Flyvevåbnet 3

Faglærer til UT


Faglærer til flymekanikeruddannelsen Air Force Training Centre i Karup

Styrk dine kompetencer indenfor undervisning og vær med til at forme kommende flymekanikere i en spændende og udfordrende faglærerstillingen ved Air Force Training Centre i Karup.
Om os
AFTC er portalen til Flyvevåbnet. Alle der begynder en militær karriere i Flyvevåbnet, starter enten med grunduddannelserne eller gennemgår senere i livet en efter- eller videreuddannelse ved AFTC. AFTC gennemfører årligt ca. 90 kurser og uddannelser for cirka 3.000 elever og kursister. Se mere om AFTC på www.AFTC.dk eller find os på Facebook.

Her i sektionen er vi en blandet gruppe af både militære og civile faglærere, vi brænder alle for at uddanne og motivere nye elever til at blive de bedste flymekanikere og teknikere på markedet. Vi arbejder målrettet og har fokus på et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø.

Det er endnu uafklaret, om sektionen overgår til en samlet logistiktjeneste for Forsvaret eller forbliver under AFTC, som pt. er igang med navneskifte til Operations Support Wing. Uanset hvad forventes stillingen at forblive i Karup.
Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse som faglærer på den flytekniske grunduddannelse, og her vil du være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen.

Kerneopgaverne i stillingen vil være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af dine fag. Det betyder, at du forbereder, gennemfører og kontrollerer undervisningen.

Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination samt bedømmelser.
Der er selvfølgelig også en supplerende opgave i sagsbehandling af uddannelsesprojekter, samt udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler.

Derudover forventer vi at du er villig til at påtage dig rollen som klasseleder for eleverne, herunder skal der udarbejdes bedømmelser, afholdes samtaler med eleverne, samt foregå som det gode eksempel og bidrage til elevernes udvikling gennem tydelig praktiseren af dine værdier.

Indkalder vi dig til en uddybende samtale, så vil vi tage en snak om hvilke muligheder vi har og hvilke fagområder der passer bedst til dit erfaringsniveau og interesse.

Det er ønskeligt at du har kendskab til gældende regelsæt, EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning.

Du vil i dit ansættelsesforløb skulle drøfte dine udviklingsområder med din nærmeste leder, således at det tilsikres, at du har de rette kompetencer til opgaveløsningen.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet flymekaniker, derudover ser vi gerne at du har erfaring med og evner indenfor formidling, da det vil være en stor del af din hverdag.

Dette prioriterer vi over uddannelsesniveauet, men du vil som militær ansættes med henblik på at opnå den ønskede grad.

Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.

Det er en fordel, hvis du som civil har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.

Det er vigtigt, at du brænder for undervisning og formidling af høj kvalitet. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.
Vores forventninger til dine kompetencer og kvalifikationer er, at:

- Du er villig til at påtage dig ansvaret for systematisk kompetenceudvikling af eleverne, under hensyntagen til menneskelige forskelligheder.
- Du aktivt søger at styrke og udvikle dine faglige kvalifikationer.
- Du selvstændigt kan igangsætte opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information, komme med konstruktive forslag til forbedringer og udvise parathed til at udføre dem.
- Du handler forudseende i forbindelse med nuværende og fremtidige opgaver, da du indgår i et undervisningsteam, der fokuserer på høj teknisk viden og engagement til gavn for eleverne.
- Du er loyal i forhold til faggruppens samlede opgaveløsning samt de tildelte ressourcer.
- Du har tidligere demonstreret at du på et fagligt højt niveau kan indgå i konstruktive dialoger omkring kvalitetssikring og udvikling til tidligere arbejdspladsers bedste.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold
Militær ansøger:
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt
cirkulære om aftale om løn - og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer.

Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Gældende for begge ansættelser: Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen,
telefon: 7284 4651 eller mail: aftc-ut-001@mil.dk eller Premierløjtnant Michael Wadstrøm Hansen på telefon 7284 4652 eller mail: aftc-ut-004@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk.

Dette er et løbende opslag, så alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som de modtages. Samtaler vil ligeledes blive afholdt løbende.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2018, eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Indrykningsdato

17.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent