Søværnet 04

Taktisk Officer Luft søges til fregatten PETER WILLEMOES


Taktisk Officer Luft søges til fregatten PETER WILLEMOES

Har du flair for taktik og air defence? Kan du formidle den viden til dit team? Kan du lede udviklingen og fastholdelsen af både kommunikationssektionen og air defence sektionen? Så kan du blive PETER WILLEMOES nye taktiske officer luft (TAOL).
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”: I 2015 gennemførte vi, som første danske enhed, træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England. I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 bliver vi den første fregat, der er indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST. Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og can-do mentalitet som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave.
Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad søværnet kan.
Om stillingen
Du bliver leder for air defence sektionen og kommunikationssektionen om bord. Begge sektioner består af to sergenter og seks menige.
Kommunikationssektionen har til opgave formidle al kommunikation ind og ud af skibet under alle forhold, håndtere kryptomateriel og løse opgaver som plot- og chatfunktion i klart skib. For kommunikationssektionen består dit arbejde i at sparre med sergenterne om planlægning af træning og udvikling af personellet og varetagelse af funktionen som kryptosikkerhedsofficer. Derudover skal du yde støtte til større opgaver som ansættelser samt formidling af kommunikationsplaner og -vilkår til skibsledelsen, når fregatten sejler i nye områder eller operationer.
Du bliver en bærende del af air defence sektionen, der har til opgave at føre skibets kampoperationer i
forhold til luftforsvar, samt fungere som rådgiver for skibsledelsen inden for dit speciale. Til søs er du
under patruljer, øvelser og operationer leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum, hvor du
styrer forsvaret af enheden ved brug af de fregattens våben- og sensorsystemer. Med dit speciale bliver du ligeledes en del af det taktiske samspil mellem fregatten og andre overfladeenheder, luftenheder og undervandsbåde, som kan bidrage til opgaveløsningen indenfor dit felt.
Under daglig tjeneste er din opgave at sagsbehandle inden for dit speciale og at tilsikre et højt uddannelsesniveau i air defence sektionen gennem undervisning og træning af sektionen i samarbejde med de to sergenter. Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Korsør. Når skibet er i basehavn eller udenlandsk havn, indgår du i tørnen som vagthavende officer (VO), hvorfor vagtdage ud over sejlads må forventes. I udenlandsk havn kan der også være oprettet en TAO-vagt, som du vil være en del af, såfremt du ikke indgår i VO vagten.
Vores operative evne afhænger af, at der et samspil mellem sensor- og våbensystemer, mandskabet, der betjener systemerne, og de indarbejdede taktiske procedurer. Det er i opgaven at sikre dette samspil, at TAOL har en nøglerolle.
Om dig
Du har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet eller er i gang med det, og videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT 1/L). Din tidligere tjeneste har givet dig erfaring med taktisk sejlads, operationer og gerne DOST. Har du erfaring med stabstjeneste, er det også en fordel. Du har talent for air defence og maritime operationer og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit område. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen.
Derudover har du gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning. Du og din familie er afklaret med,
at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet - til tider med kort varsel.
Ved udvælgelsen af dig vil der blive lagt vægt på, om du er indstillet på at fregatten i 2020 har relativt få sejldage på grund af SM2-installation. Det gør, at du vil blive leder i et utraditionelt miljø for skibet, og at du i høj grad kan forvente, at skulle være til stede om bord for at drive begge sektioner, samt du allerede nu har forslag til et realistisk program, der sikrer, at sektionerne og du selv er klar til aktiviteterne i 2021; et højintenst år med first of class skydning med SM2, samt opkøring til og gennemførelse af FOST.
Derudover forventer vi, at du:
- kan bestå forsvarets fysiske basiskrav
- har gennemført TAC671 eller har et ækvivalerende, erfaringsbaseret taktisk niveau
- har gennemført kryptokustodekursus eller kryptosikkerhedsofficerskursus inden for de sidste 6 år
- prioriterer tilstedeværelse tirsdag til torsdag under tjeneste i basehavn

Til samtalen forventer vi, at du:
- fremlægger et udkast til en plan over aktiviteter for AD sektionens i 2020 herunder, hvordan vi, langs kaj, starter forberedelserne til FOST
- fremlægger et udkast til en plan over aktiviteter for KU sektionen i 2020 herunder, hvordan vi, langs kaj, starter forberedelserne til FOST
- såfremt du ikke har gennemført TAC671, kan redegøre for at dit taktiske niveau er tilsvarende
- er forberedt på, at vi stiller spørgsmål til din taktiske viden og indsigt i gennemførelsen af NATO-øvelser
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens operationsofficer, KL Rune W. R. Bust, D21-K2-OPO, telefon 30 16 94 33. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Ansøgningsfristen er den 21. april 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. maj 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.


Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent