Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder af det nyoprettede Baseelement ved Flådestation Frederikshavn.


Leder af det nyoprettede Baseelement ved Flådestation Frederikshavn.

Har du lyst til som leder at tage ansvar for Flådestation Frederikshavn beredskab og havariorganisation og dertil sikre et højt niveau og stor kvalitet i Stationsvagtens uddannelse og opgavevaretagelse? Har du mod på at tage det lange træk fra forståelse, gennem udvikling, beskrivelse og til stadighed implementering og drift af en stor, kompleks og vidt forgrenende opgaveportefølje ved stor selvstændighed, men altid med støtte, dialog og sparring fra kollegaer og samarbejdspartnere? Så er du med stor sandsynlighed den nye kollega vi søger.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen, herunder Host Nation Support til udenlandske enheder. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er i alt ca. 90 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i fire elementer, hhv. Baseelementet, Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.

Du bliver leder for det nyoprettede Baseelement. Elementet består af en leder (dig) og to mellemledere
Om stillingen
Som leder af Baseelementet vil du få ansvaret for et nyt element med en varieret, kompleks og tværorganisatorisk opgaveportefølje.

Elementets primære opgave er at drifte, videreudvikle, beskrive og til stadighed implementere en veluddannet og tidssvarende vagt-, beredskab- og havariorganisation ved Flådestation Frederikshavn.

De overordnede opgaver er bl.a.
• Ansvarlig for stationsvagtens funktionalitet, uddannelse og opgaveportefølje.
• Udfører rollen som Flådestationens Havariofficer, herunder planlægning og gennemførsel af relateret uddannelse og øvelsesvirksomhed.
• Indgå i planlægning, koordination og tilpasning af Flådestation Frederikshavn Host Nation Support.

Intern i elementet er opgaven ud over ledelse, administration, planlægning og koordination af opgavevaretagelsen bl.a.
• Forestå elementets sagsbehandling.
• Forestå sagsbehandlingen og udviklingen af Baseelementets opgavevaretagelse, uddannelse og organisatorisk tilpasning, herunder udarbejdelse af elementets interne processer, Standard Operations Procedurer (SOP), operationsordre og bestemmelser.
• Deltage i udarbejdelse af budgetforslag og budgetopfølgning for primært Stationsvagten og Havariorganisationens aktiviteter, herunder opgavevaretagelse, uddannelse og øvelse.
• Beholdningsansvarlig for materiel jf. norm- og beholdningsliste for Baseelementet.
• Støtte SPOC i relation til elementet opgavevaretagelse, herunder drift, havari og beredskab.

I tillæg er du stedfortræder for chefen for Basesektionen.

Opgaveløsningen betinger en stor grad af selvstændighed, men også tæt samarbejde med Flådestation Frederikshavns andre medarbejdere, elementer og sektioner, andre enheder på Flådestation Frederikshavn samt vores søsterorganisation Flådestation Korsør. Funktionen kræver tid, erfaring og tyngde, herunder evnen til at nedbryde opgavers kompleksitet for implementering og drift.

Parallelt med elementets og sektionens egen opgaveløsning kommer du til at indgå i fast tørn som vagthavende officer på tilkald, hvor du skal kunne give fysisk fremmøde inden for et givent varsel. Du har indflydelse på egen tjeneste og gennem god planlægning, frihed under ansvar og fleksibilitet findes løsningerne, også selv om du ikke bor i Nordjylland.

Rejseaktivitet kan forventes dog primært i fm. gennemførelse af operativ logistik.
Om dig
Du er officer i Søværnet og har i udgangspunktet erfaring som leder og tjenestetid i graden.

Du skal have lyst til at være leder og motiveres af at skabe forudsætningen for medarbejdere og kollegaernes opgavevaretagelse.

Organisatorisk helhedsforståelse er en forudsætning, og som person har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og større fora. Stillingen kræver en god viden og forståelse for Søværnets virke som helhed, god dømmekraft, og at du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og eksternt til vores mange samarbejdspartnere.

Som person er du struktureret, selvstændig, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, griber ind inden sager fortaber sig mellem to stole, og du er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op og tage fat. Du kan begå dig på flere niveauer og fremstår altid som det gode eksempel.

Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist i både skrift og tale. Du overholder aftalte deadlines, samt følger systematisk op på tildelte opgaver.

Hvis du kun er på vej til at opfylde ovennævnte kompetencer, så skal du have et fast ønske om fortsat udvikling og evnen til at bede om hjælp. Du vil kunne modtage god støtte i din udvikling fra erfarne kollegaer og chefer, som er klar til at hjælpe dig på vej.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med deltagelse i tjenesten som vagthavende officer, gennemførelsen af Host Nation Support eller ved øvelsesaktivet vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Om du er taktiker eller tekniker, er ikke afgørende. Det er ønskeligt, at du i løbet af din tjeneste har erfaring fra vagt- og havaritjeneste, operativ logistik, almindeligt sagsbehandling herunder udfærdigelse af notater, sagsoplæg mv., ligesom kendskab til SAP (MM) og WorkZone vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste chef orlogskaptajn Martin Rune Lichtenberg Jessen på tlf. 50 85 71 21, e-mail 3E-FRH-CHBSS@mil.dk eller næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn orlogskaptajn Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er 29. marts 2023, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse og sker i koordination med din nuværende chef..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til udnævnelse i stillingen, bestride denne som funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og godkendt af styrelseschefen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadres enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent