Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Officer til Nationalt Beredskab


Officer til Nationalt Beredskab

Er du officer med interesse for beredskab og krisestyring? Vil du være med til at sætte standarden for fremtidens statslige beredskabskapaciteter og indsættelser?
Som officer i Nationalt Beredskab indgår du i et spændende kontor, hvor vi sammen løfter en bred og dynamisk opgaveportefølje. Vores opgaver berører hele den operative værdikæde fra koordinering af nationale indsatser og krisestyring til fremtidssikring og udvikling af operative beredskabskapaciteter og samarbejder.
Om os
I Nationalt Beredskab varetager vi Beredskabsstyrelsens overordnede opgaver vedrørende det statslige redningsberedskabs nationale virksomhed. Vi har også ansvaret for Beredskabsstyrelsens døgnvagt og nationale krisestyring. Opgaverne spænder bredt, eksempelvis afdækning af nye operative opgaver, beskrivelse af kompetencekrav- og materielbehov, bidrag til indsatser og krisestyring og udvikling af operative samarbejder både internt og eksternt.
Du bliver en del af et kontor bestående af både uniformerede og civile, hvor vi har mange forskellige profiler, aldre og kompetencer – en kollegasammensætning der reflekterer kontorets mange forskellige ansvarsområder og resulterer i et godt kollegialt miljø, hvor vi hjælper hinanden på tværs af funktioner og erfaringer.

”Nogle dage arbejder jeg med strategien og rammerne for fremtidens beredskabskapaciteter. Andre dage sidder jeg i den operative stab og støtter større og komplekse indsatser. Bredden i Nationalt Beredskabs opgaver gør, at jeg aldrig stopper med at lære”.
Kristina Kaas-Mørch, Spec. konsulent i Nationalt Beredskab
Om stillingen
I Nationalt Beredskab får du mulighed for at udvikle dig fagligt og udvide dit netværk blandt vores mange interne og eksterne samarbejdspartnere. Du vil være med til at udforme grundlaget for strategiske beslutninger i Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriets Koncern, sideløbende med at du skal engagere dig i Beredskabsstyrelsen konkrete operative indsatser. Du skal sikre et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs af de operative afdelinger og faglige kontorer.

Indholdet af din konkrete stilling og ansvarsområder vil blive sammensat på baggrund af dine konkrete kompetencer, erfaringer og udviklingsønsker. Følgende kunne være nogle af dine kommende opgaver:
• Koordination med beredskabscentrene, andre interne aktører og eksterne samarbejdspartnere.
• Fagligt ansvar for et konkret beredskabsområde (f.eks. brand, redning, CBRNE mv.), herunder udarbejdelse af operative krav, retningslinjer og vejledninger samt koordination og afdækning af fremtidige muligheder og udfordringer.
• Ansvar for tværgående koordination vedr. kapaciteter, øvelser, uddannelse mv.
• Projektledelse.
• Repræsentation af Nationalt Beredskab/Beredskabsstyrelsen i interne og eksterne udviklingsprojekter, samarbejdsfora mv.

• Vi forventer, at dine primære opgaver vil være forankrede i Nationalt Beredskabs Operationssektion, hvorfor dine interesser og kompetencer vedr. national indsatskoordination og krisestyring vil vægte tungt i rekrutteringsprocessen.

Det forventes at du – efter evt. relevant kompetenceudvikling – skal indgå i Beredskabsstyrelsens centrale døgnvagtfunktion som vagthavende officer, indgå i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation og evt. udgøre en af Beredskabsstyrelsens forbindelsesofficerer i bl.a. den Nationale Operative Stab.
Dit faste tjenestested vil være i Birkerød og der vil med mellemrum kunne forventes rejseaktivitet til Beredskabsstyrelsens beredskabscentre eller i forbindelse med møde- og øvelsesaktivitet. Når opgaverne tilsiger det, er der mulighed for at arbejde hjemmefra eller fra en af Beredskabsstyrelsens operative afdelinger.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med mod på nye faglige udfordringer i forhold til Beredskabsstyrelsens operative drift og udvikling. Er du en erfaren premierløjtnant, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du kan nikke genkendende til, at du:
• har interesse for Beredskabsstyrelsens operative opgavevaretagelse,
• har lyst til at udvikle klassiske embedsmandsdyder samtidig med at mærke ’den operative puls’
• trives med mange forskellige typer opgaver, både dem der kræver fordybelse såvel som hurtigt aftræk
• har stærke relationelle kompetencer og ønsker at være med til at minimere distancen mellem enheder i Beredskabsstyrelsen
• fokuserer på løsninger frem for udfordringer
• er komfortabel i at udarbejde skriftlige sagsoplæg og afholde briefinger af større forsamlinger
• har et godt kendskab til vores samarbejdspartnere, herunder bl.a. øvrige beredskabsaktører, myndigheder samt andre dele Forsvarsministeriets koncern.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Birkerød.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte leder af Operationssektionen Claus Jakobsen på telefon 40 90 38 07 eller chefen for Nationalt Beredskab Karen Bak Aastrup på telefon 29 16 99 90.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

I din ansøgning bedes du – med udgangspunkt i dit nuværende kendskab til Beredskabsstyrelsen og Nationalt Beredskab – konkret beskrive, hvilke fremadrettede udviklingspotentialer, som du ser for dig, samt hvordan dine kompetencer kan bringes i spil.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2023 og samtaler forventes gennemført i uge 50 eller uge 1.

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed inden for katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.12.2023

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent