Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Lærer og NK/deling til Løjtnantsuddannelsen ved Hærens Sergentskole (genopslag)


Lærer og NK/deling til Løjtnantsuddannelsen ved Hærens Sergentskole (genopslag)

Har ledelse og føring på gruppe- og delingsniveau din interesse?

Ønsker du et job der er centreret om menneskelig udvikling, læring og høj faglighed?

Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle Hærens kommende ledere?

Så er du muligvis en af vores kommende lærere på Løjtnantsuddannelsen.
Om os
Løjtnantsuddannelsen er en del af Hærens Sergentskole, som er underlagt Forsvarsakademiet. Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere. Vi uddanner officerer direkte til geleddet og til at indtræde på Hærens Officersskole. Vi uddanner godt 150 elever om året.

Løjtnantsuddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens varighed, kunne varetage føringen af en af siddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.

Delingsførerens øvrige opgaver i HBU; Den daglige ledelse og medarbejderudvikling, tilrettelæggelse af uddannelse, skydelederfunktionen, MFT-instruktør m.m. behandles også på Løjtnantsuddannelsen, ligesom officerens rolle og den militære dannelse samt identitet italesættes.

Løjtnantsuddannelsens vilkår og rammer er meget dynamiske, hvilket giver en spændende og udfordrende hverdag – hvor både fornyelse og stabilitet er nøglebegreber for en god opgaveløsning.
Om stillingen
Som NK/DEL ved Løjtnantsuddannelsen er du med til at forme Hærens kommende officerer, og du har et medansvar i at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, herunder elevernes opnåelse af gode resultater. Her skal du holdningspræge eleverne, samt udvikle deres faglige og personlige kompetencer gennem dit personlige eksempel, og din daglige tjeneste med eleverne.

Som NK/DEL og lærer bidrager du til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesvirksomhed på baggrund af direktiver fra øvrige dele af kadren og ledelsen. Føreruddannelse på gruppe- og delingsniveau har meget høj prioritet. Denne andrager størstedelen af uddannelsestiden og generer periodevis lange dage og deltagelse på øvelser.

Din hverdag vil bestå af deltagelse i praktiske læringssituationer, der på sigt skal sætte eleven i stand til at beherske lederskab af infanteridelingen. Derudover varetager du, på vegne af delingsføreren, den daglige logistik i delingen, herunder materielforvaltning, vedligeholdelsestjeneste og forsyningstjeneste.

Du er i alle forhold stedfortræder for delingsføreren.

Stillingen giver en mulighed for dig som befalingsmand at udvikle og efteruddanne dig på flere områder, herunder:
- MAU
- Infanterifaglærer
- FOKUS-samtaleleder
Om dig
Du er seniorsergent med solid erfaring fra tidligere tjeneste i Forsvaret eller erfaren oversergent der er klar til udnævnelse. Du har erfaring med virket som NK/DEL, og du er skarp på områderne ORDEN, SYSTEM og PRÆCISION. Du forstår at præge dine omgivelser, herunder særligt eleverne, til at have fokus på netop disse tre områder.

Du har erfaring med felttjeneste og behersker til fulde virket som NK/DEL, også under feltforhold. Du er mentalt fleksibel og har en høj grad af omstillingsparathed.
Du har interesse for at undervise og forme potentielt kommende kolleger.

Du er rolig af sind og forstår at indgå i tæt samarbejde med andre befalingsmænd og officerer.

Du forstår vigtigheden af, at være det gode eksempel, helt fra felttjeneste, instruktørvirke og mandskabsbehandling til påklædning og personlig soignering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Løjtnantsuddannelsen Kristian Jørgensen på tlf. 24 44 84 19.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 93 20 eller mail FPS-JOC@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent