Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Visionær holdspiller med passion for udvikling af fremtidens sømilitære kapaciteter


Visionær holdspiller med passion for udvikling af fremtidens sømilitære kapaciteter

Er du struktureret, omhyggelig, udadvendt, visionær, er du god til samarbejde og vil være med til at præge udviklingen inden for det sømilitære område? Så er du måske den kollega, vi har brug for til at indgå i et aktivt miljø med en afvekslende hverdag i Forsvarets Skibsprogram.
Om os
Forsvarets Skibsprogram har til opgave at sikre koordination og styring på tværs af Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder samt sikre at udviklingen af nye skibe og større maritime udviklingsprojekter gennemføres med et helhedsperspektiv, der blandt andet omfatter optimering af materielmæssige, etablissementsmæssige, personelmæssige, styrkestrukturmæssige og operative forhold.

Forsvarets Skibsprogram har dermed en stor berøringsflade med Forsvarets stabe og kommandoer, Forsvarsministeriets styrelser og andre offentlige myndigheder. Endvidere har Forsvarets Skibsprogram et tæt samarbejde med partnere i forsvarsindustrien, brancheorganisationer og civile forskningsinstitutioner.

Vi er et lille team med en stærk holdånd, hvor vi arbejder tæt sammen i et uformelt miljø. Vi videndeler, lærer af hinanden og løser opgaver på et højt fagligt niveau.

Forsvarets Skibsprogram er organisatorisk forankret i Forsvarsstaben. Programmet refererer til en styregruppe med Forsvarschefen som formand og de øvrige medlemmer tæller nogle af de øverste chefer for ministerområdets styrelser, stabe og kommandoer.

Forsvarets Skibsprogram sikrer helstøbte maritime kapaciteter til Danmark – i et styrket samarbejde mellem Forsvaret og industrien.
Om stillingen
Du skal analysere, behandle, formulere og opstille det konceptuelle og operative grundlag for fremtidige maritime udviklingsprojekter.
I samarbejde med dine kommende kollegaer i Forsvarets Skibsprogram skal du således:
• fastlægge kapacitetens fremtidige opgavekompleks og definere operative brugerkrav, der kan danne grundlag for design og efterfølgende konstruktion. Dette under inddragelse af Forsvarskommandoens stabe og kommandoer, Forsvarsministeriets styrelser og eksterne aktører.
• tilvejebringe det doktrinære grundlag for anvendelse af kapaciteten og sikre, at den doktrinære anvendelse er samtænkt med Forsvarets øvrige kapaciteter.
• sikre, at det nødvendige konceptuelle grundlag udarbejdes og foreligger rettidigt til brug for materielanskaffelsesprocessen og kapacitetens udvikling.
• sikre, at der i det tages højde for afledte forhold vedr. etablissement, infrastruktur, logistik og vedligehold samt organisering og personel og relaterede initiativer iværksættes rettidigt.
.
Du vil få en central rolle i udviklingen af fremtidige, maritime kapaciteter til Forsvaret – på kort sigt med særlig fokus på kapaciteter til Hjemmeværnets opgaveløsning samt Forsvarets sømilitære opgaveløsning i Nordatlanten. Din ekspertise og analytiske evner vil være afgørende for at opstille og formulere det konceptuelle, operative og doktrinære grundlag for fremtidige maritime udviklingsprojekter, der er sammentænkt i forhold til Forsvarets sømilitære opgaveløsning.
Du vil blive ansvarlig for at sikre, at den rette viden tilvejebringes, så fremtidens maritime kapaciteter kan designes, så de er optimerede til at håndtere de unikke udfordringer og muligheder, som opgaveløsningen præsenterer. Dit arbejde vil være afgørende for samordning og tilvejebringelse af fornødent beslutningsgrundlag Forsvarets fremtidige maritime kapaciteter.
Vi vægter samværet og fælleskabet højt, men vi har samtidigt forståelse for individuelle behov og arbejdspraksis. Vi forsøger derfor at skabe fleksibilitet og vide rammer, hvilket blandt andet indebærer mulighed for at indgå aftale om hjemmearbejde.
Om dig
Vi søger en kollega med udpræget pionérånd, gåpåmod og skabertrang, som har evnen til at bidrage til programmets opbygning og udvikling.
Stillingen er åben for både civile og militære kandidater
Du har en professionel baggrund, som officer eller specialkonsulent, med en bred viden om den sømilitære opgaveløsning. Du besidder en viden om den doktrinære ramme og det konceptuelle grundlag for Forsvarets generelle, og Søværnets specifikke, opgaveløsning., og er i stand til at udvikle forbindelsen, og behovet for, nye kapaciteter.
Vi forventer i øvrigt, at du:
- Har en proaktiv tilgang til opgaveløsningen, er omhyggelig og har forståelse for vigtigheden af at have styr på detaljerne.
- Besidder en veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
- Er imødekommende, en holdspiller, serviceorienteret, robust og fleksibel.
- Har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner - både på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Peter Augustinus Tranberg Jaszczak på tlf.: 7281 2551 eller
Mobil: +45 5128 4232.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. januar2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Stillingen er slået op med fast tjenested i København.

"OM FORSVARSKOMMANDOEN - Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.12.2023

Indrykningsdato

10.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent