Søværnet 04

Sektionschef til Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Frederikshavn


Sektionschef til Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Frederikshavn

Kunne du tænke dig at fungere som chef og omdrejningspunkt i en spændende og udfordrende hverdag, midt i krydsfeltet mellem drift, planlægning og den operative logistiks kompleksitet og dynamik. Så har du nu muligheden for at søge stillingen som chef for den Operative Planlægningssektion ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Frederikshavn.
Om os
Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn (OPLOG FRH) er en del af Søværnets operative støttestruktur, og gennem Single Point Of Contact indgangsvinklen til logistisk støtte for Søværnets skibe og andre myndigheder. Vi er parat til at hjælpe vores kunder døgnet rundt, året rundt og overalt i verden. Vi sætter kundeservice i centrum og vores vision ”Service på toppen” er omdrejningspunktet for vores daglige virke.
OPLOG FRH er organiseret i primært to store afdelinger, hvoraf Drifts- og Koordinationsafdelingen er opdelt i to sektioner. Den Operative Planlægningssektion (OPS) består af en chef, samt tre elementer. Planlægningselementet består af ni medarbejdere, der varetager opgaver af planlægningsmæssig karakter, der favner øvelser og missioner, hjemlige aktiviteter og drift samt Søværnets Assisterende Forsyning. Frontdeskelementet består af otte medarbejdere, der varetager opgavevisitering og koordination ift vedligeholdelsesopgaver, havneophold, forsyninger mm., samt IT-support og teknisk tegning. Kommunikations- og Publikationselementet består af ti medarbejdere, der 24/7/365 bemander kommunikationscenteret, samt forestår løsning af forhold ifm krypto- og publikationsforvaltning.
Du vil således blive chef for en sektion, hvor der stilles store krav til bred faglig indsigt, initiativ og fleksibilitet samt et vedholdende fokus på kvalitet i opgaveløsningen.

Det skal bemærkes, at der er taget beslutning om oprettelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste pr. 1. januar 2020. Derfor vil OPLOG blive reorganiseret og vores nuværende vedligeholdelsesopgaver på Niveau I udgår af vores opgaveportefølje.
Øvrige medarbejdere – inkl. dig – og opgaver af OPLOG FRH danner i 2020 grundlaget for en ny Ansvar IV myndighed under Chefen for 3. Eskadre.
Om stillingen
Du bliver chef for en sektion med højt kompetente både civile og militære medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Selvstændigt og med stor grad af frihed under ansvar, har du som ansvarsområde den overordnede ledelse af sektionen, hvor du samtidig samarbejder med en række kollegaer i OPLOG FRH, eskadrer, de sejlende enheder samt anden logistisk støttestruktur, herunder FDD og JMTO.

Du er ansvarlig for, at sektionen løser de opgaver, der ligger i opgaveporteføljen, og at sektionen løbende udvikler og tilpasser sig i forhold til det operative behov, og Forsvarets udvikling generelt. Opgaveløsningen foregår i et tæt og tværfagligt samarbejde med myndighedens øvrige chefer og medarbejdere.
Du vil få brug for evnen til at kunne skabe sammenhænge på tværs af fagområder og arbejde med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, idet sektionens primære opgaver med levering af operativ logistik stiller store krav om koordination og prioritering.

I tillæg dækker du ind som logistisk bagvagt i dagtimerne, herunder varetagelse af funktionen som vagthavende officer. Uden for normal arbejdstid indgår du i tørn som vagthavende officer på tilkald. Der kan forventes nogen rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer eller lignende kan forekomme.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Søværnet, og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende uddannelse – alternativt er du godt i gang med en kvalificerende uddannelse og vurderet egnet til M331 udnævnelse.
Organisatorisk helhedsforståelse er en forudsætning, og som person har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og fora. Funktionen fordrer en bred kompetenceprofil og god dømmekraft, hvor samarbejde er en forudsætning, og du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og til vores samarbejdspartnere.
Vi lægger vægt på, at du som leder, har en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til ledelse og arbejder med udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag.
Du holder af at udvikle og motivere dine medarbejdere, ligesom du forstår styrken ved synlig ledelse.
Du er ressourcebevidst og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du er en stærk og vedholdende kommunikator, som formår at formidle budskaber og informationer koncist, hvor du skaber en kobling mellem den hjemlige logistiske struktur og den operative virkelighed ombord på Søværnets enheder. Du overholder aftalte deadlines, samt følger systematisk op på tildelte opgaver.
Om du er tekniker eller taktiker er ikke afgørende. Det er dog en fordel, hvis du i løbet af din karriere har stiftet bekendtskab med Forsvarets forsynings- og/eller vedligeholdelsessystem, ligesom erfaring med sagsbehandling, analytisk arbejde, udfærdigelse af notater, arbejde i SAP samt i KESDH er ønsket.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Drifts- og Koordinationsafdelingen OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: OLSF-2000A@mil.dk el. stabschef KK John M. Nielsen på tlf. 25 23 79 09, e-mail: OLSF-1000B@mil.dk

Det faste tjenestested er Frederikshavn.

Ansøgningsfrist er den 24. april 2019. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er ledig og er til besættelse. Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er kaptajnløjtnant i gang med MMS eller civil master og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.04.2019

Indrykningsdato

01.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent