Reserven hæren 4

Ledig oberst- og kommandørstilling

scroll down

Vicechef til Operationsstaben

Stillingen som Vicechef til Operationsstaben er ledig til besættelse og indgår hermed som en ad hoc bemandingsproces i forbindelse med det justerede chefbemandingssystem.

Stillingen vil blive behandlet i sammenhæng med de tidligere 16 opslåede stillinger.

Hvis du søger stillingen og også har søgt en af de 16 tidligere opslåede stillinger i Bemandingsprocessen for 2. kvartal 2020, skal du i din ansøgning til stillingen som Vicechef ved Operationsstaben angive evt. ny prioritering.

Du kan læse mere om stillingen herunder, ligesom du kan orientere dig om de 16 stillinger, der indgik i Bemandingsprocessen.

Læs mere om stillingen herunder, hvis du vil vide mere. Det er alene Vicechef ved Operationsstaben der kan ansøges om i øjeblikket.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingen som Vicechef til Operationsstaben, skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocessen.

Ansøgningsfristen er

udløbet. Næste chefbemandingsproces vil blive afviklet i 4. kvartal 2020.  

Samtaler forventes afholdt
I løbet af maj 2020.

Tiltrædelse
Som udgangspunkt den 1. august 2020.


AD HOD BEMANDINGSPROCES

Det er alene muligt at ansøge om stillingen som Vicechef til Operationsstaben. Øvrige stillinger der kunne søges ifm. Bemandingsprocessen 2. kvartal 2020 kan ikke længere søges.
Operationsstaben er en del af Forsvarsstaben i Forsvarskommandoen og agerer på vegne af forsvarschefen og omsætter politiske beslutninger til konkrete operationer.

Vicechefen bistår chefen for Operationsstaben med koordination og samordning af Operationsstabens samlede opgaveløsning.

Operationsstaben er placeret i Karup og København. Staben er for nærværende organiseret med en Operationsafdeling, en Planlægningsafdeling og en Supportafdeling samt tre selvstændige sektioner; Koordinations- og Policysektion, Juridisk Sektion og Militær Sikkerhedssektion.

Operationsstaben er overordnet ansvarlig for planlægning, indsættelse og logistisk understøttelse af alle styrkebidrag og enkeltpersoner i nationale og internationale opgaver, herunder stabiliserings- og verifikationsaktiviteter. Operationsstaben er ansvarlig for den samlede koordination og prioritering af indsættelserne. De taktiske kommandoer understøtter den nationale opgaveløsning ved, i rammen af Operationsstaben, at indsætte tildelte operative kapaciteter i hhv. Danmark samt Nordatlanten/Arktis i fredstid. Operationsstaben er endvidere ansvarlig for støtte til og samarbejde med øvrige nationale myndigheder og varetager endelig planlægningen af operationer for Arktisk Kommando.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Du har erfaring med Forsvarets operationer og opgaveløsning for det danske samfund. Du har erfaring med at udøve klassisk stabschefsvirke og anvende stabsprocedurer på det værnsfælles niveau frem mod koordinerede og konsoliderede produkter. Med ledelsesmæssig erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, herunder eventuelt fra værnsfælles tjeneste har du flair for at samle og samordnede stabskræfterne og danne tyngde i tid og rum. Derudover er du en aktiv medspiller, der fremmer tværgående samarbejde og understøtter Forsvarets kommunikation.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Operationsstaben på telefon 25159074.
Operationsstaben i Forsvarskommandoen varetager på vegne af forsvarschefen styrkeindsættelse og operativ anvendelse af Forsvarets kapaciteter. Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur og dertil en juridisk sektion, en militærsikkerhedssektion samt en koordinations- og planlægningssektion. Du bliver chef for Planlægningsafdelingen, der er placeret i København, hvor også chefen og vicechefen for Operationsstaben er placeret. Planlægningsafdelingen i Operationsstaben består pt. af fire sektioner; Planlægning Område Nord, Planlægning Område Syd, J9 Stabilisering og Verifikation samt Cyberspace Operations. De øvrige afdelingschefer i Operationsstaben er placeret i Karup.

Chefen for Planlægningsafdelingen er overordnet ansvarlig for betjening og rådgivning af chefen for Operationsstaben i relation til planlægning og policy for anvendelse af Forsvarets kapaciteter i nationale og internationale operationer; rådgivning, operationsplanlægning og udvikling vedrørende nationale og internationale indsættelser; verifikation og kapacitetsudviklingsaktiviteter i rammen af Operationsstaben samt Freds- og Stabiliseringsfondens ansvarsområde samt ansvarlig for integration af cyberkapacitet i forsvarets operationer. Derudover bidrager afdelingen til udarbejdelse af folketingsbeslutninger efter anmodning fra Forsvarsministeriet

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du er ansvarsfuld, analytisk stærk, selvstændigt tænkende, kreativ og iderig med evnen til at tænke ud af boksen. Du evner hurtigt at skaffe overblik over omfattende sager og formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du evner at kommunikere kort og præcist til meget travle topchefer og trives i et dynamisk miljø og har forståelse for den politiske proces.

Du har integritet og udstråler personlig autoritet, besidder gennemslagskraft og kan prioritere. Du vægter kvalitet og personligt engagement i ledelsen af din afdeling som i de produkter, du leverer. Du er en stærk og kvalificeret leder, som leder gennem dine sektionschefer, som du prioriterer at motivere og udvikle. Du fremmer et sundt og konstruktivt samarbejde med såvel chefgruppen i Forsvarskommandoen som eksterne samarbejdspartnere.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Vicechefen for Operationsstaben på telefon 72 81 21 71
Stabschefen ved Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er ansvarlig for ledelse af staben samt styring og kontrol af FSK samlede opgaveportefølje. Stabschefen er stedfortræder for generallægen i opgaver af ikke-lægefaglig karakter og endvidere garnisonskommandant i Aarhus med et ansvar for at koordinere alle aktiviteter på tværs af myndighederne. I staben indgår ca. 44 stabsmedarbejdere.

Det er din opgave at drive staben, således at FSK fremstår som en effektiv myndighed, der konstant optimeres til at understøtte Forsvarets opgaveløsning. Du har i stillingen ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med rådgivning, studie og udviklingsvirksomhed, styring, personel, økonomi, administration og logistik i myndigheden.  

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Du har stærke analytiske kompetencer, et godt strategisk kendskab og overblik samt særdeles gode lederevner, som grundlag for at kunne lede og koordinere stabens opgaveløsning. Du har endvidere stærke kompetencer indenfor planlægning, ledelse, styring og kontrol, og du evner at træffe selvstændige beslutninger og følge opgaverne til dørs. Du er en stærk og tydelig kommunikator i både skrift og tale, ligesom du har gode samarbejdsevner. Din ledelsesstil er tilpasset til ledelse af og samarbejde med fagprofessionelle. Vi ser gerne, at du har et kendskab til sanitetstjenesten i Forsvaret.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando på tlf. 41 72 92 22 eller via mailadressen FSK-CH@fiin.dk.
Du bliver chef for Hjemmeværnsskolen, som har 70 medarbejdere og faciliteter i Nymindegab (dit faste tjenestested), Slipshavn, Skive, Vordingborg og i Søgaardlejren. Som chef for Hjemmeværnsskolen er du ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af en lang række centrale uddannelser i Hjemmeværnet, herunder grundlæggende uddannelse og føreruddannelse. Hjemmeværnsskolen, hvis virksomhed omfatter alle Hjemmeværnets tre værnsgrene, har ca. 5000 kursister årligt på tilstedeuddannelser og et lignende antal på fjernundervisningsforløb. Skolen har desuden en central rolle i forhold til Hjemmeværnets internationale virksomhed, herunder samarbejdet med de skandinaviske og de baltiske lande. Skolechefen refererer direkte til chefen for Hjemmeværnet og indgår i hans chefkreds.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du er analytisk stærk, helhedsorienteret og formår at opbygge og udvikle gode relationer til både ansatte og frivillige i Hjemmeværnet. Du har en positiv, samarbejdsorienteret tilgang til ledelse og er god til mundtlig såvel som skriftlig kommunikation. Som en naturlig del af dit chefvirke har du fokus på driftsstyring og på ressourceforbrug. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med uddannelse, har kendskab til Hjemmeværnet og til uddannelsesvirksomheden i Forsvaret. 

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Hjemmeværnet på tlf. 50 87 71 97.
Du er chef for Stab Hærkommandoen og har over for chefen for Hærkommandoen ansvaret for stabens arbejde, idet du forestår planlægning og gennemførelse af den samlede tjeneste i staben. Du leder stabens samlede opgaveløsning og ressourceudnyttelse, herunder udviklingen af dine sektionschefers kompetencer. Du tager ansvar for dine medarbejderes personlige og faglige kompetenceudvikling.

Du har ansvar for et samlet sagsområde, der indbefatter et fagligt bredt og tungt område med policy- og udviklingsopgaver med politisk eller mediemæssig bevågenhed, samt med en international kontaktflade. Du iværksætter selvstændigt identifikation af særlige indsatsområder indenfor Hærens område og tiltag til udvikling af Hærkommandoens virke under inddragelse af foresatte og undergivne myndigheder.

Du er stedfortræder for Hærkommandoens næstkommanderende og Taktik Inspektør.

Du er ansvarlig for driften af det Nationale Landmilitære Operations Center i forbindelse med dets etablering, idet du varetager funktionen som stabschef.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Du har en god viden om Hærens og Forsvarets virksomhed, der er skabt ved en bred baggrund fra forskellige stillinger i Forsvaret, herunder udsendelse i internationale operationer. Du er en udadvendt, motiverende, relationsskabende og empatisk leder med en høj grad af integritet. Det forventes, at du er operativt velfunderet og går analytisk til værks – altid med resultater, perspektiv og Hærkommandoens overordnede mål for øje.

Endeligt har du gode evner for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver. 

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chef for Hærkommandoen på tlf. 728 11701.
Du bliver vicechef for en kommando i udvikling – beliggende i Arktis og med verdens fokus. Vicechefen er kommandochefens stedfortræder i alle forhold, herunder den operative ledelse af alle underlagte enheder. Du bliver chef for staben ved Arktisk Kommando, der har base i Nuuk. Med ansvar for stabens produkter og processer og som vicechef i en værnsfælles operativ kommando vil du have en central og synlig funktion. Du vil komme til at stå i spidsen for at planlægge, gennemføre og evaluere operationer på tværs af domænerne; land, sø, luft, space og cyber, da Arktisk Kommando rutinemæssigt indsætter styrker eller anvender kapaciteter i disse domæner. Du vil komme til at samarbejde med Forsvarets enheder til vands, lands og i luften i det arktiske område, med nationale og internationale samarbejdspartnere og med Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du har en operativ baggrund, er analytisk stærk og er helhedsorienteret med sans for udvikling af en myndighed med stigende opgaveportefølje. Du skal være resultatorienteret og i besiddelse af god dømmekraft. Du har et stort overblik og har evner inden for operationer, planlægning, drift og koordination, som gør dig i stand til at håndtere mange komplekse og sideløbende opgaver.

Du skal besidde gode evner for ledelse og skal kunne sætte retning for medarbejderne – også under udfordrende forhold. Arktisk Kommando spænder vidt med mange forskellige typer af medarbejdere. Du skal derfor evne at balancere, så du bedst muligt nyttiggør medarbejdernes kompetencer – til gavn for opgaveløsningen.  

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse den 1. januar 2021.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Arktisk Kommando på tlf. +299 364001 eller FKO-A-CH@FIIN.DK. Husk Grønland er fire timer efter Danmark.

Du bliver chef for Air Control Wing (ACW), som er en af Flyvevåbnets fem operative wings. I fredstid varetager ACW overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum samt indsætter fly til afvisning af krænkelser af luftrum. I krise og krig opstiller ACW det koordinerende og indsættende luftforsvarscenter i Danmark, og varetager herunder den taktiske indsættelse af luftforsvarsfly og eventuelle jordbaserede luftforsvarssystemer.

ACW bidrager tillige til luftrumsovervågning og flykontrol i internationale operationer – ved udsendelse af operatørbidrag, en deployerbar radar eller indsættelse af et fuldt deployerbart luftoperationscentre.

Du bliver chef for ca. 370 medarbejdere organiseret i tre overordnede afdelinger med  enheder fordelt i hele landet. Dertil har ACW pt. et operatørbidrag udsendt til de Forenede Arabiske Emirater i forbindelse med Operation Inherent Resolve.

Som chef for ACW er du ansvarlig for at pålagte kontrol-, varslings- og lufttrafikopgaver udføres ih. overordnede krav og bestemmelser. Du er ansvarlig for opretholdelse af det pålagte beredskab, den logistiske virksomhed, budget- og ressourcestyring, samt den militære sikkerhedstjeneste. Du er endvidere ansvarlig for opstilling af ACW kapaciteter, både til nationale og internationale operationer. Som chef for ACW refererer du til Chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets øverste ledelsesgruppe.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du kan tænke ACW ind i en konceptuel og doktrinær operativ ramme – som grundlag for udviklingen af den operative opgaveløsning. Du er resultatorienteret og kan træffe fagligt begrundede beslutninger. Vi forventer, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske egenskaber samt forståelse for Forsvarets og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt indenfor de mål og rammer, som udstikkes. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste på forskellige niveauer i Forsvaret.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Flyverkommandoen på tlf. 72 81 15 01.

Du bliver chef for Air Transport Wing (ATW), og bliver desuden garnisonskommandant på Flyvestation Aalborg. Som chef for ATW refererer du til Chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets øverste ledelsesgruppe.

ATW er en af Flyvevåbnets tre flyoperative wings, og som chef for ATW bliver du ansvarlig for at opstille og opretholde transport- og overvågningsflykapaciteterne til indsættelse i nationale og internationale operationer i henhold til gældende NATO doktriner for luftmilitære operationer og nationale bestemmelser. Wingen er opdelt i en stab, fire eskadriller samt en reserve.

ATW er tillige designeret flyvestation for Open Skies-aktiviteter. Støtteopgaver, herunder Host Nation Support (HNS), som kan relateres hertil, varetages tillige af ATW.

Som garnisonskommandant for Flyvestation Aalborg er du ansvarlig for at opretholde flyvestationen som en luftmilitær operativ facilitet til militær og civil beflyvning i henhold til aftale indgået mellem Forsvaret og den civile lufthavn. Dette inkluderer bevogtnings-, brand- og redningstjeneste, støtte til SAR-beredskab, alternativ landingsplads for jagerfly samt flyservice til øvrige nationale og internationale militære besøgende fly og helikoptere.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du har en operativ baggrund, gerne inden for transportfly, og kan tænke ATW ind i en konceptuel og doktrinær operativ ramme – som grundlag for udviklingen af den operative opgaveløsning. Du er resultatorienteret og kan træffe fagligt begrundede beslutninger. Vi forventer, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske evner samt forståelse for Forsvarets og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt indenfor de mål og rammer, som udstikkes. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste på forskellige niveauer i Forsvaret.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Flyverkommandoen på tlf. 72 81 15 01.
Du bliver chef for Planlægnings- og Styringsdivisionen, der består af ca. 40 medarbejdere, som er organiseret i tre afdelinger; Planlægningsafdelingen, Struktur- og Uddannelsesafdelingen og Logistikafdelingen.

Du refererer til Stabschefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyverkommandoens øverste ledelsesgruppe.

Som chef for Planlægnings- og Styringsdivisionen bliver du ansvarlig for planlægning og den overordnede ressourcestyring af Flyvevåbnets virksomhed. Du bliver driftschef for Flyvevåbnet, og sammen med divisionen forestår du den overordnede og tværgående planlægning, koordinering og styring på både kort, mellemlang og lang sigt inden for Flyverkommandoens myndighedsområde. Divisionen bidrager til at styrkeproducere og opstille de luftmilitære kapaciteter gennem rekruttering, uddannelse, øvelses- og træningsvirksomhed, styrkeplanlægning, logistik og en række andre forhold. Du bliver med andre ord ansvarlig for en stor, kompleks og dynamisk forretning.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske evner samt forståelse for Forsvarets og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt indenfor de mål og rammer, som udstikkes. Det er en fordel, hvis du har cheferfaring fra Forsvarsministeriets departement og/eller Forsvarskommandoen.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Stabschefen for Flyverkommandoen på tlf. 72 81 15 11.
Planlægnings- og Operationsdivisionen sikrer den daglige koordination med særligt Søværnets eskadrer samt Forsvarskommandoens Operationsstab.
Chefen for Planlægnings- og Operationsdivisionen (CH PLO) er ansvarlig for Søværnets samlede operative planlægning og styrkeindsættelse og er overfor chefen for Søværnskommandoen (CH SVK) ansvarlig for indsættelsen af Søværnets enheder i dansk operationsområde i rammen af det Nationale Maritime Operationscenter.

Som CH PLO er du på vegne af Søværnskommandoens Commander Danish Sea Training ansvarlig for planlægning af styrkeproduktionen af sømilitære kapaciteter inden for øvelsesvirksomhed og beredskaber. Endvidere er du overfor SVK Stabschef ansvarlig for opstilling af en sømilitær taktisk føringsstab samt opstilling af en maritim krisestyringsstab i rammen af ’Forsvaret af Kongeriget’.

CH PLO kan udpeges som stedfortræder for SVK NK og SVK STCH og er tillige udpeget som primære alternerende chef for den maritime føringsstab.

Planlægnings- og Operationsstaben består at tre selvstændige sektioner samt derudover Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. I alt er der i divisionen omkring 140 medarbejdere, militære såvel som civile.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Det forventes, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder, og at du er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer. Du er operativt fagligt stærk og skaber konkrete resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis. Endeligt anses det for væsentligt, at du er en leder, der sætter tydelig retning og kan ’lede gennem ledere’.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte stabschefen på tlf. 72 81 19 31.
Personalestyrelsen er ansvarlig for driften og udviklingen af HR på ministerområdet med fokus på de særlige forhold, der gælder for Forsvaret. Personalestyrelsen rekrutterer til alle stillinger (undtaget FE) på ministerområdet og til Forsvarets uddannelser, rådgiver ministerområdets chefer om HR, jura og arbejdsmiljø, forhandler overenskomster og aftaler, varetager arbejdsskadeerstatningsområdet mv. Veterancenteret er en myndighed under Personalestyrelsen med særlig reference til departementet.

Som vicedirektør i Personalestyrelsen refererer du til direktøren, bliver en del af direktionen og skal sammen med denne lede den samlede virksomhed, herunder kommunikere og eksekvere direktionens strategier, handleplaner og beslutninger.

Du udvikler, leder, koordinerer og styrer styrelsens virksomhed og sikrer, at Personalestyrelsens ca. 590 medarbejdere i FPS, inkl. Veterancenteret leverer en effektiv opgaveløsning med en høj kundetilfredshed, ligesom du bidrager til, at Personalestyrelsen er en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved god ledelse.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Du har blik for strategisk ledelse og tænker i helheder – både i analyse, planlægning og eksekvering – og du kan have mange bolde i luften uden at miste de vigtige detaljer. Du er desuden god til at skabe relationer, både udadtil og indadtil.

Du er resultatorienteret og kan drive forandringsprocesser i mål med, hvad det indebærer af robusthed og vedholdenhed. Du har solide styringskompetencer, som skaber forudsætning for effektive og kvalitetsbetonede HR processer inden for de afsatte økonomiske rammer.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte direktør for Personalestyrelsen på tlf. 25 27 44 02.
Som forsvarsattaché i Paris arbejder du ved den danske ambassade i Paris og er med til at udvikle det danske forsvarssamarbejde med en af de største forsvarspolitiske aktører på den europæiske scene. Du vil indgå i den tværfaglige opgaveløsning på ambassaden, varetage dialogen med Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder, rådgive den danske ambassadør, støtte den danske forsvarsindustri ift. Frankrigs marked samt koordinere og støtte gennemførelse af bilaterale militære samarbejdsaktiviteter.

Hovedopgaven er at holde Forsvarsministeriet og Forsvaret orienteret om sikkerheds- og forsvarspolitiske udviklinger i Frankrig samt levere målrettede, skarpe analyser herom.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Du har indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, herunder til dansk forsvar, samt bredt kendskab til international politik og samarbejde i internationale organisationer. Du har interesse for forsvars-, sikkerhedspolitiske og økonomiske forhold i Frankrig og har erfaring fra internationale stillinger inden for forsvars- og sikkerhedspolitik og/eller departementet.

Du har stærke kommunikationsevner på dansk, engelsk og fransk. Er du ikke flydende på fransk, skal du forvente deltagelse på forberedende sprogkursus og gennemførelse af sprogtest i fransk forud for udsendelse til Paris.

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse senest den 1. december 2020.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte viceafdelingschef i Afdelingen for Sikkerhedspolitik og Operationer på tlf. 40 80 36 91.
Du bliver stabschef ved DAMIREP, som foruden en chef består af 7 stabsofficerer, hertil et antal lokalansatte. Som stabschef er du tillige stedfortræder for Den Danske Militære Repræsentant i NATO’s Militærkomite samt Senior National Representative (SNO) for det personel, der er underlagt SNO Bruxelles.

Den Militære Repræsentation er Forsvarschefens daglige forbindelse til NATOs Militærkomité, der leverer den militærfaglige rådgivning til North Atlantic Council (NAC), samt EU’s Militærkomite, der leverer rådgivning til EU’s Political and Security Committee.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du besidder stærke ledelsesmæssige kompetencer, er udpræget helhedsorienteret og samarbejdsminded i din tilgang til dine ansvarsområder, der favner opgaver i spændingsfeltet mellem politik og praktik, strategi og taktik, civile som militære, danske som internationale.

Du er fagligt velfunderet, analytisk stærk og med et godt overblik, der sætter dig i stand til at bevare overblikket i forhandlinger og pressede situationer. Du har vilje til at skabe resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis, og du er en leder, der sætter retning og kan agere i en international sammenhæng. Du er udadvendt og socialt anlagt, og forstår værdi og nødvendighed af at skabe forbindelser og netværke med dine danske og udenlandske kollegaer. Du skal ubetinget være stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation på såvel dansk som engelsk.

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse den 1. oktober 2021.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU på tlf. +32 2 707 6150 eller +32 475 6990 07.
NMR er forsvarschefens repræsentant ved SHAPE og omdrejningspunktet for Forsvarets koordination med SHAPE og øvrige myndigheder under ACO. Opgaven omfatter koordination i forhold til NATO planlægning omkring den kollektive forsvarsopgave, internationale operationer, stabiliseringsindsatser, styrkeberedskaber, øvelses- og uddannelsesvirksomhed, samt en lang række andre forhold i relation til Danmarks engagement i NATO.

Organisatorisk består NMR af tre officerer og fire civile medarbejdere. Den daglige ledelse varetages af NMR, der er brigadegeneral. På den militære side støttes NMR af to oberstløjtnanter.

NMR opgaveportefølje afspejler Danmarks igangværende opgaver, interesser og prioriteringer i relation til NATO samt Alliancens aktuelle fokus. Opgaverne er derfor foranderlige, hvilket i det daglige afspejles i en dynamisk opgavefordeling ved NMR.

For at maksimere Danmarks indflydelse i hverdagen er det væsentligt, at NMR etablerer et godt netværk fagligt som socialt blandt sine ligestillede - og ikke mindst i forhold til SHAPE ledelse. I den forbindelse må NMR udover de rent faglige netværk forvente at skulle deltage i en række repræsentative aktiviteter (20 – 40 arrangementer årligt).

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Du har erfaring fra en eller flere operative funktioner i den militære chefgruppe - gerne på afdelingsniveau eller højere. Det er ønskeligt, at erfaringerne er oparbejdet i et internationalt operativt miljø. Du har endvidere erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav.

Profilmæssigt er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse den 1. august 2021.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte National Military Representative / SHAPE Kontor på tlf. +32 (0) 65 44 39 00 / Mobil +32 473 37 30 06.
I stillingen som chef for Resources Management er du ansvarlig for en dynamisk organisation med ledelses- og koordinationsansvar, der inddrager væsentlige dele af SHAPE med underliggende kommandoer.

Du er omdrejningspunkt for ACO strategiske ressourcestyring og refererer direkte til SHAPE Command Group i forhold til Strategic Management og Risk Management. Du vil, i forhold til ressource- og kapacitetsområdet, i dialog med øvrige divisioner og eksterne samarbejdspartnere, skulle understøtte SACEUR opstillede mål og delmål for den operative virksomhed.

Du er samtidig ACO repræsentant i NATO HQ i forhold til ressourcerelaterede råd, kommittér og arbejdsgrupper, samt anden koordination. Du må påregne 30-40 rejsedage om året.

Som chef ved SHAPE er der en forventning om, at du med strategisk fokus kan lede og koordinere udviklingen af policy, koncepter og planer inden for NATO fulde opgavespektrum.

Det er centralt, at du kan dokumentere relevant cheferfaring – fra værnsfælles niveau – med koordination og gennemførelse af analyser og planlægningsopgaver. Det er en styrke, hvis du har en faglig indsigt og operativ baggrund, der modsvarer stillingens fokus på ressourcestyring og kapacitetsudvikling på strategisk niveau.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Det forventes, at du har erfaring fra en eller flere operative funktioner i den militære chefgruppe - gerne på afdelingsniveau eller højere, herunder er det ønskeligt at erfaringerne er oparbejdet fra et internationalt miljø - herunder at du har vist, at du ledelsesmæssigt kan begå dig i et multikulturelt miljø.

Som person er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse den 1. august 2020.

Kontakt
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte National Military Representative / SHAPE Kontor på tlf. +32 (0) 65 44 39 00 / Mobil +32 473 37 30 06.
Du bliver chef for et af de tre planlægningshold i J5 og med mellemrum skal du lede en Joint Operational Planning Group (JOPG) på cirka 100 planlæggere fra alle specialer i hovedkvarteret, underlagte myndigheder og berørte nationer.

Med direkte reference til chefen for hovedkvarteret, er det dit personlige ansvar at lede udarbejdelsen af en operativ plan fra modtagelse af det strategiske planlægningsdirektiv til planens godkendelse af SACEUR. Du varetager herudover ansvaret som dansk SNR i Holland. 

Planlægningsdivisionen ved Joint Force Command Brunssum har ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af alle hovedkvarterets operative planer med vægt på afskrækkelses- og forsvarsplaner, altså NATOs kernefunktion.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du er analytisk stærk og har særdeles gode samarbejdsevner, kombineret med en evne til at skære igennem for at nå et resultat under tidspres. Det er afgørende, at du har erfaring med og ægte interesse i, værnsfælles operative doktriner og planlægning.  

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse den 1. august 2021.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver på telefon +31 45 526 3003.
I stillingen som ACOS J1 er du i praksis korpsets HR chef. Du er ansvarlig for alle opgaver og processer i relation til struktur og bemanding ved korpset herunder også de pt. 47 civile stillinger i hovedkvarteret.

Du indgår i chefgruppen ved HQ MNC NE og er korpschefens nærmeste rådgiver i HR forhold.

Som SNO er du forvaltningsmæssig foresat for alt udstationeret dansk personel ved hovedkvarteret og ved NATO Force Integration Units i Letland og Litauen og således ansvarlig for at referere danske sager og forhold til Forsvarschefen via Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab.

Kompetencer der er ønskværdige i stillingen
Vi forventer, at du har relevant cheferfaring med koordination og gennemførelse af tværfaglige analyser, og du har erfaring fra arbejdet i en værnsfælles stab.

Du har erfaring fra en eller flere funktioner i den militære chefgruppe på niveau 3 og 1. Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav og du skal ledelsesmæssigt kunne begå dig i et multikulturelt miljø.

Som person er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Tiltrædelsestidspunkt
Stilingen er til besættelse den 1. december 2020.

Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte Senior National Officer på tlf. +48 665 666 373 eller Senior National Representative på tlf. +48 663 883 305.

Løn- og ansættelsesvilkår

ANSÆTTELSESVILKÅR
Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet blive ansat på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Stillingen vil blive behandlet i sammenhæng med de tidligere 16 opslåede oberst- og kommandørstillinger.

Hvis du har søgt en af de 16 tidligere opslåede stillinger i Bemandingsprocessen for 2. kvartal 2020, skal du i din ansøgning til stillingen som Vicechef ved Operationsstaben angive evt. ny prioritering.

Vi beder dig fremsende CV samt én motiveret ansøgning, hvori du skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at vedlægge din opdaterede talentjournal.

Vi vil bede dig om at søge via linket.