Fortsæt til indhold
Reserven hæren 4

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

I forbindelse med Bemandingsprocessen for 4. kvartal 2021 iht. det justerede Chefbemandingssystem er følgende stillinger ledige og mulige at søge:

 • Chef for Strategiafdelingen i Udviklings- og Planlægningsstaben (M402)
 • Chef for 3. Eskadre (M402)
 • Chef for Slesvigske Fodregiment (M402)
 • Stabschef for Operationsstaben (M402)
 • Chef for Danske Artilleriregiment (M402)
 • Chef for Fighter Wing (M402)
 • Forsvarsattaché Beijing (M403+)
 • Stabschef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (M402)
 • Special Assistant – Chairman of NATO Military Committee (CMC) (M402)
 • Chef for Service Divisionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (M402)
 • Stabschef i Søværnskommandoen (M402)
 • Stabschef i Flyverkommandoen (M402)
 • Chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (M402)
 • Chef for Trænings- og Uddannelsesdivisionen i Søværnskommandoen (M402)
 • Stabschef i Hærkommandoen (M402)

 

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingerne skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfristen er søndag den 27. marts 2022.

Samtaler forventes afholdt i ugerne 19 - 20.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.


ledige stillinger

Chefen for Strategiafdelingen er chef for én af tre afdelinger i Forsvarskommandoens Udviklingsstab.

Du bliver chef for to sektioner med i alt 25 medarbejdere. Du refererer direkte til Chefen for Udviklingsstaben og har tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departement, danske NATO-stabe samt øvrige stabe og værn.

Afdelingens primære opgaver er at varetage danske interesser i det strategiske og langsigtede samarbejde med NATO og nøgleallierede. Endvidere skal afdelingen medvirke til at definere den langsigtede strategiske udvikling af Forsvaret, herunder sikre sammenhæng mellem NATO´s krav og udviklingen af dansk forsvars kapaciteter, konceptudvikling mv.

Vi forventer, at du er en erfaren chef med en solid blanding af operativ erfaring og erfaring fra højere stabe. Du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder, og du er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer. Du evner at håndtere strategisk kompleksitet i et politisk miljø, hvor mange hensyn skal afvejes. Du formår som chef at skabe resultater gennem dygtige og ambitiøse chefer og medarbejdere, for hvem du sætter retning for selvstændig opgaveløsning.

For mere information om stillingen kan du kontakte Generalmajor Anders Rex på telefon 4190 2215.

Forventelig tiltrædelse: 1. juli 2022.

Tjenestestedet er i Karup.

Du bliver chef for 3. Eskadre, der som primært ansvarsområde har Søværnets maritime operative opgaveløsning i de danske farvande. Eskadren omfatter Søværnets Overvågningsenhed, Flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt tre sejlende divisioner omfattende enheder af DIANA-klassen, enheder af SUPPLY- og SEATRUCK-klassen, SLEIPNER samt skoleenhederne af HOLM- og SVANEN-klassen. Du har tillige driftsansvaret for Søværnets sejlende bidrag til opgaveløsningen i FRONTEX i det græske øhav.

Eskadrestaben er baseret i Frederikshavn, idet der dog ligeledes er en del af staben i Korsør.

Vi forventer, at du er en analytisk stærk, helhedsorienteret og handlekraftig chef, der har en bred baggrund i Søværnets opgaveløsning. Eskadren spænder personel- og opgavemæssigt bredt, er geografisk spredt, og dækker såvel land som skibsbaserede enheder i ind- og udland. Der må derfor påregnes en del rejsevirksomhed.

Kommandør Steen Engelbrecht Pedersen, Chef 3. Eskadre, telefon 2295 5407 kan kontaktes for yderligere uddybning.

Forventelig tiltrædelse: 1. oktober 2022.

Tjenestestedet er i Frederikshavn.

Du bliver chef for et regiment, som er forankret i traditioner og tæt tilknytning til Haderslev by og Sønderjylland. Regimentet består af en stab, den lette infanteribataljon, musikkorps samt et tjenestegrensinspektørelement, som støtter dig i din rolle som tjenestegrensinspektør.

Som chef for Slesvigske Fodregiment refererer du til chefen for Hærkommandoen, og er dermed en integreret del af Hærens chefkreds.

Som Tjenestegrensinspektør for Kamptjeneste (TIKA) refererer du til Hærens Taktikinspektør og gennemfører i koordination med øvrige tjenestegrensinspektører kontrol og tilsynsvirksomhed med Hærens enheder. Dette indebærer deltagelse i certificeringer af enheder før styrkeindsættelse og beredskaber samt tilsyn med uddannelse af bl.a. Hærens værnepligtsuddannelse. Du er endvidere ansvarlig for LI/LL processen inden for dit ansvarsområde, hvorved du bidrager til udvikling af hæren.

Det forventes, at du er en markant og respekteret chef, som kender soldaterhåndværket indgående. Det er en forudsætning, at du har erfaring som bataljonschef i kamptropperne og/eller tjeneste i en operativ stab, ligesom du skal kunne dokumentere erfaring fra mere driftsorienterede chefstillinger i Forsvaret. Som garnisonskommandant forventes du at kunne interagere med lokalsamfundet, herunder lokale beslutningstagere. 

For mere information om stillingen kan du kontakte Generalmajor Gunner Arpe Nielsen på telefon 9132 6120.

Forventelig tiltrædelse: 1. august 2022.

Tjenestestedet er i Haderslev.

Du bliver stabschef i Operationsstaben og Forsvarets Operative Hovedkvarter, der omfatter mere end 200 medarbejdere, som er organiseret i en operativ struktur og geografisk placeret i Karup og København. Dit arbejdsudgangspunkt vil være i Karup. Som stabschef indgår du i stabens og hovedkvarterets ledelse og er ansvarlig for de operative hovedkvartersprocesser samt prioriteringen af opgaver og stabens ressourcer.

Operationsstabens opgave er at eksekvere Forsvarets operationer inden- og uden for Kongeriget Danmark i rammen af nationalt og kollektivt forsvar. Operationsstaben vil fremadrettet udgøre kernen i Forsvarets Operative Hovedkvarter samtidig med at være en koordinerende fagstab i Forsvarsstaben. 

Vi forventer, at du er operativt talentfuld, udfolder eksekveringskraft, samler om opgaveløsningen, favner en samlet balance og helhedstilgang og er personligt virkelig hårdt arbejdende og resultatskabende.

For mere information om stillingen kan du kontakte Michael Hyldgaard på 728 40101.

Forventelig tiltrædelse: 1. juli 2022.

Tjenestestedet er i Karup.

Du bliver chef for et regiment og et tjenestested som er i en rivende udvikling. Danske Artilleriregiment består af en stab og tre afdelinger samt et tjenestegrensinspektørelement, som støtter dig i din rolle som Tjenestegrensinspektør.

Som chef for Danske Artilleriregiment refererer du til chefen for Hærkommandoen, og er dermed en integreret del af Hærens chefkreds.

Som Tjenestegrensinspektør for Ildstøtte (TIIL) refererer du til Hærens Taktikinspektør og gennemfører i koordination med øvrige tjenestegrensinspektører kontrol og tilsynsvirksomhed med Hærens enheder. Dette indebærer deltagelse i certificeringer af enheder før styrkeindsættelse og beredskaber.

Danske Artilleriregiment er Centre of Excellence inden for ildstøtte, luftværn og tværgående kapaciteter. Regimentet står midt i implementeringen af nyt materiel og dertil hørende doktriner til feltartilleriet samt kommende anskaffelse af luftværn til Hæren. Ud over de mere traditionelle ildstøtte- og luftværnsrelaterede opgaver varetager regimentet tillige ansvaret for sikkerhed ved skydning med kinetiske våbensystemer samt fagansvaret inden for en række tværgående kapaciteter til Hæren og til Forsvaret.

Det forventes, at du er en markant og respekteret chef, som kan dokumentere erfaring fra både operative og mere driftsorienterede chefstillinger i Forsvaret. Det er ønskeligt, at du har været afdelingschef ved artilleriet. Du skal kunne sætte retningen for fremtidens ildstøtte og luftværn og samtidig være i stand til at håndtere de mere driftsrelaterede opgaver inden for personel, etablissement og økonomi. Som garnisonskommandant forventes du at kunne interagere med lokalsamfundet, herunder lokale beslutningstagere.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte generalmajor Gunner Arpe Nielsen på telefon 9132 6120.

Forventelig tiltrædelse: 1. september 2022.

Tjenestestedet er i Oksbøl.

Som chef for Fighter Wing Skrydstrup (FW), bliver du chef for Flyvevåbnets største operative wing med mere end 700 medarbejdere organiseret i tre overordnede afdelinger.

FW står over for den operative implementering af Danmarks næste kampfly F-35. FW mission er således i de kommende år at samtidigt at operere med F-16 og implementere F-35 dedikeret, sikkert og effektivt.

2022 er året, hvor FW går fra at planlægge implementeringen af F-35 til at eksekvere. Vi har p.t. fire F-35 kampfly på Luke Air Force Base i USA, hvor vi er ved at uddanne pilotinstruktører. Vi sender i år mere end 150 medarbejdere på F-35 uddannelse i USA samtidig med, at vi fortsætter F-16 driften hjemme. FW skal i implementeringsperioden vokse med mere end 100 medarbejdere, hvorfor der er stor fokus på rekruttering og fastholdelse.

Som chef for FW har du ansvaret for at træne og opstille et kontinuerligt F-16 kampflybidrag, herunder opstilling af afvisningsberedskabet jf. gældende direktiver og bestemmelser. Du er samtidig ansvarlig for den operative implementering af F-35. Du er ansvarlig for opretholdelse af de pålagte beredskaber, den logistiske virksomhed, budget- og ressourcestyring, samt den militære- og flyvesikkerhedssikkerhedsmæssige tjeneste. Du er desuden Wing Accountable Manager for de danske kampfly i regi af European Military Airworthiness Requirements. Du refererer til chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets chefgruppe. Derudover har du en stor berøringsflade til alle Forsvarets stabe, myndigheder og styrelser.

Chefen for Fighter Wing skal have særligt flair for at tænke kampflykapaciteten ind i en ny konceptuel og doktrinær operativ ramme – som grundlag for udviklingen af den samlede operative opgaveløsning for flyvevåbnet og for forsvaret.

Du er udviklings- og resultatorienteret og kan træffe fagligt begrundede beslutninger.

Vi forventer, at du er en holdspiller, som forstår at sparre med og anvende dit ledelsesteam. Du skal være en dygtig leder og stærk kommunikator. I en periode med to kampfly og én organisation er der behov for en sikker hånd, men samtidig nytænkning og innovative løsninger, som du skal stå i spidsen for. Du skal være udviklings- og resultatorienteret og kunne træffe fagligt begrundede beslutninger.

FW har en lang række samarbejdsrelationer med lokalsamfundet, øvrige værn, kommandoer og styrelser, og det er derfor forventningen, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske egenskaber samt forståelse for både det samlede Forsvars og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt inden for de mål og rammer, som udstikkes.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver Uffe Holstener-Jørgensen på mail FW-CH@mil.dk eller telefon 7284 0001.

Forventelig tiltrædelse: 1. juli 2022.

Tjenestestedet er i Skrydstrup.

Danmark har en forsvarsattaché ved den danske ambassade i Beijing, som samtidig er sideakkrediteret til Sydkorea og Japan. Den primære opgave for forsvarsattachéen er at holde Forsvarsministeriet og koncernens myndigheder orienteret om sikkerheds-, forsvarspolitiske- og militære forhold i Kina. Dette med særlig vægt på Kinas forhold til Rusland, USA og nabolandene i regionen samt Kinas strategiske interesser og aktiviteter i Arktis. Forsvarsattachéen skal yderligere rådgive den danske ambassadør i Beijing om forsvarspolitiske og militære spørgsmål og indgå i ambassadens daglige opgavevaretagelse.

Forsvarsattachéen skal samtidig vedligeholde forsvarsrelationerne til Sydkorea og Japan og understøtte danske forsvarsindustrielle interesser i førnævnte lande. Forsvarsattachéen vil dertil efter aftale støtte ambassadøren i hhv. Sydkorea og Japan med udvalgte opgaver, herunder af social og protokollær karakter. Det er en central opgave for forsvarsattachéen, at der løbende hjemsendes målrettede, skarpe og rettidige analyser til Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder.

Du har interesse i forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold i Kina, men også gerne i Sydkorea og Japan. Dertil bredt kendskab til international politik og samarbejdet i internationale organisationer, herunder i NATO.

Du forventes at have indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter og gerne erfaring med internationalt samarbejde inden for forsvars- og sikkerhedspolitikken. Du har solid erfaring fra chefniveauet, og det vil være en fordel, hvis du har gjort tjeneste i departementet.

Du har stærke kommunikationsevner på dansk og engelsk og er god til at samarbejde og skabe relationer til civile og militære samarbejdspartnere. Eventuelle sprogkundskaber i kinesisk eller andre asiatiske sprog vil være en fordel. Vi forventer, at du har gode analytiske evner og kan sammenfatte og videreformidle komplekse problemstillinger på en præcis og lettilgængelig måde.

Arbejdet og vilkårene i Beijing fordrer, at du er robust, fleksibel, initiativrig og diplomatisk, samt at du løbende kan tilpasse dit virke til sociale, kulturelle, sikkerhedsmæssige og politiske forhold. Det er afgørende, at du er særdeles god til at samarbejde og skabe forbindelser mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere.

Det forventes endvidere, at du er fleksibel og kan levere bidrag til bl.a. hjemlige beslutningsprocesser med kort varsel.

Du tillægges grad af brigadegeneral/flotilleadmiral, så længe du bestrider stillingen som forsvarsattaché ved ambassaden i Beijing.  

For yderligere information om stillingen kan du kontakte vicedirektør Kenn Bille Iversen på mail kbi@fmn.dk eller telefon 7281 0008.

Forventelig tiltrædelse: 1. august 2023.

Tjenestestedet er i Beijing.

Som stabschef og vicedirektør i Ejendomsstyrelsen bliver du del af et ledelsesteam, der har det overordnede ansvar for levering af den etablissementsmæssige understøttelse af ministerområdets opgaveløsning. Ejendomsstyrelsens opgaver består af tilvejebringelse af nye arealer og bygninger, vedligeholdelse og drift af eksisterende arealer og bygninger, levering af service inden for kantine, rengøring, arealpleje m.m. samt understøttelse heraf med kompetencer inden for blandt andet jura og indkøb, forretningsudvikling og digitalisering samt klima, energi og miljø. Du vil som stabschef få ansvaret for at sikre den nødvendige koordination på tværs af disse opgavespor og varetagelse af de styringsmæssige opgaver relateret hertil.

Vi forventer, at du har en god forståelse for Ejendomsstyrelsens forretning og de leverancer Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for at levere til Forsvarets, hjemmeværnets og beredskabets kernevirksomhed. Du har stor erfaring med styringsmæssige opgaver, herunder lønsumsstyring, den økonomiske styring af kapacitetsområderne og forståelse for risikostyring i den sammenhæng. Endelig har du erfaring med relevante beslutningsprocesser på styrelsesniveau og beslutningstagen i et politisk miljø, gerne med erfaring fra Forsvarsministeriets departement.

For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Ejendomsstyrelsen generalmajor Anders Mærkedahl Pedersen på telefon 4172 9218.

Forventelig tiltrædelse: 1. august 2022.

Tjenestestedet er i Hjørring.

Som Special Assistant ved CMC forkontor er du en af de helt centrale spillere vedr. støtte til formandens ledelse af NATO’s militærkomité. Du er med til at formulere udkast til formandens talesedler, ligesom du deltager i møder i såvel militærkomitéen som NATO-rådet. Endvidere varetager du koordination med stabene i NATO-hovedkvarteret og de strategiske kommandoer, ligesom du deltager i rejser og besøg ved lande og hovedkvarterer. Du vil være det naturlige indgangspunkt for den danske delegations henvendelser til forkontoret, hvorfor du fortsat vil kunne have en stor berøring til den nationale struktur.

Det er centralt, at du formår at beherske NATO stabsprocedurer, samt at du har erfaring fra enten FKO eller FMN. Endvidere er det en stor fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i NATO-stabe eller -hovedkvarterer.

Tjenesten i forkontoret kræver, at du kan tænke helhedsorienteret, er omstillingsparat samt har et godt overblik; også i pressede situationer under tidspres. Du er endvidere analytisk skarp, initiativrig og samarbejdsorienteret. Du har også en veludviklet situationsfornemmelse og er omgængelig, således at du nemt kan indgå i internationale relationer med en bred vifte af forskellige kulturer. Slutteligt må du forvente et højt arbejdstempo; ofte også uden for normal arbejdstid.

Du behersker engelsk flydende i såvel skrift som tale, i det alt arbejdet foregår på engelsk. Dine produkter forventes således at kunne anvendes umiddelbart uden behov for korrekturlæsning. Kendskab til fransk er en fordel.

Der er knyttet engelsk sprogkrav til stillingen på 3-3-3-3, som vil skulle kunne opnås ved prøve på FAK inden tiltrædelse.

For mere information om stillingen kan du kontakte den nuværende stillingsindehaver oberst Bo Overgaard (+32 2 707 5601, overgaard.bo@hq.nato.int).

Forventelig tiltrædelse: Senest 1. juli 2023.

Tjenestestedet er i Bruxelles.

Du bliver chef for ca. 800 medarbejdere, hvoraf ca. 100 er tjenestegørende i Hjørring. Du har ansvaret for driften af alle ministerområdets etablissementer i Danmark med et årligt driftsbudget på ca. 1 mia. kr. Divisionen er organiseret i fire afdelinger, hvoraf tre har militære chefer, og en projektorganisation med ansvar for hjemtagningen af etablissementsdriften fra ISS. Du vil endvidere være ansvarlig for Ejendomsstyrelsens bidrag til den militære operative opgaveløsning, beredskaber m.m. Du vil indgå i Ejendomsstyrelsens direktion.

Vi forventer, at du har en god forståelse for Forsvarets, hjemmeværnets og beredskabets kernevirksomhed og behovet for driftsmæssig understøttelse heraf. Du har gode relationelle kompetencer og er en empatisk leder, der formår at lede såvel militære som civile medarbejdere med meget forskellig uddannelsesbaggrund og erfaring. Du er god til at træffe beslutninger, få opgaver eksekveret og skabe gode resultater. Endelig har du en god merkantil og juridisk forståelse og gerne erfaringer med gennemførelse af udbud, indkøb og kontraktstyring eventuelt fra tidligere tjeneste hos Ejendomsstyrelsen eller Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Ejendomsstyrelsen generalmajor Anders Mærkedahl Pedersen på telefon 4172 9218, eller fungerende stabschef, oberst Thomas Ø. Knudsen 4016 2660.

Forventelig tiltrædelse: 1. august 2022.

Tjenestestedet er i Hjørring.

Du bliver stabschef i Søværnskommandoen, som samlet består af 184 medarbejdere. Staben er organiseret i tre divisioner samt en ledelsessektion. Nationalt Maritimt Operationscenter er en integreret del af staben.

Stabens opgave er at planlægge udvikling, opstillingen og indsættelsen af Søværnets enheder samt støtte chefen for Søværnskommandoen i den taktiske føring af enhederne. Som stabschef indgår du i Søværnets ledelse.

Du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til stabens samlede ansvarsområde. Du er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer med et bredt ”span of control”. Du skal være en rutineret og udviklingsorienteret militær chef, der har evner for ledelse, også under udfordrende forhold. Du skal kunne opstille tydelige og realistiske mål og holde disse på sporet gennem en engageret og delegerende ledelsesstil.

Stabschef i Søværnskommandoen, kommandør Mikael A.J. Bill kan kontaktes på telefon 2552 0651 for yderligere uddybning.

Forventelig tiltrædelse: Afklares.

Tjenestestedet er i Karup.

Du bliver chef for en stab på ca. 160 medarbejdere og chefer, organiseret i to divisioner og tre afdelinger; Planlægnings- og styringsdivisionen, Operationsdivisionen, som indeholder Flyvevåbnets nationale luftoperationscenter, Ledelsessektionen, Aviation Safety samt Særlig stab, der indeholder adjudanturstaben m.fl. Hertil et projektkontor, som varierer i størrelse iom. Flyverkommandoens løbende deltagelse i udviklingsaktiviteter.

Som stabschef er dine opgaver, at levere rettidig faglig støtte og rådgivning til chefen for Flyvevåbnet, og sikre, at chefen for Flyvevåbnets policies, direktiver og beslutninger udleves i Flyvevåbnets operative virke. I tillæg hertil støtter du som stabschef næstkommanderende i dennes virke som tilsynsførende for Flyvevåbnets enheder, under anvendelse af staben.

Som stabschef vil du lejlighedsvist skulle være fungerende luftforsvarschef efter CH FLK direktiv.

Vi forventer, du er dynamisk, udadvendt og har godt kendskab til Flyvevåbnets enheder og opgaver samt en god forståelse for, hvorledes Flyvevåbnet bidrager til Forsvarets samlede opgaveløsning i alle domæner, herunder ift. Forsvaret af Danmark, NATO-beredskaber og støtte til samfundet.

Du skal være analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til opgaveløsningen og i stand til at bevare overblikket i perioder med væsentlig arbejdsbelastning. Du skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis, og du er en chef, der sætter retning og kan lede en stab med stor diversitet både i faglighed, opgavefokus og arbejdsrutiner, i en hverdag, hvor prioritering mellem operationer, drift og udvikling er med til at sætte scenen for stabens virke.

Du har erfaring fra værnsfælles stillinger på flere niveauer, idet du herigennem har opnået stort kendskab til værnsfælles såvel som politiske dynamikker, der er afgørende for Forsvarets samlede virke.

For mere information om stilingen nuværende STCH FLK Henrik H. Nielsen kontaktes på 7281 1511.

Tiltrædelse: afklares.

Tjenestestedet er i Karup.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en niveau II myndighed i Forsvaret med i alt ca. 1700 medarbejdere. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision (staben) og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn).

Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.

Som chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen er du en central figur, som får stor andel i og ansvar for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes resultater.

Du får det direkte ansvar for at videreudvikle de styrings- og koordinationsværktøjer, der sikrer, at Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste løser de opgaver, der efterspørges af de operative enheder, samt at de tildelte ressourcer udnyttes mest effektivt.

Du bliver blandt andet ansvarlig for: Opstilling af handlingsprogram, styrings- og dispositionsgrundlag, herunder Performance Management, forretningsanalyse (controlling), opstilling af det overordnede driftsgrundlag, herunder bestemmelse for vedligeholdelsestjenestens gennemførelse i FKO’s område, partnerskab med Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelsen(FMI)/ Supply Chain Divisionen, partnerskab med FMI omkring langsigtet kapacitetsplanlægning og sourcing, udarbejdelse af strategi for fastholdelse og rekruttering, kvalitetssikring og certificeringer fsva. kvalitets- og arbejdsmiljøledelse, herunder særligt efterlevelse af bestemmelserne inden for luftdygtighed, samt formulering af strategier for drift og udvikling af vedligeholdelsesstrukturen.

Herudover er du stedfortræder for chefen for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og indgår i den øverste ledelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Vi forventer at du er analytisk stærk. Du har overblik. Du kan anvende styringsværkstøjer. Du har fokus på forretningsoptimering, -styring og -udvikling. Du er kreativ og kan se muligheder.

Du kan samle og lede dygtige medarbejdere. Du kan selv gå forrest, vise handlekraft og sikre, at opgaverne bliver løst samtidigt med, at du kan manøvrere i krydsfeltet mellem den operative efterspørgsel og det mulige med tildelte ressourcer. Du er åben og nysgerrig og parat til at trænge ned i substansen.

Du er god til at etablere netværk, og kan bidrage til værnenes logistiske og vedligeholdelsesmæssige planlægning. Herudover kan du gå i indgreb med Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse omkring planlægning og koordination, Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab samt Forsvarskommandoens Økonomidivision.

For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Flotilleadmiral Per Hesselberg på telefon 5171 9954.

Tiltrædelse: afklares.

Tjenestestedet er i Brabrand.

Trænings- og Uddannelsesdivisionen overordnede mål er at styrke sammenhængen mellem træning, uddannelse samt øvelser på tværs af Søværnet. Divisionen forventes at bidrage til en bedre og mere effektiv styrkeproduktion af Søværnet samlet set.

Divisionen består af tre sektioner –Træning, Uddannelse og Øvelse. Herudover er Søværnets fire uddannelsescentre underlagt Søværnskommandoen med direkte reference til divisionschefen.

Divisionen har en central rolle i forhold til opstillingen af den maritime føringskapacitet.

Divisionschefen er tillige Søværnets Specialtjenesteinspektør.

Du er en analytisk stærk chef, der formår at lede og udvikle divisionen og de mange tilhørende opgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang. Divisionen er spredt med sektioner og uddannelsescentre i København, Korsør, Sjællands Odde, Frederikshavn samt ved Søværnskommandoen i Karup, hvorfor du skal kunne håndtere en travl hverdag, der inkluderer pressede situationer i forhold til såvel medarbejdere som chefer. Du er resultatorienteret, i stand til at tænke kreativt samt stærk til at samarbejde såvel internt i Søværnskommandoen, i Søværnet generelt og med vore eksterne samarbejdspartnere.

Stabschef i Søværnskommandoen, kommandør Mikael A.J. Bill kan kontaktes på telefon 2552 0651 for yderligere uddybning.

Tiltrædelse: afklares.

Tjenestestedet er i Karup.

Du bliver chef for en effektiv stab, der støtter chefen for Hærkommandoen i sin myndighedsudøvelse. Staben omfatter ca. 120 medarbejdere og er organiseret i en flad G1 – G8 struktur, en ledelsessektion, en kontrolsektion og et projektkontor for implementering af Hærens Taktiske Kommunikationssystem. Staben udgør tillige det Nationale Landoperative Center, der opstiller og indsætter landstyrker til de landmilitære nationale operative opgaver.

Som chef for staben, der er en myndighed placeret på styringsniveau III, refererer du til chefen for Hærkommandoen og er dermed en integreret del af Hærens ledelses- og chefkreds.

Det forventes, at du er en markant og respekteret chef, som kan dokumentere erfaring fra både operative og mere driftsorienterede chefstillinger i Forsvaret. Du har erfaring som afdelings-/bataljonschef, og det er ønskeligt, at du har erfaring som myndighedschef i Hæren, eller tilsvarende tunge stabsstillinger, gerne værnsfælles.

Vi forventer yderligere, at du er analytisk stærk, forudseende og helhedsorienteret i din tilgang til Hærens opgaver og meddelte ressourcer, og varetager i den forbindelse koncernens samlede interesser. Du er struktureret, opfølgende og driver opgaveløsningen gennem din personlige ledelse og i samspillet med den øvrige ledelsesgruppe, Hærens chefkreds samt stabens sektionschefer og medarbejdere.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte generalmajor Gunner Arpe Nielsen på telefon 9132 6120.

Tiltrædelse: afklares.

Tjenestestedet er i Karup.

Løn- og ansættelsesvilkår

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet ansættes på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse eller myndighed.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og Ansøgning

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Hvis du allerede er udnævnt oberst/kommandør skal du, såfremt du indkaldes til samtale, personlighedstestes ved FPS psykologer, på baggrund af testresultatet udfærdiger psykologen en personlighedsprofil, som ansættelsesudvalget vil få indblik i. Hvis du er testet i forbindelse med en rekruttering indenfor de seneste to år genanvendes testen, i udgangspunktet genanvendes test lavet i forbindelse med talentudredning ikke.

Hvis du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og vurderet egnet til udnævnelse ved udnævnelsesrådet, vil ansættelsesudvalget få indblik i den potentialeudredning, som FPS psykologer har udarbejdet i forbindelse med vurderingen af din egnethed.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.