Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler ved uddannelsessektionen (S7) ved Panserbataljonen GENOPSLAG


Sagsbehandler ved uddannelsessektionen (S7) ved Panserbataljonen

Brænder du for bjærgning? Har du flair for uddannelse og er klar til at være en af de drivende kræfter i en dynamisk bataljonsstab under udvikling!

Så har du muligheden for et udfordrende og udviklende job som sagsbehandler på Bjærgningsvogn Wisent, i uddannelsessektionen (S7) ved Panserbataljonen.
Om os
Panserbataljonen består af en stab inkl. en uddannelsessektion (S7) og panserbjærgnings-sektion, samt indledningsvist to kampvognseskadroner. Som en del af forligsimplementeringen styrkes Panserbataljonen med en tredje kampvognseskadron, og har en sammenhæng til Mid life Up date af Leopard 2 kampvognen. Denne styrkelse er planlagt til udførelse i perioden 2021-2023, hvor eskadronen forventes operativ.

Panserbataljonen uddanner Hærens Kampvognseskadroner og indgår dermed i Hærens evne til panserbekæmpelse. Bataljonsstaben opstilles efter samme grundlag som Hærens øvrige kampbataljoner, idet der tillige indgår en bjærgningssektion med tre panserbjærgningsvogne. Bataljonsstaben skal på lavt beredskab kunne opstilles som et bataljons hovedkvarter eller specifikke task forces, der kan anvendes til opfølgning ved en længerevarende indsættelse i fuldspektrums operationer. Som følge heraf deltager panserbataljonen i 2. Brigades føringsuddannelse.

Panserbataljonen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning. Bataljonsstaben er bemandet med dygtige og dedikerede medarbejdere inden for specialerne administration, efterretning, operationer, logistik og uddannelse. Endvidere er en aktiv og engageret reserveentitet tilknyttet bataljonen.

Om uddannelsessektionen
Uddannelsessektionen (S7) arbejder selvstændigt med både planlægning og ”drift”. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer. Sektionen er overfor bataljonschefen ansvarlig for:

• Kampvognsvåbnet, herunder doktrin-, organisations- og bidrag til teknologiudvikling.
• Uddannelsesgrundlag for kampvognsvåbnet.
• Førings- og funktionsuddannelser, inkl. førere kampvogn.
• Skydelærer, kampvogn.
• Panserbjærgningsuddannelse på WISENT.
• Kampvognskonkurrencer.
• Deltagelse i internationale udviklingsfora
• Ansvarlig for opbevaring og vedligeholdelse af FESAB og LFMI
• Drift af simulationscenter i Holstebro.
• Støtte til inspektion.
• Erfaringsindhentning, bearbejdning og forankring (LI/LL) i Hæren (primært inden for egne kapaciteter).

Det høje aktivitetsniveau medfører, at sektionen ofte er ”indsat” til opgaveløsning i forbindelse med den uddannelsesvirksomhed der understøtter enhedernes opgaveløsning. Derfor kræver det fleksibilitet og omstillingsparathed at virke i uddannelsessektionen.
Om stillingen
Som sagsbehandler på Bjærgningsvogn Wisent er du kamptroppernes garant for kvaliteten på bjærgningsområdet, herunder:
- Sagsbehandling på bjærgningsvogn Wisent.
- Ansvarlig for platformsuddannelses på Wisent.
- I koordination med I logistikbataljon ansvarlig for uddannelsen af bjærgningslærer.


Du er drivkraften på udviklingen af bjærgningsvogn Wisent som platform. Ligeledes vil du skulle støtte Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse i forbindelse som afprøvnings- og forsøgsleder, herunder gennemfører planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og rapportering vedrørende troppeforsøg og brugerafprøvning indenfor eget sagsområde.

Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gen-nemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når det er foreneligt med aktiviteterne. Vedligeholdelse af stabens fysiske træningstilstand og enkeltkæmperfærdigheder prioriteres i de tidsrum, der ligger mellem aktiviteterne.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, hvor du med en uddannelseskontrakt forpligter dig til, inden for en 2 års periode, at gennemføre VUT-II/ML og har erfaring fra en bjærgningssektion i kamptropperne og er villig til hurtigt at lære nyt.

Du har en baggrund som sektionsfører bjærgning og derfor en naturlig interesse for bjærgningsvogn Wisent som helhed. Det ses gerne at du er uddannet bjærgningslærer.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).

Da du forretter tjeneste i en kampbataljonsstab, forventes det at du holder dig i form og deltager ved idræt sammen med staben. Du skal kunne bestå forsvarets fysiske test min. en gang om året.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil som udgangspunkt være Holstebro kaserne. Der kan i særlige tilfælde tilbydes fast tjenestested ved en anden garnison. Dette vil, i givet fald, bero på en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøger.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for uddannelsessektionen, kaptajn Martin Kappel Andersen tlf.: 41 94 62 53 eller via mail: jdr-1b-s70B@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. april 2019 og samtaler forventes afholdt i d. 29 og 30 juli 2019.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent