Missionplanner

Chef til Sektionen for Lederuddannelse, Institut for Ledelse og Organisation


Chef til Sektionen for Lederuddannelse, Institut for Ledelse og Organisation

Har du lyst til at være med til at udvikle Forsvarets unge officerer så de får en stærk lederuddannelse der sætter dem i stand til at kunne lede og føre under komplekse forhold?
Har du også lyst til at være med til at videreudvikle værnsfælles efteruddannelseskurser således at der er en rød tråd i vores uddannelsessystem fra befalingsmand til general?
Har du stærke samarbejds- og analytiske evner og gode evner til at anvende teori i relation til praksis, samt en naturlig interesse for fagområdet ledelse?

Kan du svare ja til ovenstående, er du måske den der fremover skal stå i spidsen for Lederuddannelsessektionen i Institut for Ledelse og Organisation (ILO).
Om os
ILO har ansvaret for kernekompetencen ”militær ledelse og organisation” og i relation til dette, opgaven med at udvikle uddannelserne. Vi udøver vores virke gennem en faglighed der bygger på gode individuelle kompetencer, en understøttende og aktuel forskning, samt en løbende udvikling af de pædagogiske kompetencer. ILO forskning og anden vidensudvikling sker gennem en tæt kontakt med myndighederne, en kontakt der har til formål at sikre aktuelle og fremadrettede lederuddannelser.
Officersuddannelserne er under udvikling, herunder med særlig fokus på at kunne modsvare stadigt nye krav til militær ledelse og med fokus på at løfte uddannelseskvaliteten i forhold til akkrediteringen.
Vi består af 33 medarbejdere, hvoraf Sektionen for Lederuddannelse er på 18 medarbejdere fordelt på to elementer, Ledelseskursuselementet og Officersuddannelseselementet.
Om stillingen
Din primære opgave som sektionschef vil være at skabe gode vilkår for en fastholdelse og en fortsat udvikling af sektionens høje faglige niveau. Du leder sektionen sammen med to elementledere, der har den daglige driftsledelse af medarbejdere og uddannelsesportefølje. En vigtig opgave bliver sammen med dem at skabe vilkår for, at medarbejderne kan agere på tværs af vores opgaveportefølje – med respekt for de særlige vilkår som gør sig gældende i de respektive værn. Du skal herunder sikre at ”opgaven er i centrum” og sammen med medarbejderne opstille mål for opgaveløsning samt sikre optimale rammer for indfrielse af målene kan ske.
En anden vigtig opgave vil være at stå i spidsen for en proces, der skaber rød tråd og progression i ledelsesuddannelsen af officerer og befalingsmænd i det samlede karriereforløb.
Derudover vil din opgave også være at varetage udviklingen og kvalitetssikringen af læringsaktiviteter på diplom- og masteruddannelserne samt de værnsspecifikke videre- og efteruddannelseskurser, herunder instituttets blended learning og digitale kurser.
Vi er ansvarlige for kursusforløb og flere moduler på de nye officersuddannelser. Derudover er vi også bidragsydende på flere moduler tilknyttet til officersuddannelserne. Flere af modulerne/kurserne er fortsat under udvikling – en proces hvor både udvikling og uddannelsesdokumentation har fokus. Vi bidrager i begrænset omfang til ILO øvrige aktiviteter som f.eks. organisationsudvikling eller foredrag.
I relation til ovenstående vil din opgave være at sikre en løbende kompetenceudvikling af sektionen. Derudover skal du medvirke til at identificere emner til forskning og udvikling, der kan understøtte de akkrediterede uddannelser, og du skal bidrage med øget inddragelse af instituttets øvrige forskere/analytikere i undervisningen. En del af kompetenceudviklingen vil udover ledelsesområdet også omfatte pædagogik og didaktik, hvilket sker i samspil med Forsvarsakademiets kræfter på området og eksterne uddannelsesinstitutioner.
Med henblik på at opnå en kvalificeret opgaveløsning, har vi en stor berøring med de øvrige institutter på Forsvarsakademiet, de respektive værn, samt i et vist omfang udvalgte eksterne uddannelsesinstitutioner, centre mv.
Der vil i stillingen være et behov for at du selv varetager undervisning, bidrager til koordination med andre faggrupper og koordinerer fagligheden på tværs af de tre værn.
Du vil også indgå i ILO ledelsesgruppe og medvirke til et velfungerende og faglig velfunderet institut, der sikrer at vores kernekompetence bidrager til god ledelse i Forsvaret.
Om dig
Du udøver et synligt og inspirerende lederskab, der kan understøtte en fagligt stærk og erfaren sektion. Du udviser herunder gode samarbejdes-, koordinations- og kommunikationskompetencer, der fremmer godt samarbejde på tværs af fagligheder i og udenfor instituttet.
Du udviser god helhedsforståelse, fremtidsorientering og analytiske og innovative kompetencer, der tilsammen kan medvirke til, at ledelsesuddannelserne matcher vigtige udviklingstendenser i den militærfaglige og samfundsmæssige kontekst. Hermed evner du at støtte og udvikle Forsvarets lederuddannelser, der, i et fremadrettet perspektiv kan skabe den rette røde tråd og progression i den militære lederudvikling. Du er ligeledes handlekraftig og god til at omsætte ideer til handling og forankre nye initiativer i en uddannelsesdrift, der er på et højt fagligt niveau.
Du har egne erfaringer som leder ved de operative enheder, herunder også erfaringer fra deltagelse i internationale operationer. Erfaring fra højere stabe og dermed forståelse for Forsvarets som politisk ledet organisation er ønskeligt. Det er ligeledes ønskeligt, at du har opbygget en faglig og teoretisk viden indenfor ledelse, og organisation, ligesom det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring fra en skole eller lignende.

Du er officer og din uddannelsesmæssige baggrund er på masterniveau – gerne Master i Militære Studier eller anden fagligt relevant masteruddannelse. Vi forventer, at du har suppleret din uddannelsesmæssige baggrund med relevant uddannelse inden for fagområdet ledelse, som kan dokumentere, at du har en stor faglig ambition, interesse og indsigt i ledelsesområdet.

Vi ønsker, at den kommende sektionschef har et nuanceret billede af ledergerningens udfoldelse indenfor både operative, administrative og politiske rationaler. Har du endvidere fået uddannelse indenfor for det pædagogiske/didaktiske område, ses dette som en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kommandørkaptajn Vilhelm S. Holsting på mail: ILO-CH@fak.dk eller tlf. 728 17562. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019. Ansøgningsfrist er søndag den 31. marts 2019. Samtaler gennemføres i forventet i uge 14-15.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent