Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnihjælper til 4. Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet


Kompagnihjælper til 4. Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet

Brænder du for at arbejde med den administrative og logistiske tjeneste og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
Vi er et Infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrke-uddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem generel militær uddannelse, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. KMP har fokus på at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Kompagniet løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer ud fra principperne for mission command, fordi vi tror på, at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Det følger af denne tilgang, at opgaver internt i kompagniet tildeles med en klar hensigt og en tydelig angivelse rammer og ressourcer. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.
KMP er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem høj faglighed, motivation og gensidig respekt.
Om stillingen
Du vil blive en del af kompagnikontoret, hvor der hersker en direkte og ærlig tone mellem det faste personel i kompagniet, samt til de andre underafdelinger og staben, hvor der samtidig lægges vægt på den enkeltes trivsel samt personlig og faglig udvikling.

Du vil referere direkte til kompagnibefalingsmanden (KMPBM), men også støtte kompagnichefen (KMPCH) og kompagniets næstkommanderende (NK/KMP) i deres arbejdsopgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil ligge inden for det administrative og forvaltningsmæssige område.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.
- Ajourføring af kompagniet bemandingsoversigt (BMO), i samarbejde med KMPCH og KMPBM,
- Føring af kompagniets planlægningsværktøj, herunder løbende kontrol af kompagniets arbejdstidsstatus, i samarbejde med KMPBM.
- Løbende kontrol af kompagniets status vedrørende sikkerhedsgodkendelser, udviklingskontrakter m.v.
- Understøtte kompagniet inden for administrative og forvaltningsmæssige områder, både under garnisons- og feltforhold.
- Udfærdigelse af kompagnibefalinger, i samarbejde med KMPBM,
- Koordination med eksterne aktører (BTN administrationsbefalingsmand, Under-afdelingsbefalingsmænd og -hjælpere, Gardehusarregimentets Personel-administrationselement, Forsvarsministeriets Personale- og Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse m.v.)
- være én af de drivende kræfter i kompagniets taktiske operations center (TOC), når kompagniet er indsat i en taktisk ramme.


Om dig
Du er udnævnt til korporal, eller er konstabel, med en tilfredsstillende tjeneste bag dig.

Du er villig til at indgå en uddannelsesaftale mhp. at blive uddannet til korporal.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C og CE.

Det er ønskeligt, at du er uddannet på de lette og tunge våben der indgår i en KDO DEL.

Det er ønskeligt, at du har DeMars grunduddannelse, DeMars tids-administration, DeMars personel-administration og at du er fortrolig med Word og EXCEL.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste
som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og
målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Jonas Mader telefon 20813465 eller mail GHR-5B-400A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. juni 2024 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb.
Stillingen er til besættelse snarest eller snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. Brigade
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

21.06.2024

Indrykningsdato

07.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent