Missionplanner

Chef for Operationsafdelingen ved Arktisk Kommando


Chef for Operationsafdelingen ved Arktisk Kommando

Vil du være med til at sætte dagsordenen i forhold til Forsvarets stigende engagement i kongerigets nordlige egne? Kunne du tænke dig en chefstilling, som med garanti vil udvide din horisont og placere dig midt i et sikkerhedspolitisk brændpunkt? Er du innovativ og nysgerrig nok til at kunne indtage en central rolle som “First Mover” i forhold til at introducere nye kapaciteter og måder at gennemføre operationer på i Forsvaret? Så er jobbet som chef for Operationsafdelingen ved Arktisk Kommando lige noget for dig.
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund.

Arktisk Kommando er i færd med at implementere anbefalingerne fra regeringens Arktis-analyse, hvilket bl.a. indebærer, at kommandoen får tilgang af nye kapaciteter, herunder satellitovervågning, fregatter, øget tilstedeværelse med fly, moderne kommando- og kontrolsystemer samt en øget bemanding.

Kommandoen skal endvidere stå i spidsen for oprettelsen af en frivilligorganisation i Grønland. Desuden sker der for tiden en markant sikkerhedspolitisk og militær udvikling i det arktiske område, hvilket i høj grad påvirker Arktisk Kommando.

Dagligdagen i kommandoen er præget af højt beredskab, mange operative opgaver, dynamisk opgaveløsning og et tæt samarbejde med bl.a. amerikanske og canadiske styrker.

Kommandoens operationer ledes fra et døgnbemandet operationscenter i Nuuk. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i nabolandene til Grønland og Færøerne, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Bemandingen vil stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har personel og enheder fordelt over fem tidszoner.
Om stillingen
Chefen For Operationsafdelingen ved Arktisk Kommando er en chef stilling indplaceret på M401-niveau (kommandørkaptajn/oberstløjtnant).

Som chef for Operationsafdelingen (CHO) er du ansvarlig for den del af staben, som planlægger, koordinerer og fører den operative indsættelse af enheder og styrker i Arktisk Kommandos operationsområde.

Du bliver chef for fire sektioner (J2, J3, J35 og J7), samt Arktisk Kommandos Joint Operations Center (JOC) - i alt ca. 40 medarbejdere foruden en reservestruktur på ca. 80 reservepersonel.

Du er overordnet ansvarlig for de operative processer i staben, som eksempelvis etablering og gennemførsel af Joint Operational Planning Groups (JOPG), Joint Coordination Board-processen (JCB), Force Management-møder og Command Briefinger.

Som CHO indgår du i Arktisk Kommandos Command Group (Arktisk Kommandos ledelse), som foruden dig består af chefen og vicechefen for Arktisk Kommando samt chefen for Operationsstøtteafdelingen, og har derfor en central position i ledelsen af kommandoen.

Arktisk Kommandos Command Group har til stadighed en chef på tilkald, som indgår i den operative vagtordning ved Arktisk Kommando.

CHO er ansvarlig for stabens og underlagte enheders øvelsesplanlægning og -gennemførsel, hvilket skal sikre, at Arktisk Kommando opbygger og fastholder et tilfredsstillende træningsniveau, der modsvarer et kraftigt stigende operationstempo. Derudover spiller øvelsesvirksomhed en vigtig rolle i styrkelsen af internationale og nationale samarbejdsrelationer.

På baggrund af den politiske beslutning om styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis fra december 2016 er Arktisk Kommando i fuld gang med at implementere adskillige tiltag, som skal løfte kommandoens evne til at gennemføre operationer. Hovedparten af disse tiltag falder derfor indenfor dit ansvarsområde, hvorfor du som CHO har en vigtig rolle i implementeringen. Du har som CHO en finger med i adskillige udviklingsprojekter som eksempelvis nydesign af JOC, udarbejdelse af operative procedurer og koncepter, afprøvning af systemer og kapaciteter, forsøg og afprøvning af nyt materiel, operativ og efterretningsmæssig informationsudveksling med internationale samarbejdspartnere m.v.

Som led i Forsvarets Nyordning oprettes et antal dedikerede Arktis-stillinger i Forsvarskommandoens Operationsstab, som bl.a. skal understøtte Arktisk Kommandos stab sagsbehandlingsmæssigt og indgår i Arktisk Kommandos aktiveringsniveauer. Derfor vil du som CHO have et særdeles tæt samarbejde med Operationsstabens J2, J5 og J7.
Om dig
Du skal være officer og have gennemgået VUTII/L enten i form af MMS eller tilsvarende videregående operativ uddannelse ækvivalerende en MMS.

Du skal som udgangspunkt have en taktisk baggrund som officer i Søværnet eller Flyvevåbnet, da det operative miljø kræver en god forståelse for maritime og luftmilitære doktriner.

Det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til NATO operative doktriner, herunder operationsplanlægning og -koordination. Det er ikke nødvendigvis et krav, men forståelse for og/eller erfaring med Forsvarets opgaveløsning i Arktis og relationer til Grønland og Færøerne vil være ønskeligt.

Den ideelle kandidat har erfaring fra stillinger i Forsvarsministeriets departement og/eller Forsvarskommandoen, da stillingen er præget af en tæt kommunikation og samarbejde med disse niveauer.

Som person skal du have en god psyke og helbred, da stillingen kræver et højt tempo og evne til at have mange bolde i luften.

Arktisk Kommando samarbejder med adskillige myndigheder indenfor Rigsfællesskabet, ligesom Arktisk Kommandos internationale samarbejdsrelationer er i kraftig vækst. Derfor skal du som CHO have mod på at være et vigtigt ansigt for Arktisk Kommando ud ad til, hvilket kræver en ekstrovert tilgang og en imødekommende natur.
Kulturel forståelse og international erfaring er derfor gode egenskaber at have med i bagagen.

Der kan forekomme nogen rejseaktivitet i stillingen, idet dette skal balanceres med behovet for at vise tilstedeværelse for dine mange medarbejdere. Sidstnævnte er særligt vigtigt henset til den igangværende forandringsproces i staben, der kræver vejledning for og coaching af ikke mindst dine sektionschefer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg samt at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Nuuk, Grønland.

Ved militær ansættelse bestrides stillingen for en afgrænset periode på to år. Du oppebærer ydelser og vil få stillet fri bolig til rådighed jf. Grønlandsaftalen. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Nuuk.

Du skal kunne opfylde Forsvarets krav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicechefen for Arktisk Kommando, kommandør John Boye Rasmussen på fko-a-vch@fiin.dk / telefon +299 364002 eller Kommandørkaptajn Jakob Rousøe på fko-a-cho@fiin.dk / telefon +299 521841.

Hvis du ønsker at vide mere om forholdene i Nuuk kan du kontakte HR Partner Major Allan Hermansen på fps-ra-ma01@fiin.dk /telefon +299 491104 eller +299 364091. Ved spørgsmål til øvrige løn- og ansættelsesforhold kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på fps-ba-bs103@fiin.dk /telefon 3266 5111

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

Ansøgningsfrist er den 6. januar 2019. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 3 -4. Samtalerne vil forventeligt gennemføres pr. VTC.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

06.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent