Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Medarbejdere til udvikling af det nye bemandingssystem


Medarbejdere til udvikling af det nye bemandingssystem

Forsvaret står over for et særligt bemandingsbehov, hvor rekruttering og uddannelse af militære medarbejdere samt fastholdelse af de militære kompetencer er centralt.
Karrierespor skal synliggøres for både medarbejderne og nye potentielle ansøgere og vi skal understøtte moderne og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne ser perspektivet i at blive. I rammen af første delaftale er det derfor besluttet, at der skal udvikles et helt nyt bemandingssystem, hvor synlige og attraktive karriereveje skal danne grundlag for en mere langsigtet karriereplanlægning, med udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker og behov.
Om os
I Forsvarets Personelstyrelse (FPS) har vi lige nu brug for stærke kræfter til udvikling af det nye bemandingssystem. Som del af et nystartet projektkontor får du nu en enestående mulighed for, at sætte markante aftryk på fremtidens HR-strategi for alle medarbejdere på ministerområdet og således bidrage til at skabe en afgørende forudsætning for et forsvar i vækst.

Projektet til udvikling af det nye bemandingssystem er placeret i sektionen for forligsimplementering under Center for Koordination og Strategi ved FPS i Ballerup. Her kommer du til at være med i selve opbygningen af projektkontoret, som fuldt bemandet vil bestå af en projektleder samt tolv projektmedarbejdere/sagsbehandlere med både civil og militær baggrund.

Projektgruppens opgave bliver først og fremmest at udvikle et nyt bemandingssystem, som skal bidrage til at øge forsvarets samlede operative kapacitet. Der er tale om en særdeles kompleks opgave, som vil kræve inddragelse af styrelser og myndigheder på tværs af hele ministerområdet samt et tæt samarbejde med de faglige organisationer.

Vi ønsker at skabe et dynamisk team, hvor forskellighed er vores største styrke og hvor det kollegiale fællesskab prioriteres. Da arbejdet i projektgruppen forventes at være stærkt udviklingspræget, er det desuden rigtig vigtigt at vi lykkes med at skabe et miljø med plads til både den faglige fordybelse og til kreativitet. Vil skal kunne ”tænke ud af boksen”, så vi sammen får skabt et virkelig godt nyt bemandingssystem til gavn for Forsvaret. Selvom der i perioder vil være travlt, skal det først og fremmest være sjovt at gå på arbejde. Vi vil derfor gerne bygge et hold op, hvor vi har fokus på den frie omgangstone og på at skabe den fornødne fleksibilitet i dagligdagen, samt en sund Work-Life-Balance.
Om stillingen

Kompleksiteten i udviklingsopgaven stiller store krav til både sammensætningen af projektgruppen samt til de kvalifikationer og kompetencer vi gerne vil have med på holdet. Generelt ønsker vi at afspejle de faglige og erfaringsmæssige forskelligheder som Forsvaret består af. Derfor søger vi bredt efter kollegaer som kan bringe værns- og styrelsesspecifikke perspektiver ind i projektet, men som samtidig har det nødvendige helhedssyn til at binde det nye bemandingssystem sammen på tværs af ministerområdet.

Følgende stillinger ønskes besat hurtigst muligt:

• Projektleder til den overordnede projektstyring irt. udvikling og implementering af et nyt bemandingssystem, herunder koordination med øvrige HR-initiativer, stakeholder-management og styregruppebetjening.

• Teamleder med ansvar for koordination af den samlede udviklings- og implementeringsindsats.

• Projektofficerer med en tjenestebaggrund i hæren, søværnet eller flyvevåbnet til udvikling og implementering af det nye bemandingssystem.

• Projektofficer med værnsfælles tjenesteerfaring til udvikling og implementering af det nye bemandingssystem.

• Teamleder med ansvar for udvikling af synlige og attraktive karriereveje på tværs af ministerområdet. Her vil du stå i spidsen for at nytænke Forsvarets tilgang til kompetence- og karriereudvikling for at skabe bedre overblik over det samlede udbud af karrieremuligheder.

• Projektofficer med fokus på nytænkning af kompetence- og karriereudvikling samt udvikling af metode til kortlægning og visualisering af det samlede udbud af karrieremuligheder.

• Sagsbehandler med relevant HR-erfaring fra den operative struktur (eller med en fortid i FPS) mhp. at levere den HR-faglige understøttelse relateret til udviklingen af et nyt bemandingssystem.

• Projektofficer som skal gå forrest i udviklingen af de uddannelser som samlet set skal skabe fælles forståelse blandt chefer, ledere og medarbejdere omkring det nye bemandingssystem. Du bliver dermed helt central for projektets samlede succes.

• Sagsbehandler med erfaring inden for IT-udvikling til udarbejdelse af kravspecifikationer samt koordination med den sideløbende udvikling af et understøttende IT-system ved FMI.

Fælles for alle stillingerne er at du får en bred berøringsflade internt i FPS samt på tværs af ministerområdet, hvilket vil medføre et virkelig godt indblik i en HR-faglig og politisk-strategisk verden. Du får desuden en enestående mulighed for at arbejde med forligsimplementering, samt udvikle dine kompetencer inden for projektstyring, analyse, samarbejde og formidling.

Du forventes desuden at bidrage til:
• At skabe et åbent, ærligt og motiverende arbejdsmiljø med fokus på den fælles opgaveløsning.
• Udarbejdelse af analyser og sagsoplæg til understøttelse af den samlede HR-strategi.
• Udarbejdelse af sagsnotater og input til sagsgange mellem FPS, Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Departement og de støttende styrelser og underlagte myndigheder.
• Udarbejdelse af beslutningsoplæg, briefinger og mødemateriale som skal forelægges beslutningstagere på højeste ledelsesniveau.
• At skabe relevante netværk og relationer på tværs af ministerområdet med formål at opnå et tværgåede helhedssyn for opgaveløsningen.
• At bringe din viden om den operative kerneopgave i spil i forbindelse med både udvikling og implementering af det nye bemandingssystem.
• At fastholde et kontinuerligt blik for både chef-, medarbejder- og koncernperspektiver ifm. udviklingsopgaven.
• At alle relevante fagområder inddrages og inkluderes ifm. både udvikling og implementering.
• Formidling af den gode historie i funktionen som ambassadør for det nye bemandingssystem.
Om dig

Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vigtigst er at du er motiveret af at gøre en forskel og ønsker at bidrage til at skabe de bedst mulige forudsætninger for Forsvarets evne til bemanding og tilknytte i fremtiden.

Du motiveres desuden af at indgå i et stærkt team og trives i et udviklingsorienteret og tværfagligt miljø, hvor der altid er plads til at tænke ud af boksen for at nå frem til den bedst mulige løsning.

Det er essentielt, at du formår at bringe dine kompetencer og erfaringer i spil, men samtidig søger at inddrage andres faglighed og perspektiver til gavn for fællesskabet. Det forventes desuden at du kan arbejde selvstændigt og fokuseret, men også at du besidder gode samarbejdsevner samt flair for relationer og netværksdannelse.

Du ser dig selv som analytisk stærk og evner at nytænke og systematisere et komplekst område. Samtidig er du i stand til at sætte pen til papir for at sikre at koncepter og idéer bliver konkrete og kan realiseres. Det er derfor vigtigt at du besidder gode kommunikative evner og formår at formidle kompliceret stof på en let tilgængelig måde – både på skrift og i tale.

Vi har særligt behov for dit kendskab til hvad der skaber den gode bemanding fra både et medarbejder- og et myndighedsperspektiv. Derfor vil det være en fordel, hvis du besidder et bredt kendskab til den operative virkelighed på tværs af værn/kommandoer og samtidig har erfaring fra stabstjeneste på NIV I eller II.

I forbindelse med din ansøgning er du meget velkommen til at indikere hvilken stilling du har størst interesse for. Særligt hvis du er interesseret i en af de stillinger som indebærer et ledelsesansvar. På baggrund af dine ønsker og de øvrige ansøgeres kompetencer sammensætter vi det stærkeste hold til arbejdet med det nye bemandingssystem.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kenneth Strøm på telefon 407 407 20.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Agrin Safari på telefon 728 191 33.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingerne er ledig til besættelse, så det handler bare om at søge og så finder vi ud af den endelig ansættelsesdato í koordination med den afgivende chef.

Stillingerne er placeret i Ballerup.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse:
Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.
Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.03.2024

Indrykningsdato

06.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent