Fortsæt til indhold
Reserven hæren 4

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

 

I forbindelse med Bemandingsprocessen for 4. kvartal 2021 iht. det justerede Chefbemandingssystem er følgende stillinger ledige og mulige at søge:

  • Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen (M403+) – forventet tiltrædelse 1. januar 2022
  • Forsvarsattaché Moskva (M403+) – forventet tiltrædelse 1. oktober 2022
  • Chef for Maritim Division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (M402) – forventet tiltrædelse 1. november 2022
  • Chef for Søværnets 2. Eskadre (M402) – forventet tiltrædelse 1. januar 2022
  • Chef for Air Control Wing (M402) – forventet tiltrædelse 1. januar 2022
  • Chef for Planlægningsdivisionen i Hjemmeværnskommandoen (M402) – forventet tiltrædelse 1. januar 2022
  • Chef for Joint Movement and Transportation Organization (M402) – forventet tiltrædelse 1. januar 2022
  • Vicechef ved Arktisk Kommando (M402) - forventet tiltrædelse 1. januar 2022
  • Branch Head Planning ved JFC North, Brunssum – forventet tiltrædelse snarest
  • Vicedirektør for sikkerhed og operationer i Forsvarsministeriet (M402) – forventet tiltrædelse snarest

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingerne skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfristen er mandag den 4. oktober 2021.

Samtaler forventes afholdt i ugerne 45-46.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.


ledige stillinger

Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen støtter forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben i deres virke. Sekretariatet har desuden ansvaret for Forsvarskommandoens ledelsesprocesser, presse- og kommunikationsvirksomhed, stabsstøtte samt forhold vedr. reserven. Sekretariatet er geografisk fordelt mellem København og Karup med en blanding af militære og civile chefer. Chefen for Ledelsessekretariatet er placeret i København.

Om dig 

Som chef for Ledelsessekretariatet lægges vægt på din forståelse for og erfaring med arbejde i værnsfælles miljø fra Forsvarsministeriets departement, værnsfælles tjeneste eller en styrelse. Du forstår dynamikkerne i og samarbejdet med en politisk styret organisation. Du har erfaring med håndtering af større enkeltsager og uforudsete hændelser og trives i et til tider meget dynamisk miljø. Du har en høj grad af integritet og udstråler personlig autoritet. Du besidder gennemslagskraft og kan træffe og implementere beslutninger trods modstand i organisationen. Du er således en stærk og kvalificeret leder, som kan lede gennem dine sektionschefer, som du prioriterer at motivere og udvikle. Du formår desuden at vedligeholde et sundt og konstruktivt samarbejde med såvel chefgruppen i Forsvarskommandoen som eksterne samarbejdspartnere.

For så vidt angår stilingen som chef for Ledelsessekretariatet tillægges du grad af brigadegeneral/flotilleadmiral, så længe du bestrider stillingen.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen på telefon 7281 2711 eller nuværende stillingsindehaver, brigadegeneral Anders Berg Olesen på telefon 7281 1101.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Tjenestestedet er i København.

Danmark har en forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva med mulig sideakkreditering til Hviderusland, Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Uzbekistan og Turkmenistan.

Hovedopgaven er at holde Forsvarsministeriet og koncernens myndigheder orienteret om sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold i og vedrørende Rusland, herunder bl.a. forhold om Arktis samt Ruslands forhold til USA, Kina og nabolandene i regionen. Information om forsvarspolitiske og forsvarsrelaterede emner vedrørende Rusland hjemsendes i målrettede, skarpe analyser til Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder.

Forsvarsattachéen skal herudover rådgive den danske ambassadør i Moskva om forsvarspolitiske og fagmilitære spørgsmål, herunder indgå i ambassadens daglige opgavevaretagelse.

Om dig

Du har interesse for økonomiske og forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold i Rusland og bredt kendskab til international politik og samarbejdet i internationale organisationer. Du har indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, herunder til dansk forsvar, og gerne erfaring fra internationalt samarbejde inden for sikkerheds- og forsvarspolitik. Du har solid erfaring fra chefniveauet, og det vil være en fordel, hvis du har gjort tjeneste i departementet.

Du har stærke kommunikationsevner på dansk og engelsk og er god til at samarbejde og skabe relationer til civile og militære samarbejdspartnere. Du har gode analytiske evner og kan sammenfatte og videreformidle komplekse problemstillinger og forslag til håndtering.

Arbejdet og vilkårene i Moskva fordrer, at du er robust, fleksibel, initiativrig, udadvendt og diplomatisk, samt at du løbende kan tilpasse dit virke til sociale, kulturelle, sikkerhedsmæssige og politiske forhold.

For så vidt angår stilingen som forsvarsattaché til Den Danske Ambassade i Moskva tillægges du grad af brigadegeneral/flotilleadmiral, så længe du bestrider stillingen.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte direktør for Sikkerhedspolitik og Operationer Kasper Høeg-Jensen på mail khj@fmn.dk eller telefon 2166 5197.

Stilingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Tjenestestedet er i Moskva.

Maritim Division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har som den øverste tekniske myndighed i Forsvarsministeriets koncern systemansvaret for de tilknyttede materielkapaciteter.  Divisionen varetager den overordnede opgave vedrørende anskaffelse, drift og bortskaffelse samt materielsikkerhed for blandt andet Forsvarets skibe og fartøjer, våben og udrustning samt diverse kort, satellitovervågning og oceanografiske oplysninger til bl.a. Forsvarets operative enheder.

Chefen har ansvaret for fem afdelinger bestående af i alt 20 sektioner, udover divisionens koordinations-, portefølje og driftsorganisation. Divisionen består af ca. 145 medarbejdere, fordelt på ca. 70 % civile og 30 % militære.

Som divisionschef er du ansvarlig for divisionens materielkapaciteter og tilhørende systemer, hvor nogle er værnsfælles. Du vil desuden dels fungere som styregruppeformand for centrale materielprojekter, dels være styrelseschefens nærmeste rådgiver i tekniske og kommercielle spørgsmål inden for divisionens områder.

Opgaven som divisionschef dækker et fagligt bredt område med en stor kontaktflade nationalt såvel som internationalt – militærfagligt såvel som kommercielt. Du vil selvstændigt få ansvaret for ledelse, koordinering og prioritering af opgaveløsningen, der er både mangfoldig og varieret.

Om dig

Du har cheferfaring fra bred og varierende tjeneste i Forsvarsministeriets område; herunder gerne fra sejlende tjeneste i Søværnet. Herigennem har du opbygget et solidt kendskab til Søværnets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse. En viden du supplerer med grundig forståelse for både det værnsfælles område og dynamikkerne på det politiske niveau. 

Der vil blive lagt vægt på gode ledelses- og samarbejdsevner, at du er udviklingsorienteret, har en helhedsorienteret forståelse for Forsvarets virke og stærke analytiske anlæg. Det forventes, at du tager ansvar, er handlekraftig, innovativ, beslutningsdygtig og vedholdende. Du kan kommunikere klart og præcist både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Du udstråler autoritet, er struktureret og omstillingsparat. Du skaber resultater gennem en sikker evne til at nedbryde og formidle opgaver gennem dine underlagte chefer, som du vægter at motivere og udvikle. Du kan bevare overblikket i en travl og omskiftelig hverdag, hvor dine daglige beslutninger kan have direkte indflydelse på særligt Søværnets evne til at løse sine opgaver. I den forbindelse trives du med at balancere interessenters ønsker og behov i spændingsfeltet mellem politiske rammer og operative hensyn, uden at tabe målet af syne.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør brigadegeneral Christian Brejner Ishøj på telefon 2555 2548 eller nuværende CHKAMA kommandør Kim B. Meier på telefon 4112 7718.

Forventelig tiltrædelse er 1. november 2022.

Stillingen er placeret i Ballerup.

Eskadrechefen skal lede en eskadre, der består af en stab, skibe og besætninger, som samlet set spænder over en bred ramme af enheder, kompetencer og specialviden. Som eskadrechef er du ansvarlig for at sikre, at der et aktivt og engageret samarbejde med Søværnskommandoen, samt Søværnets og Forsva­rets øvrige myndig­he­der om at udvikle og udnytte de avancerede enheder – såvel til den internationale som den nationale opgaveløsning.

Stillingen er organisatorisk underlagt Chefen for Søværnskommandoen, og du indgår som NIV III chef i Søværnets ledelse. Du er overfor chefen for Søværnskommandoen ansvarlig for styrke­produktion, opstilling, udvikling og drift af 2. Eskadre i henhold til Forsvarets styringsgrundlag, chefen for Søværnskommandoens Commanders Intent og Søværnets handlingsprogram m.m.

Om dig

Som Chef for 2. Eskadre skal du kunne arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø med enga­ge­rede chefer og medarbejdere. Du har solid og bred operativ erfaring, er helhedsorienteret og i besiddelse af god dømmekraft, og du kan demonstrere det fornødne helhedssyn såvel internt i Søværnet som i Forsvaret generelt. Du skal være en rutineret og udviklingsorienteret militær chef, der har evner for ledelse, også under udfordrende forhold. Du skal kunne opstille tydelige og realistiske mål og holde disse på sporet gennem en engageret og delegerende ledelsesstil.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte kontreadmiral Torben Mikkelsen på telefon 7281 1901.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Stillingen er placeret i Korsør.

Som chef for Air Control Wing (ACW), bliver du chef for en af Flyvevåbnets fem operative wings. I fredstid varetager ACW, i samarbejde med NAOC, det danske luftforsvar.

I krise og krig udvides denne opgave til varetagelse af den taktiske indsættelse af luftforsvarsfly og koordination af flyvevåbnets og andre værns luftforsvarssystemer.

ACW bidrager periodevist tillige til luftrumsovervågning og flykontrol i internationale operationer – ved udsendelse af operatørbidrag, en deployerbar radar eller indsættelse af et fuldt deployerbart luftoperationscentre.

Du bliver chef for ca. 370 medarbejdere organiseret i tre overordnede afdelinger med enheder fordelt i hele landet.

ACW har i øjeblikket et operatørbidrag udsendt til USA i forbindelse med støtte til Operation Inherent Resolve.

Du refererer til chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets chefgruppe. Derudover har du en stor berøringsflade til alle Forsvarets stabe og myndigheder.

Som chef for ACW er du ansvarlig for at pålagte kontrol-, varslings- og lufttrafikopgaver udføres i henhold til CH FLK direktiver og gældende bestemmelser. Du er ansvarlig for opretholdelse af det pålagte beredskab, den logistiske virksomhed, budget- og ressourcestyring, samt den militære sikkerhedstjeneste. Du er endvidere ansvarlig for opstilling af ACW kapaciteter, både til nationale og internationale operationer. Som chef for ACW refererer du til Chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets Chefgruppe.

Om dig

Vi forventer, at du kan tænke ACW ind i en konceptuel og doktrinær operativ ramme – som grundlag for udviklingen af den operative opgaveløsning.

Du er udviklings- og resultatorienteret og kan træffe fagligt begrundede beslutninger.

ACW har en lang række samarbejdsrelationer med øvrige værn og kommandoer, og det er derfor forventningen, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske egenskaber samt forståelse for det samlede Forsvars og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt indenfor de mål og rammer, som udstikkes. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste på forskellige niveauer i Forsvaret.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Flyverkommandoen generalmajor Jan Dam på tlf. 7281 1501 eller mail fko-f-ch@mil.dk.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Stillingen er placeret i Karup.

Du bliver chef for ca. 40 medarbejdere, som er organiseret i en Planlægningsafdeling, en Udviklings- og Analyseafdeling og en Logistikafdeling, der alle ledes af militære chefer (M401). Herudover refererer Hjemmeværnskommandoens forbindelsesofficer (M401) ved Center for Reservestyrken til chefen for Planlægningsdivisionen. Du indgår sammen med Hjemmeværnsstabens to øvrige divisionschefer i Stabschefens ledelsesteam, hvis vigtigste opgave er strategisk styring af drift og udvikling af Hjemmeværnet.

Planlægningsdivisionen er ansvarlig for Hjemmeværnets overordnede udviklings- og planlægningsvirksomhed, herunder det forligsforberedende arbejde og implementering af forsvarsforlig. Herudover er divisionen ansvarlig for styring og koordination af organisation, struktur, materiel, etablissement, IT samt kontrol- og inspektionsvirksomhed.

Om dig 

Vi forventer, at du er en erfaren chef med et alsidigt tjenesteforløb, der kan indgå i et konstruktivt samarbejde med Hjemmeværnets chefgruppe og eksterne samarbejdspartnere. Du har interesse og flair for strategisk planlægning, men også for drift og optimering i forhold til de særlige forhold, som kendetegner en frivillig militær beredskabsorganisation. Du forventes at være analytisk stærk og helhedsorienteret samt have gode kommunikative evner.

Kontakt

For mere information kan du kontakte chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly på telefon 5087 7197, eller den nuværende chef for Planlægningsdivisionen, oberst Jørn Christensen telefon 4040 5570.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Stillingen er placeret i Vordingborg.

Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af Forsvarets udsendte enheder samt enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen.

JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer, til vands, til lands og i luften.

JMTO er en Niveau III enhed i Flyvevåbnet, der løser et værnsfælles opgavekompleks. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret. Stillingen som chef for JMTO er en værnsfælles stilling.

Som chef for JMTO har du kommandoen over 124 medarbejdere, samt 85 reservister. Du refererer til chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets chefgruppe. Derudover har du en stor berøringsflade til alle Forsvarets stabe og myndigheder.

I forbindelse med Forsvarets internationale operationer er opgaven at indgå i Forsvarskommandoens Operationsstabs Operative Planlægningsproces, med henblik på at udvikle transportløsninger som balancerer de operative behov med den økonomiske rentabilitet og den ønskede transportsikkerhed, i tæt koordination med myndighederne og enhederne.

I forbindelse med Forsvarets trænings- og øvelsesaktiviter udvikles transportløsningerne i tæt koordination med de enkelte værnsstabe eller kommandoer.

Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører. Chefen for JMTO har opgaven med at opbygge, udvikle og fastholde stærke relationer til hver enkelt leverandør, herunder at indgå i eller lede styregrupper og working boards både nationalt og internationalt.

JMTO deltager aktivt i Movement Coordination Center Europe, hvor Chefen for JMTO er ansvarlig for Danmarks balance indenfor ATARES afregningssystem.

Som Forsvarets strategiske transportmyndighed opstiller JMTO et videnscenter til støtte for alle styrelser indenfor Forsvarsministeriets område. Det er Chefen for JMTO opgave at indhente, behandle og formidle informationer, regler og bestemmelser, både militær og civile, indenfor transport.

Om dig

Det forventes, at du gennem din karriere har opbygget et godt kendskab til Forsvarets operative opgaveløsning, og det er en fordel, hvis du har erfaring fra stillinger i det værnsfælles miljø.

Nogle af dine vigtigste kvalifikationer er gode samarbejds- og kommunikationsevner samt, at du evner at skabe gode relationer til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Du er åben og udadvendt, kan begå dig på den internationale scene og har diplomatisk tæft.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Du kan arbejde selvstændigt, tænke kreativt og anvende din organisation til at finde og udføre de optimale transportløsninger.

Du har et bredt kendskab til Forsvaret. Tidligere tjeneste ved Forsvarskommandoen eller Forsvarsministeriet vil være en fordel. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Som chef er du fleksibel og samarbejdssøgende i forhold til forsvarets mange forskellige myndigheder og stabe. Du har samtidig fokus på dine medarbejdere og er indstillet på at udvikle disse.

Kontakt

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Chefen for Flyverkommandoen, generalmajor Jan Dam på tlf. 72811501 eller mail fko-f-ch@mil.dk.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Tjenestestedet er i Karup.

 

Du bliver vicechef for en værnsfælles operativ kommando i konstant udvikling – beliggende i Arktis med international sikkerhedspolitisk fokus. Vicechefen er kommandochefens stedfortræder i alle forhold, herunder den operative ledelse af alle underlagte enheder. Du bliver chef for staben ved Arktisk Kommando, der har base i Nuuk. Som vicechef får du ansvar for stabens produkter og processer, og du har en central og synlig funktion internt såvel som eksternt. Du kommer til at stå i spidsen for stabens arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere daglige operationer på tværs af domænerne; land, sø, luft, space og cyber. Ligesom du kommer til at samarbejde med Forsvarets enheder til vands, til lands og i luften i det arktiske område, med nationale og internationale samarbejdspartnere samt Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Om dig

Vi forventer, at du har en operativ baggrund, er analytisk stærk og er helhedsorienteret med sans for udvikling af en myndighed med højt tempo, stort fokus og stigende opgaveportefølje. Du skal være resultatorienteret og i besiddelse af solid dømmekraft. Opgavekomplekset er mangfoldigt og favner både operationer, planlægning, økonomi, drift og koordination og for at få succes i stillingen skal du have et stort overblik, som gør dig i stand til at håndtere de forskelligartede opgaver – ofte under tidspres. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra operationer i Arktis samt stabserfaring som chef på NIV I.

Det er også vores forventning, at du kan udvise synlig ledelse og sætte tydelig retning for medarbejderne – også under udfordrende forhold. Arktisk Kommando spænder vidt med mange forskellige typer af medarbejdere. Du skal derfor evne at balancere, så du bedst muligt nyttiggør medarbejdernes forskelligartede kompetencer – til gavn for opgaveløsningen.  

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Arktisk Kommando, KA Martin la Cour, på tlf. +299 499324 eller FKO-A-CH@FIIN.DK. Husk Grønland er fire timer efter Danmark.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Tjenestestedet er i Nuuk.

Du bliver chef for et af de tre planlægningshold i J5, og med mellemrum skal du lede en Joint Operational Planning Group (JOPG) på cirka 100 planlæggere fra alle specialer i hovedkvarteret, underlagte myndigheder og berørte nationer.

Med direkte reference til chefen for hovedkvarteret, er det dit personlige ansvar at lede udarbejdelsen af en operativ plan fra modtagelse af det strategiske planlægningsdirektiv til planens godkendelse af SACEUR. Du varetager herudover ansvaret som dansk Senior National Representative i Holland. 

Planlægningsdivisionen ved Joint Force Command Brunssum har ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af alle hovedkvarterets operative planer med vægt på afskrækkelses- og forsvarsplaner, altså NATOs kernefunktion.

Om dig

Vi forventer, at du er analytisk stærk og har særdeles gode samarbejdsevner, kombineret med en evne til at skære igennem for at nå et resultat under tidspres. Det er afgørende, at du har erfaring med og ægte interesse i værnsfælles operative doktriner og planlægning.  

Du skal sprogtestes ved Forsvarsakademiet til STANAG engelsk til 4343.

Du kan via Forsvarets HR-portal på FIIN finde information om forhold for stillinger i udlandet (udstationering). Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver oberst Brian Nisse på telefon 7281 2003 eller chef UP generalmajor Anders Rex på 7281 1941.

Forventelig tiltrædelse: snarest.

Tjenestestedet er i Bunssum, Holand.

Forsvarsministeriets departement justerer i september 2021 organisationen til en centerstruktur, hvor de enkelte centre arbejder ud fra specifikke politiske formål for bl.a. at sikre øget evne til at levere på politiske mål samt styrke fleksibilitet og robusthed på prioriterede områder. I den forbindelse etableres Center for Sikkerhed og Operationer (med godt 35 medarbejdere), der bliver omdrejningspunkt for Forsvarsministeriets arbejde med at sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for alle i Rigsfællesskabet.

Centeret har til formål at sætte strategisk retning for Danmarks sikkerheds-, forsvars-og beredskabspolitik i overensstemmelse med ministerens og regeringens prioriteter.

Centeret er ansvarligt for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen og Nordatlanten med henblik på at forebygge konflikter og trusler mod Danmark og vores allierede.

Samtidig arbejder centeret for at styrke og investere i internationale samarbejder og partnerskaber, der understøtter Danmarks sikkerhed, og som værner om vores værdier. Dette sker med afsæt i den grundlæggende ambition om at bevare Danmarks status som en kerneallieret i NATO som hjørnestenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Endvidere håndteres sager i sikkerhedsudvalg og centeret følger generelt udviklingen i risikobilledet med ansvar for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Du vil som vicedirektør for sikkerhed og operationer indgå i et ledelseskollektiv sammen med to kontorchefer, der i et tæt samarbejde skal lede de i alt fem teams, der indgår i Center for Sikkerhed og Operationer.

Du vil samtidig blive stedfortræder for direktøren for Sikkerhedspolitik og Operationer, herunder ift. mødevirksomhed nationalt og internationalt. Du vil i den forbindelse skulle indgå i – og bidrage til at fastholde – et tæt samarbejde med bl.a. Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, myndighederne på Færøerne og i Grønland samt myndigheder og styrelser i Forsvarsministeriets koncern.

Vicedirektør for Sikkerhed og Operationer har desuden ansvaret for at lede større, tværgående arbejder, herunder interministerielt og internt i koncernen. Aktuelt gælder det bl.a. en tvær- og intraministeriel taskforce vedrørende militært samarbejde med USA samt analysearbejde vedrørende længererækkende præcisionsmissiler.

Som vicedirektør vil du tillige blive formand for Skibs- og Luftfartens Redningsråd samt Kriseberedskabsgruppen, og du vil have ansvaret for udstationerede danske forsvarsattachéer og forsvarsrådgivere ved danske repræsentationer over hele verden.

Du vil skulle forvente nogen rejsevirksomhed ifm. stillingen.

Om dig

Du har erfaring med militære og politiske beslutningsprocesser på strategisk niveau, herunder samarbejdet i NATO, EU og i regi af FN, samt nøje kendskab til de operative kapaciteter i Forsvarsministeriets koncern.

Du har erfaring fra chefniveauet. Du er analytisk skarp og evner at gennemskue og komme med løsningsforslag til komplekse problemstillinger. Helhedssyn vil være en central kompetence, og du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i dit virke og opgaveløsningen ved Centeret for Sikkerhed og Operationer.

Du vil indgå i en række sammenhænge, hvor du skal samarbejde med såvel civile som militære myndigheder på højt niveau – både nationalt og internationalt –, hvorfor du skal besidde gode diplomatiske evner og en god situationsfornemmelse. Det forventes, at du har stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner (dansk og engelsk) samt gode samarbejdsevner.

Du har solid militærfaglig indsigt og erfaring fra såvel national som international tjeneste, herunder erfaring fra international operativ tjeneste. Det er en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i Forsvarsministeriets departement.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til aktuelle danske udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske prioriteter samt et nøje kendskab til kapaciteter i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet. Du har ligeledes bredt kendskab til international politik og samarbejdet inden for relevante internationale organisationer samt flair for håndtering af sager med både politiske og militærfaglige hensyn.

Du har mod på en travl hverdag og kan arbejde med en høj grad af fleksibilitet, herunder skal du kunne bevare overblikket i pressede og komplekse situationer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør for Sikkerhedspolitik og Operationer Kasper Høeg-Jensen (khj@fmn.dk) eller viceafdelingschef Ulrich Essemann-Beck (ube@fmn.dk).

Forventet tiltrædelse: snarest.

Stillingen er placeret i København.

Løn- og ansættelsesvilkår

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet ansættes på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse eller myndighed.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og Ansøgning

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Hvis du allerede er udnævnt oberst/kommandør skal du, såfremt du indkaldes til samtale, personlighedstestes ved FPS psykologer, på baggrund af testresultatet udfærdiger psykologen en personlighedsprofil, som ansættelsesudvalget vil få indblik i. Hvis du er testet i forbindelse med en rekruttering indenfor de seneste to år genanvendes testen, i udgangspunktet genanvendes test lavet i forbindelse med talentudredning ikke.

Hvis du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og vurderet egnet til udnævnelse ved udnævnelsesrådet, vil ansættelsesudvalget få indblik i den potentialeudredning, som FPS psykologer har udarbejdet i forbindelse med vurderingen af din egnethed.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.