Fortsæt til indhold

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau

I forbindelse med Bemandingsprocessen for 2. kvartal 2024 iht. det justerede Chefbemandingssystem er følgende stillinger ledige og mulige at søge: 

  • Chef, Ukraineafdelingen, Udviklings- og Planlægningsstaben (UP), Forsvarskommandoen
  • Centerchef, IT Support og Operations, Cyberdivisionen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
  • Chef for Kapacitetsdivisionen, Flyverkommandoen
  • Chef for 2. Eskadre, Søværnskommandoen
  • Chef for Flyverhjemmeværnet, Hjemmeværnet
  • Chef for Landdivisionen, KALA, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Chef for Operationsdivisionen, Søværnskommandoen
  • Stabschef, Søværnskommandoen
  • Chef for Koordinationsdivisionen ved Hjemmeværnskommandoen

For at kunne søge stillingerne, skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingen skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfrist: søndag den 17. marts 2024. 

Samtaler forventes afholdt medio maj 2024. 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.ledige stillinger

Ukraineafdelingen forestår den overordnede koordinering og sagsbehandling af arbejdet relateret til Forsvarets donationer til Ukraine. Som led heri varetages Forsvarskommandoens repræsentation i internationale kapabilitetskoalitioner vedrørende moderniseringen af det ukrainske forsvar. Afdelingen er herunder ansvarlig for Forsvarskommandoens del af den dansk ledede koalitionen til modernisering af det ukrainske luftvåben sammen med Nederlandene og USA. 

Afdelingen er under opbygning og forudses over tid at bestå af to sektioner. Dels en donationssektion, som forestår behandlingen af danske donationer til Ukraine; dels en sektion med ansvar for internationalt samarbejde, herunder Forsvarets opgaveløsning relateret til internationale kapabilitetskoalitioner, der skal bistå Ukraine med at modernisere sit forsvar. Dette indebærer ledelse af den internationale koalition til modernisering af det ukrainske flyvevåben sammen med Nederlandene og USA, koordinering af danske bidrag til øvrige kapabilitetskoalitioner m.v.

Om dig

Vi forventer, at du er en stærk kommunikator – mundtligt og skriftlig på dansk og engelsk. Du formår at opbygge og vedligeholde gode samarbejdsrelationer og netværk nationalt og internationalt. Grundet opgavernes særlige karakter kan du med fordel have cheferfaring fra Forsvarsstaben,  samt erfaring fra Forsvarsministeriets departement. Det vil desuden være en fordel med indsigt i luftmilitære forhold samt donationsarbejdet i forhold til Ukraine.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Udviklings- og Planlægningsstaben, generalmajor Jacob Alexa, på FIIN, FKO-U-CH eller telefon 2424 2240.

Forventet tiltrædelse: snarest
Tjenestestedet: København 

Du bliver chef for Center for It Support og Operations (Chief of Operations – COO), som består af tre afdelinger samt en centerstøtte. Centret har mere end 300 ansatte og ca. 60 elever og lærlinge. Som centerchef indgår du i Cyberdivisionens øverste ledelse (direktionen) og stillingen er niveaumæssigt klassificeret som M402.

Center for It Support og Operations er organisationens ansigt ud mod koncernens tusindvis af daglige brugere og alle tjenestesteder inden for ministeriets område. Det er derfor afgørende at have dialog med og forståelse for funktionsvilkår for brugere og kunder, herunder særligt den militære opgaveløsning, som it skal understøtte - indenfor såvel som uden for Danmarks grænser. Centrets opgaveløsning for brugere og kunder, spiller en central rolle i Cyberdivisionens opgaver i den nationale forsvarsplan. Den kommende COO indtager endvidere en yderst betydningsfuld og afgørende rolle med en direkte påvirkning på den historiske opbygning og transformation, som Cyberdivisionen står overfor.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring fra bred tjeneste i forsvaret på alle eller flere niveauer, indgående kendskab til forsvarets behov, herunder betydning af it i opgaveløsningen, solid ledelsesmæssig erfaring, herunder ledelse af ledere fra en tung lederpost samt grundlæggende it forståelse/viden og erfaring. De har endvidere stærkt strategisk og helhedsorienteret fokus, har gennemslagskraft og kan træffe og eksekvere på beslutninger, kan sætte tydelig retning og prioritere i henhold hertil, stærke samarbejds- og kommunikationsevner samt er omgængelig, udadvendt med gode relationelle evner, der kan pleje og vedligeholde et netværk.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte Direktør Per Skovgaard Rosen på 4024 3199 eller Vicechef Oberst Henrik Holm på 2938 8849.

Forventet tiltrædelse: snarest
Tjenestestedet: Hvidovre 

Divisionen er ansvarlig for dimensionering og opstilling af Flyvevåbnets NIV-III myndigheder, samt løbende faglig støtte og udvikling af disse iom. Flyvevåbnets og Forsvarets samlede udviklingsvirksomhed. Divisionen er desuden ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Flyvevåbnets sikkerheds-, tilsyns- og certificeringsvirksomhed. 

Du bliver chef for en division med i alt 7 afdelinger. Afdelingerne dækker Flyvevåbnets wings og operative kapaciteter, samt Flyvevåbnets sikkerheds- og tilsynsvirksomhed og Aviation Safety.

Som chef for Kapacitetsdivisionen får du et tæt samarbejde med chefen for Flyvevåbnet, vicechefen samt cheferne for Planlægningsdivisionen og Flyvevåbnets National Air Operations Center. Sammen har I ansvaret for at opstille og indsætte Flyvevåbnets kapaciteter i nationale beredskaber og operationer samt, at Flyvevåbnets kapaciteter er klar til indsættelse i internationale operationer.

Om dig

Vi forventer du har bredt kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter, er robust og fleksibel, og at du trives med at arbejde i et højt tempo med et bredt spænd af opgaver. Du har erfaring fra arbejde i stabe på NIV I og/eller II, og forstår at navigere i spændet mellem politiske ambitioner og operative muligheder.

Som chef er du positivt imødekommende, anerkender Forsvarets grundlæggende værdier, og forstår at fællesskabet er stærkere end individet. Du er udviklingsorienteret af natur, men forstår også, at stabilitet kan have værdi.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte OB Henrik H. Nielsen (GIS) på +45 9133 5713.

Forventet tiltrædelse: 01.06.2024
Tjenestestedet: Karup  

Eskadrechefen er organisatorisk underlagt Chefen for Søværnskommandoen, og indgår som NIV III chef i Søværnets ledelse. Du er overfor chefen for Søværnskommandoen ansvarlig for styrkeproduktion, opstilling, udvikling og drift af 2. Eskadre, så enhederne kan indsættes effektivt.

Som eskadrechef skal du tilsikre, at der er et aktivt og engageret samarbejde med Søværnskommandoen samt at eskadren som organisation arbejder målrettet med udmøntning af Søværnets strategi og strategiske pejlemærker.

Et tæt samarbejde med Søværnets og Forsvarets øvrige myndigheder om udvikling af eskadrens enheder er afgørende.

Om dig

Som Chef for 2. Eskadre skal du kunne arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø med engagerede chefer og medarbejdere. Du er i besiddelse af god dømmekraft og løser opgaven med respekt for helheden. Du er en udviklingsorienteret militær chef med en inkluderende og samlende ledelsesstil. Du skal kunne opstille tydelige og realistiske mål og sikre et sundt og inspirerende arbejdsmiljø. 

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Søværnskommandoen kontreadmiral Henrik Ryberg på telefon + 45 40 50 08 74.

Forventet tiltrædelse: 01.10.2024
Tjenestestedet: Korsør  

Du bliver chef for Flyverhjemmeværnet, som består af ca. 30 fastansatte medarbejdere organiseret i tre sektioner i to geografier samt ca. 1100 frivillige soldater fordelt på 29 hjemmeværnseskadriller, der er placeret over hele landet. Du vil endvidere være ”Accountable Manager” for Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet og refererer i den sammenhæng til Trafikstyrelsen vedrørende alle forhold omkring kapacitetens luftduelighed, ligesom du er Chefen for Hjemmeværnets rådgiver på området. 

Myndighedens hovedopgave er opstilling og uddannelse af Flyverhjemmeværnets operative kapaciteter mhp. primært at støtte Flyvevåbnet med bevogtningskapacitet og ISR-kapacitet.

Om dig

Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret, og at du har en stærk evne til at motivere de mange frivillige soldater. Du skaber resultater, der sikrer Flyverhjemmeværnets evne til operativ opgaveløsning, herunder hurtig indsættelse. 

Du er en empatisk chef, der forstår at bedrive distanceledelse, og du formår at sætte en tydelig retning for en frivillig organisation med enheder spredt over hele landet. Du er garant for et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og Flyvevåbnet.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, oberst Kern Oddershede, på telefon 40801782.

Forventet tiltrædelse: 01.10.2024
Tjenestestedet: Karup 

Som chef for Landdivisionen – Kapacitetsansvarlig Land (KALA) – har du ansvaret for anskaffelse, drift og bortskaffelse af materiel på det landmilitære område til Forsvaret, Hjemmeværet og Beredskabsstyrelsen. Herudover må det forudses, at donationer til Ukraine fortsat vil være en væsentlig opgave for KALA.

KALA består aktuelt af ca. 250 medarbejdere, hvoraf hovedparten har deres daglige tjeneste i Ballerup. Du vil med den nuværende organisering have seks underlagte afdelingschefer på C400/M401-niveau med direkte reference til dig. Du vil desuden sammen med øvrige divisionschefer indgå i FMI’s direktion.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring med at lede gennem ledere og et grundlæggende kendskab til og interesse for landmilitært materiel og teknologi, samt at du er analytisk stærk og tænker helhedsorienteret. 

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte fg. vicechef, kommandør John Boye Rasmussen + 45 32 66 54 04, eller nuværende stillingsindehaver, oberst Ulrich Essemann-Beck +45 40 80 36 91. 

Forventet tiltrædelse: 01.11.2024
Tjenestestedet: Ballerup 

Planlægnings- og Operationsdivisionen er omdrejningspunktet for den daglige koordination med særligt Søværnets eskadrer og Forsvarskommandoens Operationsstab. 

Chefen for Planlægnings- og Operationsdivisionen er ansvarlig for Søværnets samlede operative planlægning, der danner grundlag for styrkeindsættelsen af Søværnets enheder i rammen af det Nationale Maritime Operationscenter. 

Divisionschefen indgår på ledelsesniveau i Søværnets føringskapacitet og skal kunne varetage funktionen som alternerende chef for den deployerbare maritime føringsstab.

Planlægnings- og Operationsstaben består af flere sektioner samt det Nationale Maritime Operationscenter. I alt er der i divisionen omkring 140 medarbejdere, militære såvel som civile.

Om dig

Som divisionschef skal du bevare overblikket og sikre, at Chefen for Søværnskommandoen modtager gennemarbejdede og afstemte beslutningsoplæg på det operative område.

Du skal samtidig være fokuseret på et udviklende og selvstændigt ledelsesrum for dine underlagte chefer gennem klare rammer og tydelig retning.

Du tror på, at Søværnets relevans beror på en rettidig og relevant professionel løsning af de maritime opgaver. Du skal derudover være indstillet på en hverdag med mange og forskelligartede opgaver med korte terminer.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte Stabschefen for Søværnskommandoen kommandør René Fuglsig på tlf. +45 72 81 19 31.

Forventet tiltrædelse: 01.10.2024
Tjenestestedet: Karup

Stabschefen er organisatorisk underlagt Chefen for Søværnskommandoen og indgår i Søværnets øverste ledelse. Du er overfor chefen for Søværnskommandoen ansvarlig for at udvikle og drive NIV II staben med henblik på at understøtte Søværnets samlede opgaveløsning samt udmønte Chefen for Søværnskommandoens policy gennem stabens arbejde.

Udover det selvstændige ansvar som NIV III chef har du en prioriterende rolle for styring og drift på tværs af Søværnet.

Som stabschef skal du tilsikre, at der er et effektivt og engageret samarbejde med alle dele af Forsvarskommandoen og andre styrelser. Søværnskommandoen har parallelt med andre myndigheder i Søværnet en central rolle i udmøntning af Søværnets strategi og strategiske pejlemærker.

Om dig

Som stabschef er dit funktionsområde bredt og omfattende. Du skal sikre sammenhængskraft og arbejdsglæde på tværs af stabens mangeartede opgaver. Diversiteten i opgaverne og de forskelligartede funktionsvilkår og geografi stiller særlige krav til ledelsesopgaven. Det er derfor afgørende, at du har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen og evner at fastholde fokus og retning for stabens arbejde.

Du er en dygtig militær chef med stort mod, der kan håndtere uforudsigelighed og mangeartede udfordringer med godt humør.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte kontreadmiral Henrik Ryberg på telefon + 45 40 50 08 74.

Forventet tiltrædelse: 01.07.2024
Tjenestestedet: Karup

Du bliver chef for Koordinationsdivisionen ved Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg, som består af ca. 30 fastansatte medarbejdere organiseret i to afdelinger. Derudover varetager du den daglige kontakt til det tilknyttede partnerelement fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Qua divisionens opgaver vil du som chef også løse opgaver for den Kommitterede for Hjemmeværnet.

Divisionen er ansvarlig for tilgang af frivillige soldater til Hjemmeværnet, herunder bestemmelser, direktiver og vejledninger for rekrutteringsvirket og optagelsesforløbet samt tilknyttet informationsvirksomhed, herunder oplysning til den danske befolkning om forhold vedrørende Hjemmeværnet såvel lokalt som nationalt. Divisionen varetager endvidere overordnet strategisk HR, således Hjemmeværnet fremstår som en attraktiv arbejdsplads, og herunder varetages koordination og styring af arbejdsmiljøområdet inden for Hjemmeværnskommandoens myndighedsområde samt bestemmelser, direktiver og vejledninger vedr. personalemæssige forhold. Divisionen varetager ligeledes den administrative støtte til Hjemmeværnskommandoen.

Om dig

Du har via flere tidligere militære eller civile chefstillinger erfaring med ledelse i en politisk styret organisation, herunder en robust erfaring med styring og koordination af sags- og beslutningsprocesser. Du har tidligere stiftet bekendtskab med Forsvarsministeriets koncern, og det vil være en fordel, såfremt du har kendskab til Hjemmeværnet eller erfaring fra en anden større frivillig organisation.

Vi forventer, at du er en empatisk chef med en anerkendende lederprofil, og at du formår at få det bedste frem i dine chefer og medarbejdere. Du skaber resultater gennem en tydelig nedbrydning og formidling af opgaverne til dine underlagte chefer.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, oberst Christian Lippert, på telefon 32665511.

Forventet tiltrædelse: under afklaring  
Tjenestestedet: Vordingborg

Løn- og ansættelsesvilkår

Herunder fremgår vilkår og kontaktoplysninger for bemandingsprocesserne. 

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hans Majestæt Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet blive ansat på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse eller myndighed.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og Ansøgning

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende en motiveret ansøgning, hvori du skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for stillingen er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt du gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Hvis du allerede er udnævnt oberst/kommandør skal du, såfremt du indkaldes til samtale, personlighedstestes ved FPS psykologer, på baggrund af testresultatet udfærdiger psykologen en personlighedsprofil, som ansættelsesudvalget vil få indblik i. Hvis du er testet i forbindelse med en rekruttering inden for de seneste to år genanvendes testen, i udgangspunktet genanvendes test lavet i forbindelse med talentudredning ikke.

Hvis du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og vurderet egnet til udnævnelse ved udnævnelsesrådet, vil ansættelsesudvalget få indblik i den potentialeudredning, som FPS psykologer har udarbejdet i forbindelse med vurderingen af din egnethed.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.