FMN

Information Manager til Projektgruppe Composite Special Operations Component Command ved Specialoperationskommandoen (Genopslag)


Information Manager til Projektgruppe Composite Special Operations Component Command ved Specialoperationskommandoen

Brænder du efter at være med til at udvikle noget nyt, og vil du være en af de bærende kræfter i udviklingen af en internationalt efterspurgt specialoperationskapacitet på det højeste taktiske niveau, så er du den kollega vi søger som Information Manager i Projektgruppe Composite Special Operations Component Command.
Om os
Danmark, Belgien og Nederlandene har underskrevet en aftale om oprettelse af et fælles specialoperationsstyrkehovedkvarter benævnt Composite Special Operations Component Command (C-SOCC). Danmark er ansvarlig for opbygning og implementering af hovedkvarteret frem til og med 2021, hvor det i 2021 skal stå i beredskab som en del af ”NATO Response Force”.

Specialoperationskommandoen varetager på vegne af Forsvaret den samlede multinationale projektledelse gennem en dansk etableret C-SOCC projektorganisation på i alt seks medarbejdere. Den danske projektorganisation udgør den danske del af en større multinational projektorganisation, hvor også kolleger fra Belgien og Nederlandene indgår.

Som en del af Forsvarskommandoen opstiller Specialoperationskommandoen desuden specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Specialoperationskommandoen omfatter en taktisk stab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Om stillingen
Stillingen er internationalt orienteret, og internationalt samarbejde - både mellem de tre nationer men også i NATO-regi - er en fast bestanddel af funktionen, idet funktionen har en stor berøringsflade med blandt andet NATO Special Operations Headquarters og et antal aktører i NATO kommandostruktur.

Som Information Manager, herunder sagsbehandler indenfor informations- og videnstyring i den danske projektorganisation, er du ansvarlig for bred sagsbehandling, koordination, tilrettelæggelse og gennemførelse af informations- og videnrelaterede opgaver i både national og international ramme, herunder udarbejdelse af planer og direktiver.

Du vil som formand for C-SOCC Working Group Information and Knowledge Management være ansvarlig for trilateral informations- og videnstyring, herunder kvalitetssikring af gennemgående processer og standarder.

Du har med ansvar over for nærmeste chef bl.a. følgende opgaver:´

• planlægning, strukturering, koordinering, opretholdelse og løbende udvikling af overordnet Information and Knowledge Management
• udvikling af arkitekturen for SharePoint løsninger, både styringsmæssigt under etableringsfasen, men også med henblik på udviklingen af det operative SharePoint.
• koordinering og udvikling af processer og standarder for struktureret tilvejebringelse, udbredelse, anvendelse og arkivering af information og viden
• koordinering og opretholdelse af indsamling, registrering og upload af informationsmateriale.

Der er tale om en projektstilling, som er oprettet i perioden frem til og med december 2021. I en projektstilling som denne, har du mulighed for at præge stillingens fremtidige indhold under hensyntagen til den konstante udvikling i opgaverne. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er tale om et traditionelt stabsofficersjob med faste og altid forudsigelige arbejdstider og opgaver.

Der vil efter 2021 være mulighed for enten at fortsætte i en anden stilling i Specialoperationskommandoen eller at vende tilbage til dit eget moderværn såfremt der kan indgås en aftale herom.

Du vil arbejde i et dynamisk internationalt miljø, hvilket bl.a. omfatter stor rejseaktivitet, hvor du fleksibelt deltager i planlægnings- og koordinationsopgaver inden- og udenlands.

Du vil selvstændigt og i samarbejde med nationale og udenlandske samarbejdspartnere udarbejde koncepter for C-SOCC Information and Knowledge Management, herunder løbende skulle ajourføre dig vedr. NATO bestemmelser og operative krav indenfor området.

Operativ designeringsfunktion
Du vil i funktionen være operativt designeret som Information Manager / Business Knowledge Manager (KM/BIM) i C-SOCC Special Staff, hvorfor du udover dit daglige virke som Information Manager også vil indgå i operative uddannelsesaktiviteter, herunder kurser, stabsuddannelse og øvelser.

Konkret vil designeringsfunktionen betyde for dig, at du vil varetage funktionen op til - og under - beredskabsperioden, herunder bl.a. deltage i relevante øvelser samt indgå i C-SOCC, såfremt den bliver aktiveret.
Om dig
Du er kaptajn med operative forudsætninger. Du har et solidt kendskab til - og en dybdegående erfaring med - anvendelse af Microsoft SharePoint og Microsoft Office-pakken, som du kan omdanne til en helhedsorienteret og effektiv styring af information og viden.
Du har stabserfaring med sagsbehandling af informations- og videnstyring.

Du er i stand til at arbejde meget selvstændigt, er initiativrig og har gode evner inden for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk samt planlægning og styring af pålagte opgaver. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
Du skriver godt, og forstår betydningen af høj stabsmæssig faglighed, herunder udfærdigelse af sagsoplæg med kant, kontekst og konklusion.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til specialoperationsstyrkerne og erfaring med stabstjeneste ved en niveau I, II eller III myndighed eller international stabstjeneste på eller over component command-niveau samt kendskab til NATO kommandostruktur. I øvrigt vil det være en fordel, hvis du har erfaring med NATO Information and Knowledge Management samt dybdegående brugerkendskab til - og erfaring med - Nintex Workflow.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

I forbindelse med ansættelsen, vil der være mulighed for at forhandle særlige personlig tillæg og vilkår.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Jørgen Christian Nyholm på tlf.: 25 15 89 46. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 19. juni 2019 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.06.2019

Indrykningsdato

29.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent