Fortsæt til indhold
Sprogofficer i Rusisk

Sprogofficer

Sprogofficer i Russisk

scroll down

ØNSKER DU AT GØRE EN FORSKEL SOM RUSSISK SPROGATLET?

Vil du bygge bro mellem det danske forsvar og russisktalende kulturer? Som sprogofficer i russisk bliver du i stand til at fungere som tolk og kulturvejleder i russisktalende områder. Du vil være nøglen til Forsvarets kommunikation og kulturforståelse – både herhjemme og ude i verden. Og hvis du bliver udsendt, vil det være dig, der vejleder danske soldater i deres interaktion med lokalbefolkningen. Det betyder, at du skal kunne tolke mellem forskellige sprog og kulturer, så vi undgår misforståelser på vores missioner.

Gennem uddannelsen som sprogofficer lærer du at tale russisk på et højt niveau, og møder verden gennem en ny kulturforståelse. At studere som sprogofficer er hårdt, da du skal lære ca. 80 nye ord hver dag, plus sprogområdets historie, politik og samfundsforhold. Heldigvis er du ikke alene. I er en gruppe der følges ad, og det gode kammeratskab er en vigtig del af uddannelsen.

Hvis du ønsker en uddannelse, der giver dig mulighed for en spændende og anderledes hverdag med sproget som dit primære værktøj, så vil en uddannelse som sprogofficer i russisk måske være noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.200 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 29.500 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år samt efterfølgende rådighedskontrakt med Forsvaret på fire år i Forsvaret

Hvor skal jeg bo?
Under uddannelsen bor du på kasernen

Hvad er ansøgningsfristen?
8. december 2021

Hvornår starter jeg?
1. august 2022

Hvornår skal jeg afprøves?
1. Selektion januar - februar 2022
2. Selektion marts - april 2022


ADGANGSKRAV

Har du ved uddannelsesstart bestået en gymnasialuddannelse
og er god til sprogfag, kan du søge direkte ind på Forsvarets Sprogofficersuddannelse. Du skal som udgangspunkt have et gennemsnit på 7, hvor du skal have taget sprogfagene på A-niveau og afslutte med en karakter som er over middel eller middel.

Vær desuden opmærksom på, at du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart, have normalt mørkesyn og være minimum 155 cm høj.


For at komme ind skal du

    Have bestået en gymnasialuddannelse 


Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Sprogofficersuddannelsen i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.

 

Uddannelsesforløb

 • Varde i 4 måneder

  Du får en militærgrunduddannelse, der kvalificerer dig til at fungere som instruktør, leder og vejleder for soldater på manuelt niveau. Du lærer at indgå i en infanterigruppe og være gruppefører. Du får desuden kendskab til militære fagudtryk og begreber.
 • Forsvarsakademiet i København 6 måneder

  Under basismodulet får du grundlæggende færdigheder og elementær viden inden for sproget og regionen, hvor det tales. Dine militære færdigheder repeteres ligeledes, og du opnår større indsigt i grundlæggende militærtænkning.

  Sprogforståelse
  I sprogtimerne arbejder du med at udvikle elementær sproglig bevidsthed og forståelse af fundamentale sproglige fænomener samt erhverver dig viden, færdigheder og strategier til støtte for tilegnelsen af studiesproget. Du får primært en fælles sproglig referenceramme (metasprog), sproglig terminologi og metoder til sprogliganalyse.

  Basissprog
  Du træner korrekt brug af elementært ordforråd og basal grammatik for at nærme dig ”begrænset professionel kompetence” i lytte-, tale- og læsefærdighed og ”elementært niveau” i skrivefærdighed.

  Historie og Politik
  Du får indsigt i regionale, og nationale historiske og politiske faktorer, der påvirker aktører i den givne region. Du bliver desuden trænet i at formidle generelle historiske og politiske faktorers betydning i det interkulturelle møde.

  Skyttetjeneste
  Du vedligeholder dine praktiske militære færdigheder, så du kan løse opgaver som militærtolk og kulturvejleder i et missionsområde.

  Militær Fysisk Træning
  Du får viden om militære træningsformer og -metoder og opbygger fysisk robusthed, så du kan arbejde som militærtolk og militær kulturvejleder i et missionsområde.

  Militær Ledelse
  Du får et ledelses- og uddannelsesmæssigt grundlag som basis for virket som officer, herunder forudsætningerne for at løse pålagte opgaver i funktionen som militærtolk og kulturvejleder.
 • Forsvarsakademiet i København 6 måneder

  Du udvider fortsat din viden og dine færdigheder inden for sprog og kultur. I sprogundervisningen raffinerer du din grammatiske viden inden for målsproget, udvider dit ordforråd og udvikler tale-, lytte-, læse- og skrivefærdigheder. Hertil kommer nye kompetencer som oversættelse og situationsforståelse. Under den militærfaglige uddannelse opnår du grundlæggende viden om taktik på delings-, kompagni- og bataljonsniveau i Hæren.

  Fortsættersprog (alment sprog, fortsætterniveau)
  Du udvikler dit ordforråd på målsproget og din grammatiske forståelse. Hovedvægten er på det talte sprog. Målet er at opnå niveauet ”forsvarlig professionel kompetence” i lytte-, tale-
  og læsefærdighed og ”begrænset professionel kompetence” i skrivefærdighed.

  Oversættelse (alment sprog)
  Du nærmer dig et niveauet ”forsvarlig professionel kompetence” i skriftlig oversættelse fra målsproget til dansk og ”begrænset professionel kompetence” fra dansk til målsproget. Du får endvidere evnen til at formidle viden mellem forskellige kulturer.

  Situationsforståelse (alment sprog)
  Du lærer at analysere sociale situationer i målsprogets regioner, så du kan handle og tale i overensstemmelse med lokale sociale normer.

  Religion og identitet
  Du får indsigt i lokale, regionale og globale faktorer, der aktuelt påvirker identitet og religion i den givne region. Du skal derudover – med henblik på vejledning af militært personel – udvikle evnen til at formidle generelle religions- og identitetsmæssige faktorers betydning i det interkulturelle møde.

  Taktik
  Du får indblik i Hærens operative struktur, taktiske begreber og deres funktion og anvendelse samt i procedurer for stabsarbejde.

  Skyttetjeneste
  Dine praktiske færdigheder vedligeholdes, så du kan løse opgaver som militærtolk og kulturvejleder i et missionsområde.

  Militær Fysisk Træning
  Du får viden om militære træningsformer og metoder og opbygger fysisk robusthed, så du kan virke som soldat i et missionsområde.
 • Forsvarsakademiet i København 8 måneder

  Du videreudvikler dine teoretiske og praktiske sprogfærdigheder og lærer at koble dem til regionale og operativt relevante forhold. Du trænes i selvstændig indhentning og bearbejdning af kvalitative data med henblik på vejledning af militært personel i operative kontekster. Endvidere tilegner du dig viden om samarbejde i koalitionskulturer samt om kontaktfærdigheder. I modulet indgår en tværfaglig studietur, så vidt muligt til et land eller et område, hvor studiesproget tales. Herudover gennemføres nødvendig kursusaktivitet med henblik på klargøring til udsendelse i internationale operationer efter uddannelsens afslutning.

  Praktisk Militær Sprogbrug
  Du tilegner dig generel og specifik militærterminologi på det studerede sprog med henblik på at løse militært relaterede sproglige opgaver. Udgangspunktet herfor er din evne til at begå dig sprogligt i militært relaterede sociale sammenhænge samt at forstå, kommentere og formidle forskellige militære tekster, teksttyper og genrer.

  Oversættelse
  Her nærmer du dig ved skriftlig oversættelse af militærfaglige tekster fra det studerede sprog til dansk et færdighedsniveau svarende til færdighedstrinnet ”forsvarlig professionel kompetence”. Ved oversættelse af militærfaglige tekster fra dansk til fremmedsproget er målet, at kadetten nærmer sig et færdighedsniveau svarende til færdighedstrinnet ”begrænset professionel kompetence”. Der lægges især vægt på, at du forstår at anvende den relevante militære terminologi korrekt og hensigtsmæssigt samt udvikler din evne til at formidle indhold mellem forskelligartede militære kulturer og traditioner.

  Tolkning
  Du lærer at tolke mellem dansk og målsproget i militærkontekst på niveauet ”forsvarlig professionel kompetence”. Du lærer at anvende tolketeknikker og træffe korrekte valg i formidlingen af indhold fra et sprog til et andet. Du lærer at tolke fra fremmedsproget til dansk og omvendt – i militærkontekst (dvs. med alment, militærfagligt og militærsocialt indhold) eller i militære rammer.

  Militært Engelsk
  Du lærer at anvende militært engelsk, og du bliver i stand til at anvende engelsk som kommunikationsmiddel under udførelse af internationaltjeneste samt at kunne tolke mellem det studerede sprog og engelsk i militære sammenhænge.

  Kultur som Operativt Værktøj
  Du udvikler din forståelse for anvendelse af kulturanalyse i den militære opgaveløsning. Faget introducerer dig til forskning på området, og det understøtter refleksion over virket som sprogofficer med særligt fokus på rollen som kulturvejleder. Faget introducerer dig også til temaer og analyseværktøjer, som du kan videreuddanne dig i på den Militære Master Uddannelse, Flexmodul Kultur (efter første gennemførte udsendelse).

  Strategi og Efterretningstjeneste
  Du får indsigt i de overordnede strategiske begreber samt i den strategiske niveauinddeling, der danner rammen om det militære instruments plads og funktion i udenrigspolitikken.

  Studietur
  Du får mulighed for at udvide din forståelse såvel af kulturelle, samfundsmæssige og militære forhold som af studiesproget ved et organiseret ophold i et land eller område, hvor sproget tales. Studieturen forløber efter et program, der tilgodeser, at den studerende i videst muligt omfang får lejlighed til at afprøve sin viden om forholdene i landet og anvende sproget i autentiske omgivelser.

  Skyttetjeneste
  Du vedligeholder fortsat dine praktiske militære færdigheder, så du kan løse opgaver som militærtolk og kulturvejleder i et missionsområde.

  Militær Ledelse
  Du får ledelsesmæssigt grundlag for at kunne arbejde som officer. Du bliver introduceret for Forsvarets ledelsesgrundlag, stresshåndtering, kommunikationsanalyse, coaching m.m.

  Militær Fysisk Træning
  Du opbygger fortsat din fysiske robusthed, så du kan virke som soldat i et missionsområde.
 • Op til 10 måneder

  Efter den toårige sprogofficersuddannelse, danner du en kontrakt med Forsvaret som reserveofficer. Kontrakten vil være fireårig, og undervejs kan du blive udsendt som sprogofficer i op til 10 måneder.

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret
Sprogofficer Camilla

Når det er hårdt, er det kammeraterne, der holder en oppe.

Camilla -
Sprogofficers studerende i russisk

Russisk Sprogofficer

Livet som russisk sprogofficer

Se øvrige Sprogofficers uddannelser