Fortsæt til indhold
Reserven hæren 4

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

 
I forbindelse med Bemandingsprocessen for 2. kvartal 2021 iht. det justerede Chefbemandingssystem er følgende 9 stillinger ledige og mulige at søge.

Du kan læse mere om det justerede chefbemandingssystem her

 • Senior National Officer og National Liaison Representative, SACT, Norfolk, Virginia (M403+) – forventet tiltrædelse 1. september 2022.

 • Assistant Chief of Staff Requirement, SACT, Norfolk, Virginia (M403+) – forventet tiltrædelse 1. august 2022.

 • Deputy Chief Of Staff Support i Joint Forces Command Headquarter, Norfolk, Virginia (M403+) – forventet tiltrædelse 1. oktober 2022.

 • Stabschef til Udviklings- og Planlægningsstaben, København (M402) – forventet tiltrædelse 1. august 2021.

 • Chef for Kapacitetsdivisionen ved Søværnskommandoen, Karup (M402) – forventet tiltrædelse medio august 2021.

 • Assistant Chief Of Staff J7 HQ MNCNE, Szczecin, Polen (M402) – forventet tiltrædelse 1. august 2022.

 • Branch Head (Defence Planning Integration), SACT, Norfolk, Virginia (M402) – forventet tiltrædelse 1. august 2022.

 • Branch Head Deterrence Group, SHAPE, Casteau, Mons (M402) – forventet tiltrædelse 1. september 2022.

 • Stabschef i Forsvarets Sundhedskommando, Brabrand (M402) – tiltrædelse afklares.

Efter publiceringen af de første 6 stillinger er der opstået yderligere 3 ledige stillinger, som hermed kan søges og vil indgå i forbindelse med det justerede chefbemandingssystem. De 3 stillinger er:

 • Vice- og stabschef i Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (M402) - forventet tiltrædelse snarest muligt.
 • Chef for Planlægnings- og Styringsdivisionen i Flyverkommandoen (M402) - forventet tiltrædelse snarest muligt.

 • Chef for Flyvevåbnets Officersskole (M402) -forventet tiltrædelse snarest muligt.

Stillingerne vil blive behandlet i sammenhæng med de allerede opslåede stillinger i Bemandingsprocessen.

Hvis du søger én af disse stillinger og også har søgt en af de 9 allerede opslåede stillinger i Bemandingsprocessen for 2. kvartal 2021, skal du i din ansøgning angive evt. ny prioritering.

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingerne, skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfristen er
6. april - Søg her

11. april - Søg her

Samtaler forventes afholdt
i ugerne 18-20.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


ledige stillinger

Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. april 2021

Læs mere om de enkelte stillinger herunder.

 

National Liaison Representative (NLR) stillingen ved Allied Command Transformation (ACT) består i hovedessensen af to roller. Senior National Officer (SNO) og NLR rollen.

I SNO rollen vil du blive national chef for alt dansk personel i Norfolk området samt enkelte andre dele af USA. Herunder er du direkte chef for din næstkommanderende samt regnskabsfører. Det er en position som skal forvalte og tolke danske bestemmelser og policy, herunder i særdeleshed økonomiske forhold, for udsendte medarbejdere og deres familier. En rolle hvor solid cheferfaring og en vis robusthed er en forudsætning.

I NLR rollen vil du være Forsvarschefens repræsentant i ACT hovedkvarteret. Her vil din beherskelse af stabsprocedurer samt erfaring fra arbejdet i en større national stab på højere niveau være en forudsætning, og du bør være særdeles god til at analysere, koordinere og kommunikere. Det er endvidere en stor fordel, såfremt du har erfaring fra arbejde i NATO-stabe.

Om dig 
Du tænker helhedsorienteret, er omstillingsparat, fleksibel og har et godt overblik. Du har en veludviklet situationsfornemmelse og er omgængelig, således at du nemt kan indgå i internationale relationer med en bred vifte af forskellige kulturer. Tålmodighed og tolerance er helt nødvendige egenskaber.

Varetagelse af NLR funktionen, og til dels SNO funktionen, medfører mange sociale aktiviteter, hvorfor du skal være udadvendt og med meget gode sociale kompetencer. Du behersker engelsk i såvel skrift som tale, idet alt arbejde foregår på engelsk. Du bør have et godt kendskab til projekt- og programstyring, samt DeMars.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTA.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte brigadegeneral Steen Ulrich, +1 757 337 7826 (husk 6 timers tidsforskel) eller på mail: steen.ulrich@act.nato.int

Forventelig tiltrædelse: 1. september 2022.

Divisionen er bl.a. ansvarlig for at forvalte krav til udvikling af NATO fælles finansierede kapabiliteter. Divisionen formulerer krav til kapabiliteter, gennemfører kvalitetssikring og sikrer historik i udviklingsprocessen. Endelig er divisionen også ansvarlig for interoperabilitet, innovation samt forskning og udvikling.

Divisionen består af i alt ca. 100 medarbejdere fordelt på seks afdelinger og et forkontor med tre medarbejdere. De seks afdelinger er Capability Requirements, Analysis of Alternatives, Interoperability, Innovation, Traceability og en fremskudt afdeling, der som forbindelsesled til SHAPE ligger i Mons, Belgien.    

Der må forventes en del rejseaktivitet.   

Om dig 
Stillingen er krævende og er den tungeste danske stilling i SACT HQ og kræver, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder, og at du er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer. Da stillingen er en del af en multinational stab, vil kompetencer som kommunikation og diplomatiske evner være vigtige. Divisionschefen er desuden Assistant Chief of Staff, hvorfor man indgår i FOGO teamet (Flag Officer General Officer) og skal forvente repræsentative opgaver.

Der er i stillingen meget samarbejde med både NATO’s hovedkvarter og SHAPE, hvorfor stillingen fordrer, at du har haft tidligere stabstjeneste i NATO’s kommandostruktur, i Forsvarskommandoen inden for det værnsfælles område eller i Forsvarsministeriet.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS og kunne bestå sprogtest i engelsk til 4343.

Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte brigadegeneral Poul Primdahl på + 1 757 785 8419 (husk 6 timers tidsforskel) eller på mail: poul.primdahl@act.nato.int.

Forventelig tiltrædelse: 1. august 2022.

Du bliver chef for Support Directorate (DCOS SPT), som i fredstid består af 38 internationale medarbejdere, der er fordelt i tre divisioner: J1, J4 samt J6. Direktoratets primære opgaver er at levere støtte til JFCNF operative opgaveløsning.

Som DCOS SPT refererer du direkte til stabschefen ved JFCNF. Pr. 1. marts 2021 er 21 af stabens 38 stillinger besat. Som DCOS Support er du daglig i tæt samarbejde med DCOS OPS og DCOS PLANS og fungerer som rådgiver til Deputy Commander og Commander JFCNF i den operative planlægningsproces og den daglige Battle Rythm.

Om dig
Vi forventer, at du er innovativ, robust og omstillingsparat. Det forudsættes, at du er en person, som er god til at skabe relationer og trives i et multikulturelt miljø, hvor den operative opgaveløsning er i fokus. Du skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis, og du er en leder, der sætter retning og kan lede dine divisioner, som har meget forskellige uddannelsesbaggrunde og erfaring. Det er vigtigt, at du har indgående kendskab til NATO, herunder særligt Allied Command Operations organisering og opgaveportefølje.

Du behersker engelsk i såvel skrift som tale, idet alt arbejdet foregår på engelsk. Du bør have et godt kendskab til projekt- og programstyring, samt DeMars.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS og kunne bestå sprogtest i engelsk til 3333.

Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte flotilleadmiral Søren Thinggaard Larsen, +1 757-324-1412 (husk 6 timers tidsforskel) eller på soeren.larsen@jfcnf.nato.int.

Forventelig tiltrædelse: 1. oktober 2022.

Udviklings- og Planlægningsstaben er en del af Forsvarsstaben i Forsvarskommandoen, der agerer på vegne af Forsvarschefen og omsætter politiske beslutninger til konkrete handlinger.

Udviklings- og Planlægningsstaben er placeret på styringsniveau I og er ansvarlig for Forsvarets overordnede udvikling, planlægning og styring, strategiske koncepter, policy, internationalt samarbejde og kapacitetsudvikling mv. Staben bidrager i samarbejde med øvrige stabe og kommandoer samt øvrige styrelser under Forsvarsministeriet til, at Forsvaret udvikler og uddanner fastlagte kapaciteter, herunder råder over personel, materiel, etablissement og IT, som er nødvendig for at løse pålagte opgaver, herunder styrkeindsættelse, inden for den afsatte økonomiske ramme.

Udviklings- og Planlægningsstaben er placeret i Karup og København. Staben er organiseret med en Strategiafdeling, en Planlægningsafdeling og en Kapacitetsudviklingsafdeling.

Stabschefen forestår koordination og samordning af stabens samlede opgaveløsning. Stabschefen bistår derudover chefen for Udviklings- og Planlægningsstaben i andre sammenhænge samt er dennes stedfortræder.

Som stabschef er din tjeneste med udgangspunkt i København (fast tjenestested), men der må forventes hyppige rejsedage til Karup.

Om dig
Du er en erfaren leder og officer – meget gerne med ledelsesmæssig erfaring som M402, herunder fra værnsfælles tjeneste. Erfaring med at udøve klassisk stabschefsvirke er ønskeligt, herunder anvendelse af stabsprocedurer frem mod koordinerede og konsoliderede produkter. Du skal med andre ord have flair for at samle, styre, motivere og samordnede stabskræfterne og danne tyngde i tid og rum. Derudover forventes det, at du er udadvendt og kan opbygge netværk med underordnede og sidestillede myndigheder, partnerelementer samt med departementet.

Henset til Udviklings- og planlægningsstabens brede opgaveportefølje samt relationer til såvel støttende styrelser og departementet skal du skal være helhedsorienteret, ligesom antallet af opgaver stiller krav til din arbejdskapacitet. 

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTA.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Udviklings- og Planlægningsstaben, kontreadmiral Frank Trojahn på telefon 29 63 22 77.

Forventet tiltrædelse: 1. august 2021.

Kapacitetsdivisionen er overordnet ansvarlig for styring af søværnets kapaciteter og enheder. Det omfatter styring af materiel, herunder platformsrelaterede systemer, våben, informatik og kommando-kontrol-systemer, samt personel, struktur og økonomi. Ligeledes refererer Søværnets Center for Administration ressortmæssigt til Kapacitetsdivisionen og er udførende enhed på det personelmæssige område.

Kapacitetsdivisionen er herudover involveret i udviklingen af søværnets kapaciteter som samarbejdspartner til Forsvarskommandoens Udviklings- og planlægningsstab.

Kapacitetsdivisionen består af tre sektioner med økonomistyringen koblet til divisionen i en tæt partnermodel med Økonomidivisionen.

Om dig
Som chef for Kapacitetsdivisionen skal du have et indgående kendskab til opgaver og processer i de stabe og styrelser, der indgår som en integreret del af søværnets drift og udvikling. Du skal kunne få enderne til at mødes, når der skal prioriteres på tværs af myndigheder i søværnet. Det omfatter at kunne omsætte overordnede direktiver til søværnets driftsstyring, men også at kunne fremføre søværnets behov til styrelser og forsvarets ledelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte stabschef kommandør Mikael Anker Jensen Bill på telefon 72 81 19 31.

Forventet tiltrædelse: medio august 2021.

Som ACOS J7 er du overordnet ansvarlig for al udvikling, planlægning og gennemførelse af alle aspekter af øvelses-, evaluerings- og træningsvirksomheden ved HQ MNC NE.

Det vil være dit ansvar at sikre samarbejdsrelationerne på øvelses- og træningsområdet med foresatte, sideordnede og underlagte myndigheder og enheder. Dette indebærer tillige, at der gennemføres en synkronisering af både NATO-, bilaterale- og nationale øvelser i den regionale kommandos (Regional Land Component Command (RLCC)) ansvarsområde. Du skal tilsikre, at der effektueres en effektiv træning med henblik opretholdelse af højt beredskab samt, at der planlægges og gennemføres øvelser, der træner alle underlagte enheder, med fokus på divisionsniveauet.

Du skal lede en stabsdivision på godt 35 militære og civilt ansatte medarbejdere fordelt på fire stabssektioner, og du refererer til Deputy Chief of Staff for Plans, som er en tysk general.

Der må forventes en del rejse-, møde- og øvelsesaktivitet i stillingen.

Om dig
Vi søger en officer, som har gennemført operativ føringsuddannelse og videreuddannelsestrin II for militære ledere eller en ækvivalerende dansk eller udenlandsk uddannelse.

Vi forventer, at du er velbedømt og har bred ledelseserfaring fra flere relevante funktioner i den militære chefgruppe. Du har bred erfaring fra operative landmilitære stillinger på brigadeniveau eller højere, herunder gerne fra en stilling som bataljonschef eller som afdelingschef/sektionschef i en højere stab. Vi ser endvidere gerne, at du har været udsendt i internationale operationer.

Derudover er du rutineret inden for øvelses- og træningsvirksomhed samt landmilitære og værnsfælles doktriner i en højere operativ kontekst. Det er ønskeligt, at du har kendskab til NATO’s øvelsesplanlægning, og at du forstår at facilitere positivt samarbejde på tværs af en kompleks, multinational enhed med respekt for kulturelle forskelle.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NS / HEM og kunne bestå sprogtest i engelsk til 3333.

Kontakt
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Jens Sund på telefon +48 914 445 100.

Forventet tiltrædelse: 1. august 2022.

Branch’en er ansvarlig for at organisere HQ SACT’s bidrag til NATOs styrkemålsproces inkl. støtte til kontinuerlig implementering af styrkemål samt management af Defence Planning Programme. Du bliver branch head for ca. 15 medarbejdere, som er organiseret i to elementer: Planning/Engineering samt Implementation/Multinational Solutions.

Om dig
Stillingen fordrer, at du har haft tidligere stabstjeneste i NATO’s kommandostruktur, i Forsvarskommandoen inden for det værnsfælles område eller i Forsvarsministeriet. Du er afhængig af et effektivt netværk på tværs af såvel ACT som NATO’s hovedkvarter i Belgien. Dine evner til at analysere værnsfælles kapabiliteter samt identificere udfordringer og muligheder inden for Defence Planning er vigtige.

Stillingen har siden medio 2019 primært varetaget rollen som team leader (ca. 15 medarbejdere) mhp. udviklingen og implementeringen af NATO Warfighting Capstone Concept (NWCC). Stillingen indebærer et omfattende engagement af medlemslandene og af operative NATO-chefer samt tænketanke, NATO-komitéer m.v. Teamet bidrager til videreudvikling af idéer, koncepter samt synkronisering med SACEUR’s operative behov og omsætter dette til internt ACT-arbejde samt input til styrkemålsprocessen.

Kravene til denne centrale stilling i HQ SACT (ud over de ovenfor nævnte) omfatter militærstrategisk indsigt og forståelse. Du skal kunne håndtere et meget højt tempo og mange, samtidige prioriteter, herunder ofte briefe SACT og ACTs ledelse. Hvorvidt dette arbejde videreføres under branch head stillingen efter medio 2022, er uvist.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NS / HEM og kunne bestå sprogtest i engelsk til 4343.

Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte oberst Jens Riis-Vestergaard på +1 757 747 3743 (husk 6 timers tidsforskel) eller på mail: jens.riisvestergaard@act.nato.int

Forventet tiltrædelse: 1. august 2022.

Du bliver chef for Deterrence Group, som består af ca. 14 medarbejdere organiseret i tre elementer, hver ledet af en oberstløjtnant. Som afdelingschef er du, overfor chef for Comprehensive Crisis and Operations Management Centre (CCOMC), samt SHAPE COM Group, ansvarlig for driften og udviklingen af NATO Deterrence and Defence området.

Afdelingens primære opgaver er at udvikle NATO Deterrence and Defence Posture og skabe sammenhæng i processerne samt udvikle opgaveløsningen, herunder f.eks. ACO Deterrence Assessment processer. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for SACEUR’s militærfaglige rådgivning til Militærkomitéen og Det Nordatlantiske Råd (MC/NAC) i relation til NATO Strengthened Deterrence and Defence.

Om dig
Du kan dokumentere cheferfaring fra strategisk niveau, med koordination af langsigtede analyser og har en faglig indsigt og operativ baggrund, der modsvarer stillingens fokus på NATO kollektive forsvarsopgave. Som person er du helhedsorienteret og strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, hvor det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NS / HEM og kunne bestå sprogtest i engelsk til 4343.

Kontakt
For information om stillingen kan du kontakte Morten Danielsson +32 473 37 30 06.

Forventet tiltrædelse: 1. september 2022.

Stabschefen ved Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er ansvarlig for ledelse af staben samt styring og kontrol af FSK samlede opgaveportefølje. Stabschefen er stedfortræder for generallægen i opgaver af ikke-lægefaglig karakter og endvidere garnisonskommandant i Aarhus med et ansvar for at koordinere alle aktiviteter på tværs af myndighederne. I staben indgår ca. 44 stabsmedarbejdere.

Det er din opgave at drive staben, således at FSK fremstår som en effektiv myndighed, der konstant optimeres til at understøtte Forsvarets opgaveløsning. Du har i stillingen ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med rådgivning, studie og udviklingsvirksomhed, styring, personel, økonomi, administration og logistik i myndigheden.

Om dig
Du har stærke analytiske kompetencer, et godt strategisk kendskab og overblik samt særdeles gode lederevner, som grundlag for at kunne lede og koordinere stabens opgaveløsning. Du har endvidere stærke kompetencer indenfor planlægning, ledelse, styring og kontrol, og du evner at træffe selvstændige beslutninger og følge opgaverne til dørs. Du er en stærk og tydelig kommunikator i både skrift og tale, ligesom du har gode samarbejdsevner. Din ledelsesstil er tilpasset til ledelse af og samarbejde med fagprofessionelle. Vi ser gerne, at du har et kendskab til sanitetstjenesten i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando på tlf. 41 72 92 22 eller via mailadressen FSK-CH@fiin.dk.

Forventet tiltrædelse: Afklares.

Ledige stillinger

Ansøgningsfristen er søndag den 11. april 2021

Læs mere om de enkelte stillinger herunder.

 

Som Vice- og stabschef refererer du til chefen for FMI og er dennes stedfortræder og nærmeste rådgiver. Du er ansvarlig for den daglige drift og den strategiske styring af FMI. Derudover er du omdrejningspunktet i udviklingen af FMI som organisation og driver ledelsesudviklingen af chefgruppen. Ligeledes er du formand for FMI portefølje- og driftskomite, samt ansvarlig for koordinering af ministerområdets it-projekter. Du vil desuden være styregruppeformand for tunge materielprojekter.

Om dig
Stillingen kan søges af militære medarbejdere fra alle værn.

Som militær har du en officersbaggrund med cheferfaring fra bred og varierende tjeneste. Det foretrækkes, at du har forudgående erfaring på M402-niveauet. Herigennem har du opbygget et solidt kendskab til Forsvarets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse. En viden du supplerer med forståelse for det samlede ministerområdes drift og politiske dynamikker.

Der vil blive lagt vægt på gode ledelses- og samarbejdsevner, en helhedsorienteret forståelse for Forsvarets virke og stærke analytiske anlæg. Det forventes, at du tager ansvar, er handlekraftig, innovativ, beslutningsdygtig og vedholdende. Du kan kommunikere klart og præcist både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Du udstråler autoritet, er struktureret og omstillingsparat. Du skaber resultater gennem en sikker evne til at nedbryde og formidle opgaver gennem underlagte chefer, som du motiverer og udvikler. Du kan bevare overblikket i en meget travl og omskiftelig hverdag, hvor dine daglige beslutninger kan have direkte indflydelse på ministerområdets evne til at løse sine opgaver. I den forbindelse trives du med at balancere interessenters ønsker og behov i spændingsfeltet mellem politiske rammer, operative hensyn og økonomiske muligheder.

Kontakt:
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, +45 25 27 44 01 eller på e-mail FMI-CH.

Forventelig tiltrædelse: snarest muligt.

Du bliver chef for Planlægnings- og Styringsdivisionen, der består af ca. 40 medarbejdere, som er organiseret i tre afdelinger; Planlægningsafdelingen, Struktur- og Uddannelsesafdelingen og Logistikafdelingen.

Som divisionschef refererer du til Stabschefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyverkommandoens øverste ledelsesgruppe.

Som chef for Planlægnings- og Styringsdivisionen bliver du ansvarlig for planlægning og den overordnede ressourcestyring af Flyvevåbnets virksomhed. Du bliver driftschef for Flyvevåbnet, og sammen med divisionen forestår du den overordnede og tværgående planlægning, koordinering og styring på både kort, mellemlang og lang sigt inden for Flyverkommandoens myndighedsområde. Divisionen bidrager til at styrkeproducere og opstille de luftmilitære kapaciteter gennem rekruttering, uddannelse, øvelses- og træningsvirksomhed, styrkeplanlægning, logistik og en række andre forhold. Du bliver med andre ord ansvarlig for en stor, kompleks og dynamisk forretning.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen

Vi forventer, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske evner samt forståelse for Forsvarets og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt indenfor de mål og rammer, som udstikkes. Det er en fordel, hvis du har cheferfaring fra Forsvarsministeriets departement og/eller Forsvarskommandoen.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Stabschefen for Flyverkommandoen, oberst Jan Dam på tlf. 72 81 15 11 eller e-mail: FKO-F-STCH.

Forventelig tiltrædelse: snarest muligt.

Som chef for Flyvevåbnets Officersskole og som studiechef for officers- og

Befalingsmandsuddannelserne er det din opgave, at de officerer og befalingsmænd, der udgår fra skolerne, har de kompetencer der efterspørges, herunder værnets kulturforankring og prægning over for kadetter og studerende. Chefen for Flyvevåbnets Officersskole varetager desuden det overordnede kvalitetssikrings- og kontrolansvar for værnets lederuddannelser, fagligt såvel som pædagogisk, subsidiært bistår værnstabschefen hermed.

Stillingen refererer til Chefen for Forsvarsakademiet (FAK), og du indgår i FAK ledelsesgruppe, og indebærer en central placering i varetagelsen af relationerne til Flyverkommandoen og Flyvevåbnets myndigheder, som er aftagere af uddannelserne.

P.t. varetager Chefen for Flyvevåbnets Officersskole også funktionen som Studiechef for Master i Militære Studier (MMS). Dette indebærer et overordnet ansvar for planlægning, gennemførelse og udvikling af MMS. Til de opgaver råder du over to medarbejdere: En studieleder (M331) og en sagsbehandler (M322).

Om dig:
Du har en baggrund som officer i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelsestrin II/L eller tilsvarende. Det forventes, at du har erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe og fra stabstjeneste - såvel værnsspecifikt som værnsfælles. Du har gennemført tjeneste i Flyvevåbnet, der har givet dig et solidt kendskab til Flyvevåbnet, og du må meget gerne have erfaring fra internationale missioner.

Vi har brug for en chef, der brænder for Forsvarets lederuddannelser, og som med sikker hånd kan styre videreudviklingen af Flyvevåbnets Officersskole og Flyvevåbnets Sergentskole i de kommende år, og som kan motivere og udvikle medarbejdere til at yde deres bedste.

Vi har brug for en chef med strategisk udsyn, der kan holde en aktiv forbindelse til Flyvevåbnet, så vi kan støtte maksimalt op om Flyvevåbnets udvikling og levere officerer og befalingsmænd, der er uddannet til at indgå i fremtidens Flyvevåben. Samtidigt skal du kunne indgå i Forsvarsakademiets chefteam og kunne agere både loyalt og konstruktivt overfor det ansvar, der følger med at være en del af Forsvarsakademiets ledelse.

Personligt fremstår du som rollemodel for kadetter og kommende befalingsmænd, både i ledelse og i personlig fremtræden.

Det forventes, at du behersker dansk og engelsk - skriftligt som mundtligt - på et højt fagligt niveau.

Som person er du engageret, samarbejdsorienteret og har et helhedssyn på de opgaver, der skal løses - ikke mindst i forhold til de nye officers- og mellemlederuddannelser og den videre udvikling på Forsvarsakademiet og på uddannelsesområdet.

Din energi har en afsmittende effekt på dine medarbejdere og samarbejdspartnere, så du skaber rum for handling og innovation.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Kontakt:
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Henrik Ryberg på +45 32 66 55 01 eller på e-mail FAK-CH, alternativt oberst, Palle Mørkøre, +45 24 27 76 71 eller på e-mail FAK-FLOS-CH.

Forventelig tiltrædelse: snarest muligt. 

Løn- og ansættelsesvilkår

LØN & ANSÆTTELSESVILKÅR

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet ansættes på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

I nogle af stillingerne tillægges midlertidig højere grad af brigadegeneral/flotilleadmiral.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav. Såfremt du ikke pga. coronarestriktionerne har kunne vedligeholde fysiske tests, vil dette blive inddraget i sagsbehandlingen af din ansøgning.

For stillingerne i udlandet gældender endvidere følgende: Du kan via Forsvarets HR-portal på FIIN finde information om forhold for stillinger i udlandet (udstationering). Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Derudover skal du bestå sprogtest ved Forsvarsakademiet til det niveau, som er en ønskeligt for den konkrete stilling.

KONTAKT OG ANSØGNING

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. april 2021, og samtaler forventes afholdt i ugerne 18-20.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.