Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Leder af decentral simulationsfacilitet ved Garderhusarregimentet, Slagelse


Leder af decentral simulationsfacilitet ved Garderhusarregimentet, Slagelse

Brænder du for uddannelse af soldater og anvendelsen af simulation, er denne stilling lige noget for dig.
Du får ansvaret for at støtte enhederne både teknisk og fagligt, når de anvender garnisonens simulationsfaciliteter, herunder blandt andet den nye garnisonsskydesimulator.
Om os
Hærens Simulationscenter blev oprettet 01. august 2021 og varetager følgende opgaver for Hæren:
Understøtter uddannelsen af Hærens enheder med simulation og forestår teknisk drift af simulationsfaciliteter. Derudover gennemfører vi faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser på simulationsmateriel støtter Hærens udviklingsvirksomhed inden for simulation.

Hærens Simulationscenter er placeret på Oksbøl Kaserne og består af en chef, et Forsyningselement og Faggruppe Simulation. Herudover består Hærens Simulationscenter af en decentral simulationsfacilitet (DSIMFAC) ved hver af Hærens øvrige garnisoner, bestående af en seniorsergent som leder og en konstabel som faghjælper.

Faggruppe Simulation består af syv personer, med en chef, fire sagsbehandlere og to IT- supportere. Faggruppen forestår teknisk sagsbehandling af Hærens simulationssystemer og yder teknisk støtte i forbindelse med kursus- og øvelsesvirksomhed i Hærens taktiske træner.

Hærens Simulationscenter er organisatorisk placeret under 2. Kapacitetsafdeling ved Dansk Artilleriregiment, men løser opgaver for hele Hæren på vegne af Hærkommandoen.
Om stillingen
Som leder af DSIMFAC ved Garderhusarregimentet i Slagelse bliver du ansvarlig for rådgivning, drift og anvendelse af simulation i garnisonen.
Du bliver (samtale-)leder for en faghjælper, som støtter dig i det daglige arbejde i forbindelse med booking, klargøring, betjening og vedligeholdelse af faciliteterne.
Du får stor frihed til selvstændigt at tilrettelægge og prioritere arbejdsopgaverne i hverdagen og indgå i direkte dialog med chefen for Hærens Simulationscenter på regelmæssig basis.

Det decentrale simulationscenter består af:
• Et simulationslokale med 20 computere.
• En garnisonsskydesimulator.
• En skydesimulator til SPIKE panserværnsmissilsystem.
• Laserduelsystem M/06, som fysisk er oplagt ved det lokale UMAK indtil videre. Ved udlån og brug skal du være behjælpelig med at hjælpe enhederne med klargøring, problemløsning mm.

Du får en bred berøringsflade med enhederne i garnisonen samt evt. andre militære enheder, der gør brug af simulationsfaciliteterne.
Du er løbende i kontakt med enhederne vedrørende booking samt prioritering af brugen af faciliteterne.
Du støtter med rådgivning i forhold til uddannelsestilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter hvor simulation anvendes.
Du forestår lokale faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser, evt. støttet af andre fra Hærens Simulationscenter.

Du kan blive sagsbehandler på et simulationssystem, eller kursusleder på et kursus, afhængigt af interesser og kompetencer.

Du bliver en del af en simulationsorganisation, hvor der vil være fokus på videns- og erfaringsdeling samt frihed til selvstændigt at løse opgaverne. Da vi er en ny organisation, bidrager du med erfaringer til den fortsatte udvikling af simulationsområdet i hæren og evt. tillige i en værnsfælles kontekst. En vis støtte til hærens øvrige DSIMFAC må i den forbindelse forudses. Vi prioriterer gode kollegiale relationer og mulighed for uformel sparring med øvrige LD DSIMFAC.
Der kan være mulighed for tjenesterejser i udlandet i rollen som sagsbehandler, eller yde simulationsstøtte til egne enheder der er udsendt, eller andre NATO enheder.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med nogle års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
Du har erfaringer som leder og er tryg ved underviser- og instruktørrollen. Du har en bred viden og erfaring inden for uddannelsesområdet og formår at bygge bro mellem det tekniske område og uddannelsesområdet således, at simulationsfaciliteterne bliver anvendt bedst muligt.

Du formår via dit personlige eksempel at skabe uddannelsesmæssig værdi for enhederne gennem en imødekommende og serviceminded optræden.
Du interesserer dig for, og har interesse i at udvikle områderne operationer, uddannelse og teknologi.
Du er proaktiv og samarbejdsorienteret i forhold til at kunne rådgive brugere om anvendelse af simulation relateret til deres konkrete og individuelle uddannelsesbehov.

Herudover prioriterer vi flg. personlige kompetencer:
• Gode evner til at kommunikere i såvel skrift som tale.
• Interesse i og flair for taktik inkl. infanteritaktik op til og med underafdelingsniveauet.
• Interesse i og flair for uddannelsesområdet.
• Udadvendt og team-orienteret.
• Lyst til at opbygge netværk i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
• Nysgerrighed, videbegærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.

Hvis du ansættes som oversergent, skal du være villig til at gennemføre efteruddannelse, jævnfør Hærens Supplerende Bemandingsvejledning, før udnævnelse til seniorsergent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved garnisonen. Du fastholder tilknytningen til dit stamregiment ved at bevare baret og regimentsmærke, samt vil indgå i regimentets aktiviteter mm.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hærens Simulationscenter, major Ole Kohl Ladefoged, telefon 22 70 20 09, e-mail: DAR-2A-200A@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 09. juni 2024. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Tiltrædelse aftales med din nuværende chef, idet målsætningen er 1. september 2024.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.
Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative- og forvaltningsfunktioner.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk .I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

14.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent