Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler til operationsstøtte og C-UAS området i Udviklings- og Planlægningsstaben


Operationsstøtte og C-UAS sagsbehandler i UP-staben

Vil du have en nøglerolle i udviklingen af Flyvevåbnets operationsstøtte-områder på styringsniveau 1 i Karup, herunder blandt andet udvikling af Forsvarets droneforsvarssystemer (C-UAS).

En spændende og udfordrende stilling er ledig, hvor du vil være en central spiller i udviklingen af relevante områder inden for Tactical Support, Mission Support, Air Base Support og ikke mindst C-UAS.
Om os
STY4 er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der opstiller program- og projektorganisationer og der i gennem leder, styrer og koordinerer den luftmilitære og maritime kapacitetsudvikling på niveau 1. STY4 bidrager til design af fremtidens forsvar, hvor blandt andet værtsnationsstøtte initiativer og opbygning af nye C-UAS kapaciteter er en del af STY4 opgaveportefølje.

Sektionen er generelt ansvarlig for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relateret til anskaffelse, opdatering og implementering af luftmilitære og maritime kapaciteter.
STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme, høj faglighed og engagerede kollegaer samt vægtning af en visionær udvikling af Forsvarets luftmilitære og maritime kapaciteter. I opgaveløsningen udøver vi stor grad af selvstændighed og frihed under ansvar. Vi praktiserer muligheder for hjemmearbejde samtidig med, at vi værdsætter at mødes fysisk for sparring og idéudveksling.
STY4 har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen over til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse udføres på daglig basis. Du får således mulighed for at udfolde dine kompetencer på niveau 1 og samtidig få en tværgående berøringsflade inden for hele koncernen.
Du vil blive en del af et lille team af engagerede kollegaer i det Luftmilitære Programstyringselement (STY4C), der samlet styrer, leder og koordinerer programmer og projekter relateret til udvikling og implementering af Forsvarets luftmilitære kapaciteter, herunder også operationsstøtte- og C-UAS kapaciteter. Styringen foregår i tæt samarbejde med øvrige interessenter bredt i Forsvarsstaben og i blandt andet Flyverkommandoen, Flyvevåbnets operative wings samt de støttende styrelser.
Om stillingen
Stillingen omfatter udviklingsvirksomhed i bred forstand inden for relevante projekter på operationsstøtte tjenesteområderne Tactical Support, Mission Support og Air Base Support. Stillingen stiller store krav til overblik, analytiske evner og indsigt i luftmilitær operationsstøtte. Det forventes, at du hurtigt kan tillære og opnå indsigt i C-UAS operationer og systemer. Stillingen centreres omkring ledelse af et nyoprettet program på operationsstøtte-området med udviklingsprojekter inden for blandt andet værtsnationsstøtte, særligt i relation til udviklingsområder inden for National Forsvarsplan og NATO krav til værtsnationsstøtte og Force Protection.

I forhold til operationsstøtte-området har STY4 en overordnet koordinerende og styrende rolle for implementering af udviklingsprojekter relateret til relevante kapaciteter på området. Særligt ses et behov for at tilpasse nuværende operationsstøttekapaciteter til de forudsætninger, der er forbundet med næste generations systemer (blandt andet F-35 og Seahawk) samt det fremtidige operationsmiljø, såvel nationalt som regionalt og internationalt.

Du vil samtidig blive Udviklings- og Planlægningsstabens ekspert (SME) på C-UAS området, hvor du på den korte bane skal understøtte anskaffelse og implementering af et indledende C-UAS system til beskyttelse af flyve- og flådestationer. På den længere bane skal den indledende kapacitet udvikles og udbygges til at dække et bredere trusselspektrum og flere installationer samt mobile C-UAS løsninger skal på sigt indtænkes i Forsvarets generelle C-UAS kapacitet.

Du vil endvidere være ansvarlig for koordination og samstemning mellem egne C-UAS projekter og opbygning af C-UAS systemer til Hærens Luftværn samt kordinere og afklare snitflader til Forsvarets integrerede luft og missilforsvar.Du vil således være ansvarlig for den overordnede styring af opbygningen af relevante, helstøbte og effektive C-UAS kapaciteter.

Du forventes at deltage i diverse internationale mødefora inden for sagsområderne, herunder specifikt deltage i NATO C-UAS Working Group.
Du kan i stillingen også blive inddraget i en bred portefølje af projekter inden for det luftmilitære område, hvor indholdet afhænger af interesseområder og generelle kompetencer.
Udviklingsaktiviteterne er i overvejende grad forankret i projekter, hvorfor projektrelateret arbejde, herunder projektledelse, udgør en væsentlig del af stillingsindholdet.
Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik, omstillingsparathed og relevant styring. Du skal være god til at samarbejde samt skabe relationer på alle niveauer, både internt i Forsvarsstaben og med styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet.
Om dig
Du er en erfaren og innovativ officer med indsigt i operationsstøtteområdet og har en sund interesse for udvikling og evner at tillære sig viden om komplekse systemer som C-UAS. I særlig grad vægtes kendskab til NATO Force Protection og værtsnationsstøtte. Kendskab til C-UAS vil være en fordel, men ikke et ufravigeligt krav, da en vis vidensopbygning i stillingen forventes.
Tidligere stabserfaring og tjeneste som sagsbehandler inden for sagsområdet er en fordel. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har erfaring med program- og projektledelse, da det vil være en væsentlig del af jobbet.

Du er enten en velbedømt kaptajn, med ambition om at blive major, eller også er du major og har allerede gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende. Hvis du er kaptajn, er det et krav, at du allerede er optaget på MMS.
Stillingen stiller store krav til overblik, analytiske evner og god indsigt i luftoperationer generelt, herunder specifikt kendskab til operationsstøtteområdet. Du skal samtidig formå at favne teknisk komplekse systemer.
Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, systematisk og struktureret, samt kan se sammenhænge og nye muligheder i et dynamisk miljø. Du har solid forretningsforståelse og
kan omsætte komplekse udviklingsinitiativer til klare mål. Du er god til at kommunikere klart og med gennemslagskraft. Således er du i stand til hurtigt at skære ind til kernen i en kompleks opgave eller problemstilling og kan herefter, både mundtligt og skriftligt, fremlægge løsninger og anbefalinger på en klar og let forståelig måde.

Vi lægger vægt på, at du som person er en holdspiller. Dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer både inden for STY4 ansvarsområde, men også i forhold til de eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Du skal endvidere kunne stå i spidsen for større arbejdsgrupper og tage styring af forskellige eksterne aktører.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenstested i Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Luft- og sømilitære programsektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64 eller leder af det luftmilitære element major Jarl Købsted på telefon 22 51 77 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Stillingen er til besættelse d. 01-02-2024 og ansøgningsfristen er fredag d. 08-12-2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge. Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.12.2023

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent