Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Rådighedsstillinger – Faguddannede marinekonstabler til Søværnets Reserve


Rådighedsstillinger – Faguddannede marinekonstabler til Søværnets Reserve

Savner du Søværnet, smagen af saltvand og frisk havluft?

Søværnet har brug for en robust reservestyrke. Under parolen ”FREM – Fleksibelt, Relevant, Effektivt og Meningsfuldt” tager Søværnets Reserve store skridt i retning af bedre integration med Søværnets faste struktur og derfor er der brug for flere faguddannede reservister i Søværnets reserveenhed.

Vi er interesseret i at høre fra alle med specialerne KU,KI,EK,AT,MS,KOK eller BAGER, der har forladt Forsvaret inden for de sidste 4 år med rang af marinekonstabel, marineoverkonstabel eller marinespecialist.
Om os
Søværnets Reserve er i en rivende udvikling og udbygningen af reserven i Søværnet fortsætter. Derfor søger vi konstabler til vores reserveenhed.

Reserven er et område, som har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket bl.a. betyder, at det er en prioriteret opgave at anvende Søværnets Reserve. Reserven i Søværnet udgøres af personel, som tidligere har været fastansat.

En reservist har kontrakt med Forsvaret om at forrette rådighedstjeneste ved siden af sin primære civile beskæftigelse/uddannelse. Anvendelsesgraden af den enkelte reservist er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for, ved siden af sit civile arbejdsliv, at deltage i egentlige indsættelser/udsendelser eller anden opgaveløsning samt til at gennemføre militær uddannelse.

Anvendelsen og tilknytningen af reservister giver en række fordele. Blandt andet sikres gennem reserven en adgang til et bredt spektrum af både civilt og militært erhvervede kompetencer, som er værdifulde for Forsvaret. Derudover fungerer reservister som engagerede ambassadører, der bidrager positivt til Forsvarets forankring i det omgivende samfund.

Det aktuelle forsvarsforlig tilsiger en øget og bredere anvendelse af reserven. Den overordnede policy for reservens anvendelse er, at den skal være en integreret del af Forsvaret, og at reservister direkte eller indirekte skal bidrage til den samlede styrkelse af Forsvarets operative kapaciteter.

Anvendelse af reserven vil være styret af de fremtidige operative behov i Søværnet med en integrering af reservisterne i de operative enheder og stabe eller deres støttefunktioner.

Vi har en uformel omgangstone i reserveenheden og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer - civile såvel som militære.
Om stillingen
Som konstabel af reserven får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Du bliver ansat i en designeringsfunktion ved en af Søværnets Eskadrer eller myndigheder. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af en krise-/krigssituation. Du indkommanderes (i fredstid) og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse.

Din designeringsfunktion vil som udgangspunkt være den faggren du afgik med. Du skal påregne at blive aktiveret, såfremt Søværnet overgår til et højere aktiveringsniveau foranlediget af den operative opgaveløsning i en krise-/krigssituation, fx ved naturkatastrofer, øget beredskab o.l.
Som reservist varetager du opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Udover at forrette rådighedstjeneste og træne din designeringsfunktion, så mødes Søværnets Reserve mindst én gang om året til et seminar, hvor vi kombinerer vedligeholdende uddannelse og socialt samvær.

Dine opgaver vil afhænge af din erfaring og træning, og du vil blive placeret i vores designeringsstruktur efter kvalifikationer og egne ønsker. Når enhederne har behov for støtte, vil dette blive annonceret, så du har mulighed for melde dig til opgaven.

Når du bliver indkommanderet til en opgave, vil du indgå direkte i besætningen eller i en støttefunktion.
Om dig
Du er uddannet konstabel fra Søværnet. Derudover har du med baggrund i din tidligere tjeneste et godt netværk og solidt kendskab til Søværnets opgaver, kultur og vilkår. Du vil i udgangspunktet blive tilknyttet den reservestruktur, hvor du tidligere har gjort tjeneste.

Det er vigtigt, at du fortsat brænder for Søværnet og du går til opgaverne med omhu og godt humør. Du skal have lyst til at bidrage, have gode samarbejdsevner og være i stand til holde dig opdateret både fagligt og fysisk.

Endelig er det naturligvis afgørende, at du har et afklaret forhold til din primære arbejdsgiver og din familie i forhold til at gøre rådighedstjeneste. Vores forventning er, at du kan lægge minimum 5 dage årligt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til konstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte banjermester for reserven, seniorsergent Lene Klug på telefon 72 85 75 67 eller på mail: SCA-KTP-RESERVEN@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse
HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90 eller HR-konsulent Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelse kan ske efter aftale.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal du fremsende din ansøgning elektronisk via linket.

Din ansøgning skal indeholde ét dokument (PDF-fil) med følgende oplysninger:
1) Overblik over militære ansættelser/kvalifikationer – skriv MA-nummer.
2) Civilbeskæftigelse.
3) Hvorfor du ønsker at gøre tjeneste i reserven (max. en halv side), hvoraf det fremgår, at du har tænkt over tidsforbrug ift. civilt arbejde/uddannelse og evt. familie.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNET
Søværnet råder over en række forskellige sejlende enheder, som hver især er konstrueret til at håndtere de særlige opgaver, der løses i nationale og internationale områder. Opga¬verne spænder vidt fra suverænitetshævdelse i Rigsfællesskabet og pirateribekæmpelse til søredning, fiskeriinspektion og maritim forureningsbekæmpelse Du kan læse om Sø¬værnets enheder på Forsvarets hjemmeside.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.03.2024

Indrykningsdato

23.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent