Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

SVK OVB-sektion søger KL til at sikre Søværnets fremtidige aktiviteter og nationale opgaveløsning i sameksistensen med udbygningen af den vedvarende energi.


SVK Overvågnings- og Beredskabssektion søger kaptajnløjtnant til at sikre Søværnets fremtidige aktiviteter og nationale opgaveløsning i sameksistensen med udbygningen af den vedvarende energi.

Har du lyst til at arbejde med samt præge udviklingen af den vedvarende energi og andet bygge- og anlægsarbejde til søs ud fra Søværnets interesser, aktiviteter og nationale operationer - så er arbejdet hos os måske noget for dig. Arbejdet spænder vidt og lægger op til stor selvstændighed og ansvar.
Om os
Overvågnings- og Beredskabssektionen opretholder kompetencer inden for Søværnets internationale og nationale opgaver af militær og civilpræget karakter. Vi varetager Forsvarets interesser i maritime forhold, hvor Søværnets specielle kompetencer er grundlaget for Forsvarets interesser og opgaveløsning.

En stor del af vores arbejde omhandler operationalisering af Søværnets militære og civile plangrundlag. Vi er kompetencepersoner inden for anvendelse af overvågningssystemer til opbygning af maritim situationsbevidsthed og Søværnets opstilling af beredskab til at løse opgaver inden for redning af menneskeliv, miljø og værdier til søs.

Opgaverne medfører en stor berøringsflade og kræver tæt koordination med samarbejdspartnere inden for Forsvaret og i en bred vifte af samfundets øvrige beredskaber og myndigheder.

Vores hverdag er meget dynamisk – til tider hektisk - uanset om opgaven er af militær eller civilpræget karakter. Vi møder ofte opgaver, som trods kompleksitet skal løses med kort termin, men der er også perioder, hvor vi kan koncentrere os om at arbejde målrettet mod langsigtede strategiske målsætninger på vegne af Søværnet, Forsvaret og Danmark.
Vi står foran spændende opgaver med at implementere militære koncepter, definere det operative samspil mellem militære og civile informationssystemer samt projektarbejde som fx Søværnets bidrag i den danske havplan.

Sektionen består af 18 militære og civile medarbejdere. Omgangstonen er uformel og vi går op i trivsel, arbejdsglæde og din personlige udvikling og har derfor en relativt stor tilstedeværelse i Karup, når vi ikke er tjenstligt forhindret. Den enkelte medarbejder har stort råderum inden for sit arbejdsområde og vi forventer selvstændighed og ansvarsfølelse.
Om stillingen
Stillingen er til besættelse snarest muligt. Du vil i stillingen være ansvarlig for at varetage Søværnets interesser i forbindelse med svarformulering af myndighedshøringer samt anden tværgående koordination vedrørende arbejder ved eller i havet, såsom etablering af havvindmølleparker, havforskning og søopmåling og generelt arbejde i havbunden. Herigennem vil du skulle bidrage til at sikre Søværnets interesser i sameksistensen med udviklingen af den vedvarende energi og derigennem sikre de fremtidige maritime aktiviteter, nationale operationer og farvandsovervågning i de danske farvande.

Dit job bliver ligeledes at bidrage til den værnsfælles håndtering og koordination af større projekter inden for den danske havplan såvel internt i Forsvarskommandoen som ved koncernens øvrige styrelser samt eksterne myndigheder.

Du vil ligeledes skulle indgå i vagttørn som Battle Watch Officer (døgnvagter) i Nationalt Maritimt Operationscenter sammen med 10-15 kollegaer.

Stillingen er karakteriseret ved stor personlig frihed og fleksibilitet med gode muligheder for hjemmearbejde og ses ligeledes forenelig med eventuelt videreuddannelsesforløb – eksempelvis VUK og MMS.

Arbejdssted/fast tjenestested er Karup.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med bredt kendskab til Søværnets virke – særligt inden for farvandovervågning og generelle aktiviteter i den nationale opgaveløsning. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant med ambitioner om at udvikle dig inden for stabsarbejdet og de kompetencer, som stabsarbejdet bibringer. I så fald vil du efter en individuel vurdering samt godkendt uddannelsesaftale kunne tiltræde stillingen.

Du har gode kommunikative egenskaber - særligt på skrift, idet arbejdet findes med en stor berøringsflade til formelle besvarelser med videre, der kan have indflydelse på andre myndigheders opgaveløsning.

Du er velstruktureret og god til at planlægge dit arbejde samt er i stand til at omskifte fokus, når der uforudset bliver behov for at besvare henvendelser eller levere redegørelser i stort omfang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Kontaktperson er leder af Overvågningselementet kaptajnløjtnant Mikael Bach, telefon 728 12064 eller fko-sv-ob201@fiin.dk

Alternativt: Næstkommanderende for Overvågning og Beredskabssektionen orlogskaptajn Torben Iversen, telefon 2287 8280 eller fko-sv-obnk@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Tiltrædelse når muligt. Ansættelsessamtale forventes afholdt løbende.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM SØVÆRNSKOMMANDOEN - Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
"


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.03.2024

Indrykningsdato

26.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent