Hæren 06

Chef for Efterretningssektionen (S2) ved Jægerkorpset


Chef for Efterretningssektionen (S2) ved Jægerkorpset

Brænder du for ledelse samt efterretningstjeneste og ønsker du en hverdag, hvor indhold og opgaver kun sjældent er de samme, så er jobbet som chef for jægerkorpsets (JGK) efterretningssektion måske lige noget for dig.
Om os
JGK Efterretningssektion (S2) arbejder med indhentning samt bearbejdning af informationer af relevans for igangværende samt potentielle indsættelser. Endvidere forestår sektionen dele af efterretningsuddannelsen af jægeroperatørerne samt udviklingen indenfor efterretningsspecialerne.
Et generelt højt aktivitetsniveau i JGK betyder, at dele af sektionen ofte er indsat til opgaveløsning i f. m. missioner, uddannelses- og/eller øvelsesvirksomhed. Det kræver derfor at man er fleksibel, at man er ”selvkørende” og at man er omstillingsparathed for at fungere og arbejde i efterretningssektionen.

Den nuværende bemanding i sektionen udgøres af særdeles kompetente og erfarne medarbejdere, som løser deres opgaver fleksibelt og situationsbestemt samt yder støtte på tværs af faggrænser efter behov. Sektionen er et godt sammentømret team, hvor omgangstonen er uformel og baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til JGK samlede opgaveløsning. Udvikling af sektionens kompetencer har høj prioritet, og derfor deltager alle medarbejdere i funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når dette er foreneligt med øvrige aktiviteter. Derudover vægtes vedligeholdelse af personellets fysiske træningstilstand og enkeltkæmperfærdigheder højt.
Om stillingen
Sektionens kerneopgave(r) er forberedelse af fremtidige indsættelser og støtte til evt. igangværende opgaver. Derudover ad hoc opgaver af efterretningsmæssig karakter pålagt af stabschefen eller chefen for Jægerkorpset. Til daglig deltager du i stabens sagsbehandling og møderækker m.h.p. at støtte JGK styrkeproduktion og indsættelser. Du er ansvarlig for at iværksætte og koordinere medarbejderudvikling, opgaver, uddannelse, øvelser og friheder i efterretningssektionen i f. t. konkrete behov og ønsker sammenholdt med de rådige ressourcer.

Som chef skal du være i stand til at lede efterretningssektionen, med tilgang af evt. yderligere indhentningsspecialister og analytikere fra Jægerkorpset eller eksterne samarbejdspartnere, i et komplekst operativt scenarie. Du bliver leder for en gruppe meget selvstændige medarbejdere, som hver især er specialister indenfor deres respektive fagområder. Derudover bliver du chef for en ganske stor og særdeles ressourcestærk reservestyrke, der primært bidrager til den operative opgavevaretagelse. Reservestyrken er sammensat af akademikere, reserveofficerer samt øvrige specialister, hvilket bidrager væsentligt til sektionens evne til at udarbejde taktiske produkter til operatørerne samt strategiske produkter af relevans for såvel nationale som internationale hovedkvarterer og stabe.

En del opgaver forudsætter et tæt samarbejde med øvrige, relevante myndigheder - både indenfor forsvaret, civile myndigheder og udenlandske samarbejdspartnere, hvilket kræver gode evner og kompetencer indenfor kommunikation og networking.


Der stilles fjernarbejdsplads til rådighed, således du har mulighed for en vis fleksibilitet i opgaveløsningen - aftaler om evt. anvendelse af fjernarbejdsplads indgås direkte med JGK stabschef.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT/I-L, VUK (bataljonsmodul og brigademodul) eller tilsvarende. Det er ønskeligt, at du er specialoperationsstyrke uddannet eller har erfaring fra
specialoperationsstyrkemiljøet, men det er ikke et krav, da forståelsen for og evnen til at anvende og lede efterretningsprocesser vægtes højere. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra både efterretnings- og operationssøjlen.

Du er en stærk og inkluderende leder, der udstikker en retning og samtidigt tilsikrer stort manøvrerum til dine medarbejdere. Du har fokus på at løse de operative opgaver bedst muligt, men tilstræber samtidigt, at personellet får optimale forudsætninger for at skabe balance mellem privatliv og arbejde. Du forstår - og kan udøve situationsbestemt ledelse.

Du er analytisk velfunderet - både på strategisk, operativt og taktisk niveau. Du er fleksibel i tanke og handling og kan tilpasse processer og ressourcer, når forudsætningerne ændres. Du har forståelse for efterretningssøjlens bidrag til stabsarbejdet og opgaveplanlægningen - afhængigt af om, der er behov for en IPB/IPOE til oparbejdelse af situationsforståelse, netværks-analyse eller et specifikt mål.

Du har en eller flere internationale operationer som efterretningsmand på underafdelings- eller stabsniveau bag dig.

Du er helbredsmæssig godkendt i rammen af sundhedstriaden og det forventes, at du er i fysisk god form. Du har bestået forsvarets fysiske test ved ansøgningstidspunktet, eller er i stand til at gennemføre disse i f. m. tiltrædelse. Jægerkorpset har derudover sine egne fysiske krav differentieret i forhold til funktion, som du på sigt skal honorere.
Du behersker engelsk i skrift og tale og besidder gode IT-færdigheder. Du er velbedømt indenfor kompetencerne samarbejde, faglighed, styring, helhedsorientering, kommunikation og analytisk tænkning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS) og være i stand til at opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte STCH ved JGK på telefon 7283 9003 eller e-mail til JGK-STCH.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 10. Stillingen er fri og ønskes besat hurtigst muligt. Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

28.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent