Fortsæt til indhold
Søværnet basis 3

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse til M402-niveau

scroll down

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse

Fristen for at søge om vurdering af egnethed til udnævnelse til oberst/kommandørniveauet er udløbet for 1. kvartal 2023.

Det kan erfaringsmæssigt være en fordel, hvis du har flere stillinger på oberstløjtnant/ kommandørkaptajnsniveauet og er blevet bedømt i stillingerne. Det vil blandt andet medvirke til, at screeningen og vurderingen af dig bliver så velfunderet og nuanceret som muligt.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via linket ”søg stillingen” og skal indeholde følgende:

-     Et bilag på maksimalt én A4-side, hvor du beskriver din største bedrift og din største ”fejltagelse”. Det skal bruges ifm. din potentialeudredning, som foretages af FPS Selektionssektion.

-     Et CV, der beskriver dit tjenesteforløb og din erhvervserfaring generelt. Det vil være en fordel at sætte nogle ord på de arbejdsopgaver, du har haft i forbindelse med varetagelsen af de forskellige stillinger.

-     Samtlige FOKUS og andre bedømmelser eller udtalelser (IER mv.) inklusive påtegninger, du har modtaget de seneste 10 år.

-     Derudover skal du besvare det vedhæftede spørgeskema med fem spørgsmål vedrørende din motivation for at ansøge.

Er du en del af et talentprogram, opfordres du ligeledes til at vedlægge din opdaterede talentjournal. Dette er dog ikke et krav.

Er du udsendt eller udstationeret, når du ansøger om vurdering til egnethed, vil det være nyttigt at anmode din SNO, SNR eller kontaktperson i Forsvarsministeriet om en opdateret FOKUS.

Når FPS har modtaget din ansøgning og tilhørende bilag, vil du efterfølgende modtage en mail fra Selektionssektionen ved FPS med information om personligheds- og intelligenstest. Testbesvarelsen bedes gennemført snarest muligt og ikke senere end inden for syv dage. Erfaringsmæssigt er det en god ide at prioritere tid til gennemførelse af disse tests.

Herefter vil du blive tilbudt en samtale med en psykolog i Selektionssektionen. Samtalen vil tage udgangspunkt i dine testresultater og udvalgte dele af de fremsendte bilag. Samtalen har en varighed på omkring to timer. På baggrund af oplysninger fra test, bilag og samtale skrives en vurdering som fremsendes til udnævnelsesrådet.

Derudover vil FPS – som et led i processen - rette henvendelse direkte til den værns-, stabs- styrelses- eller myndighedschef, som er relevant i forbindelse med netop din ansøgning og bede om en udtalelse, der skal fungere som et supplement til dine FOKUS bedømmelser.

Vurdering
FPS vil på baggrund af de koncernfælles vurderingsparametre: ledelse og udvikling, beslutningsevne og håndterings af pres, helhedsforståelse og ressourcebevidsthed samt kommunikation, sammenholdt med testresultaterne, udtalelsen fra din myndigheds-/styrelseschef og det af dig fremsendte materiale foretage en samlet HR-faglig vurdering med henblik på at forelægge det for Udnævnelsesrådet, som vil træffe den endelige afgørelse om egnethed.

I den forbindelse ses FOKUS at vurdere og anerkende bagudrettede præstationer, mens potentialeudredningen skal ses som et mere fremadskuende værktøj, der især har opmærksomheden rettet mod afdækning af potentiale for et højere strategisk ledelsesniveau hos dig som ansøger.

Potentialeudredningen i det justerede chefbemandingssystem kan ikke sidestilles med eventuelle andre personlighedstestforløb i talentregi el.lign., som du måske har gennemgået tidligere, da der er forskelligt fokus i de forskellige testregimer.

Tilbagemelding
Du vil modtage en tilbagemelding fra Udnævnelsesrådet ultimo februar 2023. Såfremt du vurderes delvist egnet for nuværende eller ikke egnet, vil du modtage en uddybende afgørelsesskrivelse. Afgørelsesskrivelsen vil du få mulighed for at kommentere, før Udnævnelsesrådet træffer den endelige beslutning i forhold til din egnethed.

Såfremt du vurderes egnet, vil du kunne søge stillinger på oberst og kommandørniveau de følgende fem år, første gang i forbindelse med bemandingsprocessen i 2. kvartal 2023. Du vil først blive udnævnt (resolveret) og aflønnet som oberst/kommandør, såfremt du har ansøgt og fået en stilling på oberst/kommandør niveau via bemandingsprocesserne, som i udgangspunktet gennemføres to gange årligt.

Du anbefales at orientere dig i det justerede chefbemandingssystem via HR-portalen, hvor du ligeledes kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål til udnævnelsesprocessen i en Q&A.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kontakte HR-konsulent Louise Holberg på telefon 72 81 91 50 eller sende din forespørgsel til fps-ktp-chbemsys@mil.dk. Alternativt kan du ringe til fungerende chef for Chefbemandingssektionen Anne Morits Andersen på telefon 32 66 55 64 eller henvende dig på fps-ama@mil.dk.

Hvem kan søge

Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt Udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet.

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb i eget værn eller kommando samt ved andre myndigheder (stabe/styrelser), og du har i udgangspunktet erfaring fra både operativ tjeneste og højere stabsniveauer.