Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling – Delingsfører i Totalforsvarsstyrken på Flyvestation Karup


Rådighedsstilling – Delingsfører i Totalforsvarsstyrken på Flyvestation Karup

Er du tidligere løjtnant eller premierløjtnant, så se her.

Din karriere i Forsvarets reserve starter her! Savner du tjenesten og kammeratskabet, og har du lyst til at bevare din tilknytning til Forsvaret og igen bidrage til opgaveløsningen i bl.a. Flyvevåbnet? Ønsker du at fortsætte din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie?

Hvis ja, så har du nu muligheden, da vi er ved at opbygge vores reservestyrke, der skal hjælpe med at løse de mange spændende og vigtige opgaver i og omkring forsvaret af bl.a. Flyvevåbnets installationer.
Om os
Totalforsvarsstyrken udgør en del af Danmarks nationale forsvar og NATOs regionale forsvar i form af værtsnations støtte.
Totalforsvarsstyrken består af 26 underafdelinger fordelt over hele landet, som føres af reservepersonel fra forsvarets reserve. De manuelle funktioner bemandes af hjemsendte værnepligtige, som indkaldes ved en eventuel mobilisering.

Når styrken er fuldt opbygget, forventes den at omfatte ca. 12.000 totalforsvarssoldater, med en samlet føringsstruktur på ca. 700 personer. Totalforsvarsstyrken kan mobiliseres helt eller delvist i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde.
Opgaverne er primært bevogtning- og sikring af militære områder og etablissementer. Denne bevogtning kan også ske i rammen af såkaldt værtsnationsstøtte, for at sikre NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium i kortere eller længere perioder.

Som en del af Totalforsvarsstyrkens føringsstruktur vil du som delingsfører øve de opgaver, som skal løses under krise og krig. Du modtager den nødvendige kompetenceudvikling og videreuddannelse, der gør dig i stand til at varetage føringen af totalforsvarssoldaterne ved mobilisering.

Vi tilbyder dig en spændende rådighedsstilling, et fagligt stærkt og velfungerende team med en god kultur, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden.
Om stillingen
Du bliver ansat i en designeringsfunktion ved TFS’ krise- og krigsorganisation.
Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig. Som delingsfører er du leder og taktisk fører for mobiliserede TFS-soldater.

Du er foresat for en føringskadre bestående af en næstkommanderende (oversergent) og tre gruppeførere (sergenter, korporaler og/eller erfarne overkonstabler), som alle er tidligere medarbejdere fra Forsvaret. Selv refererer du til underafdelingschefen.

Ved mobilisering af TFS fungerer du som delingsfører for tre grupper med 12-15 TFS-soldater, hvor du er ansvarlig for deres mønstring og supplerende uddannelse – i bl.a. skydning, bevogtning og regler for magtanvendelse.

Du er også delingsfører under taktiske forhold for TFS-soldaterne og fører enheder under indsættelse i Danmark under krise og krig.
Du indgår i en fast føringsstruktur i en TFS underafdeling. I fredstid øver og efteruddannes du og de øvrige førere i din deling og i underafdelingen i forhold til din designeringsfunktion. Du får mulighed for at udvikle et godt netværk og kammeratskab med andre ledere og for sammen at udvikle jeres militære færdigheder og ledelsesmæssige kompetencer.

Du gennemgår et standardiseret uddannelsesforløb, kurser, videre- og efteruddannelse, føreruddannelse samt recce- og feltøvelser, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men givet handlefrihed i forhold til udførelsen. Du opnår herigennem viden, færdigheder og kompetencer, til at træffe de rigtige beslutninger og løse dine opgaver som næstkommanderende i delingen.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion ved TFS. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Vi forventer, at du gør tjeneste i 8-10 dage om året som delingsfører.

Indkommanderingerne fordeles over hele kalenderåret og er typisk i weekender og evt. hverdagsaftner. Herudover vil du kunne videre- og efteruddanne dig samt for eksempel deltage i aktiviteter ved din tidligere stamenhed i Forsvaret.

Vi prioriterer i vores enhed, at egne aktiviteter ligger i weekender, således det passer bedst muligt ind i civile jobs/uddannelser og familielivet, men det har du som delingsfører selv indflydelse på.
Om dig
Du er tidligere løjtnant eller premierløjtnant eller måske stadig i Forsvaret, men skal snart stoppe.

Du besidder en god helhedsforståelse. Du har kendskab til Forsvarets og gerne Hjemmeværnets organisation, samt erfaring som delingsfører.

Du besidder gode menneskelige egenskaber, hvor begreber som dynamik og fleksibilitet kendetegner dig og din person. Du forstår vigtigheden af delingsførerfunktionen i en eskadrille.
Der vil være god sparring og hjælp fra de andre og fra ledelsen, for derigennem at sikre dig de bedste muligheder for at få dig, din deling og eskadrillen til at trives.

Du er god til at samarbejde. Vi forventer, at du er i stand til at udøve selvledelse, bevarer overblikket samt er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver med fokus på de overordnede opgaver.

Hvis du har forladt en fast militær stilling, som enten løjtnant eller premierløjtnant, inden for de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte nedenstående kontaktperson, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte major Allan B. Mikkelsen, Planlægnings- og Ressourcesektionen i Flyverhjemmeværnet på e-mail: FHV-PR02@mil.dk eller telefon 9133 5005.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er 15. juni 2024. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

15.06.2024

Indrykningsdato

28.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent