uddannelses- og kontrolkapaciteter.

Reserveenheden er under omstrukturering og opbygning, og antallet af stillinger i Livgardens reserveenhed skal generelt øges i den kommende periode. Arbejdet forventes afsluttet senest primo 2020.
Om stillingen
Dette stillingsopslag er med henblik på at ansætte en række sergenter til Livgardens reserveenhed, og gælder derfor ikke en specifik funktion. Såfremt en kandidat vurderes egnet til ansættelse, vil der på baggrund af kandidatens tidligere tjeneste og den enkeltes kompetencer og kvalifikationer blive taget stilling til hvilken funktion, der matcher bedst. Hvorefter kandidaten tilbydes ansættelse i respektive stilling.

Herunder listes kort de funktioner, der er til besættelse som sergent:
Gruppefører og instruktør til HBU, HRU, SRS i de funktioner som man har erfaringer med fra sin operative tjeneste. Eksempelvis IKK, Førstehjælp, vagttjeneste, PMV kører, og finskytter.

Der vil regelmæssigt komme tilbud om kurser og uddannelser, nationalt og internationalt, relevant for den funktion man bestrider, som reservister kan søge og indstilles til.

Ligesom der periodevist kommer tilbud om udsendelser, af kortere og længere varighed, i FN og NATO regi.
Om dig
Du er uddannet sergent og har som minimum erfaring som befalingsmand i enten HBU, HRU eller SRS ved en infanteri-, opklaring- eller logistikenhed i Hæren.
Det er ønskeligt, at du tidligere har været udsendt for Forsvaret.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil.

Du har interesse for den operative tjeneste, herunder uddannelse og udvikling af de bedste soldater, og ønsker aktivt at deltage i udviklingen og løsningen af regimentets opgaver.

Som reservist ved Livgarden skal du som udgangspunkt have mulighed for at blive indkommanderet ca. 10 dage årligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Livgardens personelforvalter, kaptajn Lisa Bjerre på mail LG-G-PSN01@FIIN.DK, eller på telefon 72 83 40 03 eller chef for Livgardens reserveentitet, oberstløjtnant Benny Smith på telefon 22 20 26 10 eller leder af PNINFBTN reserveentitet, premierløjtnant Anders Glümer på mail glumer.consult@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende, dog senest i uge 26-27.

Livgardens enheder er geografisk placeret på henholdsvis Livgardens Kaserne i København samt Garderkasernen i Høvelte. Berøringsfladen ses derfor at være begge kaserner samt de respektive enheder.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

07.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent