Øvelsesofficer i Marinehjemmeværnet


Øvelsesofficer i Marinehjemmeværnet

Er du uddannet taktisk officer i Søværnet og vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af maritime øvelser, herunder have den koordinerende opgave med identificering og behandling af indhøstede erfaringer fra øvelsesvirksomheden? Har du mod på at prøve kræfter med en alsidig, inspirerende og udfordrende tjeneste i Marinehjemmeværnet? Så venter dig et udfordrende og varieret job som øvelsesofficer ved Marinehjemmeværnet.
Om os

Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver.
Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.500 aktive frivillige marinere.

Vi er ca. 35 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt i kontorerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved flotillerne og ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan, og vi sætter kompetenceudvikling, og frihed til at virke, højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.

Marinehjemmeværnets Operations- og Planlægningssektion har ansvaret for den koordinerende planlægning af Marinehjemmeværnets årsprogram, samt ansvaret for opstilling af Marinehjemmeværnets kapaciteter til operativ opgaveløsning og øvelsesaktivitet. Sektionen følger den operative indsættelse af enhederne tæt og gennemfører øvelsesaktiviteter, som understøtter og udvikler den frivillige mariners evne til at løse de operative opgaver til søs og i havn Vi har derfor et tæt samarbejde med vores frivillige hjemmeværnsfolk, der varetager de operative- og øvelsesmæssige opgaver lokalt, ligesom vi arbejder sammen med en række af Forsvarets øvrige styrelser og civile myndigheder.
Om stillingen

Som øvelsesofficer vil du indgå i Marinehjemmeværnets Operations- og Planlægningssektion, som udover dig vil bestå af sektionschefen samt fem militære medarbejdere.

Sektionen er geografisk fordelt med medarbejdere i både Ringsted og Brabrand. Denne stilling er placeret i Brabrand.

Du vil blive ansvarlig for udarbejdelse af Marinehjemmeværnets øvelsesprogram for det kommende år, og under inddragelse af sektionens øvrige medarbejdere tilsikrer du planlægning, gennemførelse og opfølgning på øvelsesprogrammet. I forbindelse hermed vil du skulle bidrage til udarbejdelse af og opfølgning på Marinehjemmeværnets generelle årsprogram både for det indeværende og det kommende år.
Ovenstående vil ske i løbende koordination og udvikling internt i sektionen, samt med Marine-hjemmeværnsstabens øvrige sektioner, hjemmeværnsflotillerne, Forsvaret samt eksterne civile myndigheder.

Du vil blive ansvarlig for, at indhøstede erfaringer (lessons identified) fra øvelsesvirksomheden sagsbehandles til bearbejdede erfaringer (lessons learned), der efterfølgende implementeres som opdaterede procedurer eller Best Practices, som bidrag til Marinehjemmeværnets løbende operative udvikling.

Derudover kan du forvente i mindre omfang at skulle virke som instruktør på Marinehjemmeværnets sejlende kurser.

Du vil skulle indgå som kontaktofficer for to flotiller med det formål at opbygge et godt kendskab og yde supplerende støtte til de tildelte flotiller. Formålet er at kunne vejlede og hjælpe de tildelte flotiller både i deres daglige virke, og med at nå flotillens målsætning.

Du kan forvente at skulle indgå som vagthavende i Marinehjemmeværnets vagthavendeordning. Opgaverne som vagthavende er at være et døgnbemandet kontaktpunkt, der er bindeleddet i hurtig rapportering og kommunikation mellem Forsvarskommandoens, Marinehjemmeværnets og Hjemmeværnets ledelse om indsættelser til vands, samt at vejlede og rådgive indsatte hjemmeværnsenheder. Som vagthavende er man på døgnbaseret telefontilkald en uge ad gangen.

Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige for det meste er aktive udenfor normal arbejdstid.

Der er i rimeligt omfang mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen vil være mulighed for videreuddannelse, herunder videreuddannelse til næste militære stillingsniveau.
Om dig

Du er uddannet kaptajnløjtnant af taktisk linje i Søværnet og har erfaring som officer fra sejlende tjeneste.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med øvelsesplanlægning og gennemførelse, og har forståelse for Forsvarets og Hjemmeværnets operative opgaveløsning.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden, samt har god forståelse for frivillighedens særlige bevæggrunde.

Som person er du dygtig til at finde balance mellem den nødvendige forudseenhed i forhold til langtidsplanlægning, samtidig med at opdukkede opgaver løses på dagligt basis. Du er helhedsorienteret, fleksibel og god til at håndtere pres. Du er udadvendt, empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt på tværs i organisationen, samt med eksterne civile samarbejdspartnere. Du trives med at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Men først og fremmest udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.

Du er i besiddelse af gyldigt kørerkort til personbil.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschef i Marinehjemmeværnet, kommandørkaptajn Anders Bloch Sørensen på tlf.: 782 20402, mobil: 7221 6650 eller mail MHV-STCH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR- Konsulent, Julie Hasforth, på tlf.: 3266 5702.

Ansøgningsfristen er 31. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 14-15, 2019.

Tiltrædelse i stillingen 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent