Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Uddannelsesbefalingsmand til Hærhjemmeværnsdistrikt København


Uddannelsesbefalingsmand til Hærhjemmeværnsdistrikt København

Som hærhjemmeværnsdistrikt med et højt ambitionsniveau leder vi efter en dygtig, positiv og engageret oversergent (M221) eller en erfaren sergent (M212) klar til snarlig udnævnelse.
Det vigtigste er, at du brænder for uddannelse og gruppe-/delingstaktik, og vil bidrage til, at vores forskellige kompagnier får de bedste rammer og muligheder for at opbygge solide og relevante kompetencer.

Så kan du tjekke nedenstående af - så er det måske dig, der bliver vores kommende kollega og indehaver af en stilling, der både vil udvikle og udfordre din militære profil og dine kompetencer:

√ Kunne du tænke dig at udvikle Københavns hjemmeværnsenheder og enheder i totalforsvarsstyrken - så de også er relevante i en fremtid, hvor nationale operationer får endnu mere fokus?
√ Kan du lide at arbejde med uddannelse og indsættelse af soldater til støtte for samfundet, som del af et professionelt og engageret team?
√ Ønsker du at arbejde i en dynamisk og energisk stab, hvor samarbejde og et godt arbejdsmiljø prioriteres?
√ Er du en holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger og har en lyst til at få tingene til at virke i fællesskab?
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt København er niveaumæssigt og på mange andre områder sammenlignelig med en bataljon i Hæren.

Hærhjemmeværnsdistrikt København opstiller, uddanner og indsætter et stort antal aktive frivillige hjemmeværnssoldater fordelt på flere kompagnier, egen reserveentitet og en frivillig stab. Derudover har vi ansvaret for flere kompagnikadrer i rammen af Totalforsvarsstyrken (TFS).

Staben er organiseret i en S-struktur, som en bataljonsstab, med sektionerne S1-S9 og med en spændende blanding af operative og uddannelsesrelaterede opgaver.

Distriktet ledes af distriktschefen, som er oberstløjtnant. Staben ledes af en stabschef og består yderligere af både civile og militære ansatte.
Distriktets udvidede stab indeholder derudover både frivilligt stabspersonel og personel af reserven.

Det faste tjenestested er centralt beliggende på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København, hvor flere af underafdelingerne også har domicil.
Øvrige underafdelinger er placeret på forskellige andre lokaliteter i København.

Distriktet indgår i det nationale beredskab, hvor vi løser opgaver i samarbejde med Hæren, Københavns Politi og de øvrige myndigheder i det nationale beredskab (sektoransvarlige myndigheder). Ud over dette uddanner vi soldater til løsning af både ceremonielle og operative opgaver.

Ved Hærhjemmeværnsdistrikt København prioriterer vi den enkelte medarbejders trivsel og udvikling.
Der er således fokus på at udvikle dine kompetencer i et behageligt arbejdsmiljø under gensidig hensyntagen til både medarbejderens og distriktets behov… og vi gør det rent faktisk også selvom vi har travlt!
Om stillingen
Stillingen som uddannelsesbefalingsmand (S7-02) er placeret i distriktets S7-sektion. Sektionen består af to faste medarbejdere, hvoraf den ene (S7-01/M231) er seksionschef. Derudover støttes arbejdet af et uddannelseselement med frivillige instruktører.

I stillingen som uddannelsesbefalingsmand vil en af dine primære roller og arbejdsopgaver være, at understøtte underafdelingerne. Dette vil ofte være i en mere støttende og rådgivende rolle i fm. planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesaktiviteter.

Uddannelsesmæssigt fokuserer distriktsstaben på en styrkelse af viden, færdigheder og kompetencer på mellemleder- og lederniveauet, da dette vurderes at have en positiv kaskade-effekt ned i organisationen (train the trainer-koncept).

Samarbejdet mellem dig som uddannelsesbefalingsmand og enhederne vil derfor primært være med underafdelingernes befalingsmænd og instruktører – enten i rammen af faglig sparring og assistance eller ved gennemførelse af egentlig føreruddannelse (FØRUDD).

Uddannelsesmæssigt har vi som distrikt desuden stort fokus på at skærpe den militære profil og derigennem sikre Hjemmeværnets fortsatte relevans i fremtiden. Det er derfor essentielt, at du besidder en god faglighed inden for den mere operative tjeneste og har lyst til at arbejde med denne del.

Som en del af driften inden for uddannelsesområdet vil du skulle bidrage til, at forestå rekvisition og sagsbehandling vedrørende distriktets og underafdelingernes aktiviteter og anvendelse af uddannelsesfaciliteter, øvelses- og skydeterræn.

Udover ovennævnte opgaver så vil du også kunne udvikle dig i rammen af distriktsledede aktiviteter (øvelser, skydeperioder m.m.), hvor planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af øvelsesvirksomhed og uddannelse kan være en del af opgaveporteføljen – naturligvis i dialog og samarbejde med stabens øvrige medarbejdere.

Som en del af din tjeneste vil du over tid eventuelt kunne indgå i stabens vagthavendeordning, hvor du skal bidrage til Hærhjemmeværnsdistrikt København løsning af det nationale beredskab i samarbejde med blandt andet Københavns politikreds.

Vores soldaters tjeneste ligger typisk uden for normal arbejdstid, hvorfor du til tider må påregne tjeneste om aftenen og i weekenderne. Det er forhold, som vi i staben tilstræber at kompensere for under inddragelse af den enkelte medarbejder og under størst muligt hensyn til dine behov.
Desuden er sådanne aktiviteter i hovedreglen fastlagt lang tid i forvejen, hvilket muliggør planlægning af private gøremål.

Vi prioriterer som angivet tidligere muligheden for kompetenceudvikling af medarbejderne. Så der vil i stillingen også være mulighed for at udvikle sig inden for områder, der er relevante for både nuværende og kommende funktioner.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent med potentiale til at blive oversergent.

Du har erfaring som fører og uddanner fra Hæren og/eller Hærhjemmeværnet. Gerne som gruppefører, næstkommanderende deling, uddannelsesbefalingsmand eller tilsvarende. Det er i den forbindelse ønskeligt, at du er uddannet inden for relevante funktioner som eksempelvis skydelærer, bykampsinstruktør, sanitetsfaglig instruktør eller lignende.

Antallet og typen af opgaver sammenholdt med et stort antal underlagte enheder betyder, at der ofte kan være travlt. Det er derfor vigtigt, at du kan lide at samarbejde og bidrage aktivt til den samlede opgaveløsning i en omskiftelig og dynamisk hverdag.

Væsentligst er dog dine evner til at arbejde selvstændigt med forskellige mennesker, hvorfor din modenhed og dine sociale kompetencer prioriteres højt.

Som det fremgik tidligere, foregår noget af tjenesten til tider i weekender og mellem kl. 16-22. Det er derfor også vigtigt, at du kan være fleksibel i forhold til dette. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje, hvorfor dine ønsker også tilgodeses i størst muligt omfang.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge - også selvom du ikke synes du lever op til alle krav, da din personprofil vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Svanemøllens kaserne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Lasse Elsborg på telefon 72 21 72 39, mail HDKBH-STCH@MIL.DK eller nuværende stillingsindehaver oversergent Martin Fischer-Nielsen på telefon 29 66 93 79, mail HDKBH-S7-02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. maj 2024 og ansættelsessamtaler påregnes gennemført i uge 21/22, hvorefter information om valg af kandidat meddeles senest uge 22. Stillingen er til besættelse 1. juli 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

08.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent