Fortsæt til indhold

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

I forbindelse med bemandingsprocessen for 4. kvartal 2023 iht. det justerede chefbemandingssytem er følgende otte stillinger mulige at søge:

- Stillingen som Stabschef til Forsvarets Sanitetskommando (M402), Aarhus, bliver ledig den 01. januar 2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.

- Stillingen som Vicechef til Specialoperationskommandoen (M402), København, er ledig. Forventet tiltrædelse den 01. januar 2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.

- Stillingen som Vicechef ved Forsvarsakademiet (M402), København, bliver ledig den 01. maj 2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.

- Stillingen som Jagtkaptajn for kongeskibet Dannebrog (M402), København, bliver ledig den 01. oktober 2024. Stillingen er værnsspecifik.

- Stillingen som Forsvarsattaché London (M403+), London, England (UK) bliver ledig den 1. oktober 2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.

- Stillingen som Forsvarsattaché Berlin (M403+), Berlin, Tyskland (DE) bliver ledig den 1. november 2024. Stillingen kan besættes værnsfælles

- Stillingen som Chef for J5 Plan ved Operationsstaben (M402), København, bliver ledig den 01. december 2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.

- Chef for Planlægnings- og Styringsdivision ved Flyverkommandoen (M402), Karup, tiltrædelsestidspunkt er uafklaret. Stillingen er værnsspecifik.  

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

For at kunne søge stillingerne, skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocessen.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingen skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfrist: søndag den 1. oktober 2023. 

Samtaler forventes afholdt i uge 46. 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.ledige stillinger

Stabschefen ved Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er ansvarlig for ledelse af staben samt styring og kontrol af FSK samlede opgaveportefølje. Stabschefen er tredjekommanderende i FSK og endvidere garnisonskommandant i Aarhus med et ansvar for at koordinere alle aktiviteter på tværs af myndighederne. I staben indgår ca. 50 stabsmedarbejdere. 
 
Stabschefen skal motivere, udvikle og opgavesætte staben og dermed bidrage til, at FSK er en effektiv myndighed, der konstant optimeres til at understøtte Forsvarets opgaveløsning. Stabschefen håndterer den overordnede ressourceallokering ved FSK efter direktiv fra ledelsen i FSK. Stabschefen har således ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med rådgivning, styring, personel, økonomi, administration og logistik i myndigheden.   
 
Kompetencer der er ønskværdige i stillingen 
Du karakteriseres som en empatisk leder, du har stærke analytiske kompetencer samt et godt strategisk kendskab og overblik, som grundlag for at kunne lede og koordinere stabens opgaveløsning. Du har endvidere stærke kompetencer inden for planlægning, styring og kontrol, og du evner at træffe selvstændige beslutninger og følge opgaverne til dørs. Du er en stærk og tydelig kommunikator i både skrift og tale, ligesom du har meget gode samarbejdsevner. Din ledelsesstil er tilpasset til ledelse af og samarbejde med fagprofessionelle. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har et kendskab til sanitetstjenesten i Forsvaret. 
  
Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando BG Jesper Momme på tlf. 91 33 50 99 eller via mailadressen FSK-CH@fiin.dk. 
 
Forventet tiltrædelse: 1. januar 2024  
Tjenestestedet: Aarhus  

Du bliver vicechef i Specialoperationskommandoen, der leverer operative effekter i rammen af nationalt og kollektivt forsvar og omfatter Forsvarets specialoperationsstyrker samt kommandostaben.  
 
Vicechefen er stedfortrædende chef for chefen for Specialoperationskommandoen og varetager opgaver i rammen af kommandoområdets operationer, styring og ledelse i direkte koordination med chefen. En af dine specifikke hovedopgaver bliver forligsimplementering. 
 
Det forventes, at du er målrettet og resultatorienteret, har eksekveringskraft, er selvmotiveret, kan lede i en multinational ramme og fra start kan bidrage til kommandoområdets strategiske udvikling og anvendelse.  
 
Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Michael Wiggers Hyldgaard på tlf. 72 85 71 01 eller via mailadressen FKO-S-CH@fiin.dk.  
 
Forventet tiltrædelse: 1. januar 2024  
Tjenestestedet: Vadum 

Som vicechef er du stedfortræder for chefen for Forsvarsakademiet, og du indgår sammen med dekanen i Forsvarsakademiets direktion, hvor du er med til sætte retning for og implementere Forsvarsakademiets udvikling. 
 
Du har desuden ansvar for Forsvarsakademiets centrale drifts- og styringsmæssige opgaver. 
 
Du vil tillige skulle varetage funktionen som garnisonskommandant for Svanemøllens Kaserne. 
 
Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret, samt at du gennem gode samarbejdsevner kan skabe resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis. 
 
Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarsakademiet, generalmajor Flemming Mathiasen, på telefon 41 31 71 72 eller mail: fak-ch@mil.dk eller nuværende vicechef for Forsvarsakademiet, kommandør Christian Rune, på tlf. 41 71 07 11 eller via mailadressen: fak-vch@mil.dk. 
 
Forventet tiltrædelse: 1. maj 2024 
Tjenestestedet: København   

Som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn er du Majestætens personlige kontakt til Søværnet, og det er din opgave at holde Dronningen orienteret om alle foreteelser af betydning inden for Søværnet. Du holder Dronningen orienteret om tekniske fremskridt, større flådeøvelser, almindelige maritime forhold og begivenheder samt om fremmede flådebesøg, og du træffer de fornødne arrangementer, når Dronningen eller medlemmer af Kongefamilien i øvrigt ønsker at besøge eller inspicere skibe og institutioner i Søværnet.

I Kongeskibet Dannebrogs udrustningsperiode er du chef for Kongeskibet, og i tilknytning hertil er du ansvarlig for planlægning af den samlede sejlads, samt for forelæggelse af sejlplanen for Dronningen. Når der i forbindelse med sejlads, blandt andet i udenlandske farvande er behov for etablering af Kongedeling, er du som Jagtkaptajn chef for Kongedelingen. Under Kongeskibets oplægnings- og eftersynsperiode fører du særligt tilsyn med skibet, og du forelægger forslag til apteringsændringer m.v. for Dronningen. 
Ved siden af tjenesten som Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet varetager du formandskabet i Forsvarets Skibshavarikommission samt formandskabet i Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe. 
 
Tjenesten som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn varetages uden for Kongeskibets togtsæson fra Det Gule Palæ ved Amalienborg. 
 
Ønskelige kompetencer 
Du er operativ søofficer og kan dokumentere erfaring som kvalificeret skibschef i en af søværnets større enheder og i den forbindelse som en god manøvrist. Du har bred tjenestebaggrund i Søværnet/Forsvaret. Derudover har du en veludviklet situationsfornemmelse, gode samarbejds- og kommunikationsevner, du er fleksibel og punktlig, evner at udvise takt og diskretion, og du har en anerkendende tilgang til ledelse. 
 
Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn, kommandør Peter Schinkel Stamp på telefon 72 81 06 31 eller via mailadressen HMD-JKN01@fiin.dk.  
 
Forventet tiltrædelse: 1. oktober 2024 
Tjenestestedet: København   

Som forsvarsattaché i London vil du skulle bidrage til at varetage danske sikkerhedspolitiske interesser i udlandet. Storbritannien udgør en af Danmarks tætteste forsvarspolitiske samarbejdspartnere, og du vil spille en central rolle i at opretholde og videreudvikle det tætte samarbejde på strategisk og operativt niveau. 
 
Dine primære opgaver inkluderer at opbygge og opretholde tætte samarbejdsrelationer med nøglepersoner i det britiske forsvarsministerium og den britiske forsvarsstab samt i øvrige relevante ministerier og myndigheder. Derudover vil du skulle følge den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling i Storbritannien, herunder inden for forsvarsindustrien, med vægt på områder af særlig betydning for Danmark og muligheder for yderligere styrkelse af det dansk/britiske forsvarssamarbejde.  
 
Som en del af ambassadens faste personel vil du skulle yde støtte til ambassadøren gennem militærfaglig- og sikkerhedspolitisk rådgivning. Du vil ligeledes skulle bidrage til at facilitere danske militære enheders tilstedeværelse i Storbritannien i forbindelse med uddannelses- og samarbejdsaktiviteter samt bistå ifbm. øvrige bilaterale besøg fra Danmark. 
 
Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder og, at du udviser en høj grad af selvstændighed i din opgaveløsning. Du er god til at skabe nye samarbejdsrelationer, har diplomatisk tæft og har en solid forståelse for det politiske niveau. Derudover skal du være flydende i engelsk på skrift og i tale. 
 
Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte, oberst Kenn Bille Iversen på telefon 25 27 44 40 eller via mailadressen KBI@1net.fmn.dk.  
 
Forventet tiltrædelse: 1. oktober 2024 
Tjenestestedet: England, London  

Som forsvarsattaché i Berlin vil du skulle bidrage til at varetage danske forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser i udlandet. Tyskland er en af Danmarks centrale forsvarspolitiske samarbejdspartnere og allierede. Ikke mindst efter alliancens nyorientering i retning af regional afskrækkelse og forsvar har samarbejdet med Tyskland fået ekstra betydning, herunder også i forhold til støtten til Ukraine. Du vil derfor spille en central rolle i at opretholde og videreudvikle det tætte samarbejde på politisk, strategisk og operativt niveau.  
 
Du vil være det primære bindeled mellem Tyskland og Danmark på det forsvarspolitiske område. Blandt dine kerneopgaver er at holde primært Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet underrettet om relevante forhold og udviklinger i tysk forsvars- og sikkerhedspolitik. Du skal derfor være god til at opretholde og videreudvikle tætte samarbejdsrelationer med nøglepersoner i det tyske forsvarsministerium og den tyske forsvarsstab samt i øvrige relevante ministerier og myndigheder. Hertil kommer behovet for at samvirke med forsvarsattachéerne fra andre lande, ikke mindst de nordiske. Derudover skal du have blik for muligheder for yderligere styrkelse af det dansk-tyske forsvarssamarbejde. Du skal desuden støtte dansk forsvarsindustris fremstød i Tyskland, hvilket sker i tæt samarbejde med ambassadens handelsafdeling.  
 
Du indgår som en del af ambassaden og støtter ambassadøren og ambassadens øvrige afdelinger med militærfaglig og sikkerhedspolitisk rådgivning. Du vil ligeledes skulle bidrage til at facilitere danske militære enheders tilstedeværelse i Tyskland i forbindelse med uddannelses- og samarbejdsaktiviteter samt bistå – og opsøge muligheder for - bilaterale besøg fra Danmark. Der vil være opgaver på flere abstraktionsniveauer, og du skal være klar på en bred opgaveportefølje.  
 
Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder, og at du udviser en høj grad af selvstændighed i din opgaveløsning.  
Du er god til at skabe nye samarbejdsrelationer, har diplomatisk tæft og har en solid forståelse for det politiske niveau og herunder et dybt kendskab til danske forsvarspolitiske prioriteringer. Derudover skal du være flydende i engelsk både på skrift og i tale. Det er desuden vigtigt, at du behersker tysk, herunder at du evt. gennem sproguddannelse styrker dit niveau forud for tiltrædelse. 
 
Kontakt  
For mere information om stillingen kan du kontakte, oberst Kenn Bille Iversen på telefon 25 27 44 40 eller via mailadressen KBI@1net.fmn.dk.  
 
Forventet tiltrædelse: 1. november 2024 
Tjenestestedet: Tyskland, Berlin 

Du bliver chef for Planlægningsafdelingen/J5 i Operationsstaben, som består af ca. 50 medarbejdere, og vil over for chefen for Operationsstaben være ansvarlig for rådgivning, operationsplanlægning og udvikling vedrørende militærstrategiske muligheder, operative militære aktiviteter og indsættelser inden for og uden for Kongeriget Danmark. 
 
Planlægningsafdelingen/J5 består af fire sektioner: J5 Operativ Policy (J5P), J5 Planlægning Kongeriget (J5K), J5 Planlægning Global (J5G) samt J5 Planlægning Cyberoperationer (J5C). 
 
Du vil som chef fungere som bindeled mellem det politiske og strategiske niveau, ligesom du vil skulle omsætte de politiske og strategiske direktiver til anvendelse på det operative niveau, dvs. i konkrete indsættelser af danske militære kapaciteter. 
 
Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til dit ansvarsområde, og at du er i stand til at agere i en dynamisk dagligdag, der er styret af den sikkerhedspolitiske situation samt af den øjeblikkelige operative virkelighed. I dette krydsfelt mellem sikkerhedspolitik og militær faglighed, skal du kunne bevare overblikket, fastholde prioriteterne, og være i stand til at udarbejde miltære muligheder og give militærfaglige anbefalinger. 
 
Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Operationsstaben, generalmajor Ulrich Hellebjerg på tlf. 61 39 58 98 eller via mailadressen FKO-O-CH@fiin.dk.  
 
Forventet tiltrædelse: 1. december 2024 
Tjenestestedet: København   

Du bliver chef for syv afdelinger, med ansvar for tværgående dimensionering, ressourceallokering, opstilling af Flyvevåbnets niveau-III myndigheder og den overordnede løbende styring af FLV virksomhed. Du bliver ansvarlig for at afdelingerne koordinerer og følger op på drifts-relaterede problemstillinger og opgaver, ex. flyvetimeproduktion, bemanding og økonomiske rammer, for samtlige Flyvevåbnets underlagte enheder. Hertil får du ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af enhedscertificeringsaktiviteter samt den militære tilsyns-virksomhed i Flyvevåbnet.

Du kommer til at indgå i Flyvevåbnets øverste ledelsesteam, og vil være med til at forme og drive Flyvevåbnet gennem rådgivning og sparring med de øvrige chefer og chefen for Flyvevåbnet i dette forum.

Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i tilgangen til dine ansvarsområder. Du er visionær og kreativ, men kan samtidig skabe mening i tingene, og medvirke til at styrke og dyrke gode relationer. Du er robust, og i stand til at bevare overblikket i perioder med mange opgaver og korte tidsfrister. Du skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis, og du er en leder, der sætter retning og kan lede og udvikle modent personale med meget forskellig uddannelsesbaggrund og erfaring. Du interesserer dig for ledelse og kan være medvirkende til at skabe et produktivt og attraktivt arbejdsmiljø i et højt arbejdstempo.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, oberst Palle Mørkøre på 24 67 96 85, eller stabschef Flyverkommandoen, oberst Henrik H. Nielsen på tlf. 91 33 57 13.

Forventet tiltrædelse: Uafklaret
Tjenestestedet: Karup

Løn- og ansættelsesvilkår

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet ansættes på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse eller myndighed.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og Ansøgning

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende en motiveret ansøgning, hvori du skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for stillingen er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt du gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Hvis du allerede er udnævnt oberst/kommandør skal du, såfremt du indkaldes til samtale, personlighedstestes ved FPS psykologer, på baggrund af testresultatet udfærdiger psykologen en personlighedsprofil, som ansættelsesudvalget vil få indblik i. Hvis du er testet i forbindelse med en rekruttering inden for de seneste to år genanvendes testen, i udgangspunktet genanvendes test lavet i forbindelse med talentudredning ikke.

Hvis du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og vurderet egnet til udnævnelse ved udnævnelsesrådet, vil ansættelsesudvalget få indblik i den potentialeudredning, som FPS psykologer har udarbejdet i forbindelse med vurderingen af din egnethed.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. oktober 2023, og samtaler forventes afholdt i uge 46.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.