Fortsæt til indhold

Personelsikkerhed


Hvis du som offentligt ansat skal beskæftige dig med klassificerede informationer, er det en forudsætning, at du er blevet sikkerhedsgodkendt. Dette er et krav i henhold til Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014.

For ansatte inden for Forsvarsministeriets område er det Den Militære Sikkerhedstjeneste ved FE, der foretager sikkerhedsgodkendelsen. Det samme gælder for ansatte i private virksomheder, der leverer varer eller tjenesteydelser til Forsvaret.

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse skal træffes på grundlag af en konkret vurdering. Der skal især lægges vægt på, om den pågældende person har en sådan adfærd og karakter, at der ikke kan være tvivl om pågældendes pålidelighed med hensyn til håndtering af klassificerede informationer.

Oplysninger om en ægtefælles eller samlevers adfærd og karakter kan også tillægges betydning. Sager om sikkerhedsgodkendelse behandles efter forvaltningslovens regler, herunder reglerne om partshøring, aktindsigt, begrundelse af afgørelser og klagevejledning.

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse træffes på grundlag af oplysninger, som den pågældende person selv giver ved at udfylde et oplysningsskema, samt de oplysninger, som FE rekvirerer fra myndigheder inden for Forsvarsministeriets område og fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Ved godkendelser til de lavere klassifikationsgrader foretager PET normalt kun en registermæssigt kontrol af, hvorvidt personen er kendt i politiets registre, herunder mht. strafbare forhold, misbrugsproblemer og fremstillinger i retten. Ved godkendelser til de højeste klassifikationsgrader foretager PET en grundigere personundersøgelse, hvor der evt. indhentes oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, forretningsforbindelser og andre, der kender den undersøgte.

I forbindelse med sikkerhedsgodkendelser får FE kun oplysninger fra PET, hvis den pågældende person har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Bortset fra Kriminalregistrets oplysninger om domme og sigtelser forelægger PET alle oplysninger for Tilsynet med Efterretningstjenesterne, før de videregives til FE.

FE tilintetgør alle oplysninger om en person, når der ikke længere er behov for, at den pågældende har en sikkerhedsgodkendelse. Oplysninger om sikkerhedsgodkendte personer tilintetgøres således senest ved ansættelsesforholdets ophør, herunder ved pensionering. Oplysninger om værnepligtigt personel tilintetgøres senest 24 måneder efter, at sikkerhedsgodkendelsen er meddelt den pågældende. Wamberg-udvalget fører kontrol med, at oplysninger tilintetgøres som beskrevet.