Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Leder og afgørende bindeled mellem Hjørring og de decentral driftsenheder ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Leder og afgørende bindeled mellem Hjørring og de decentral driftsenheder ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du udvikle dine kompetencer inden for ledelse og styring i et dynamisk miljø på højeste styrelsesniveau?

Så er du den vi søger!
Om os

Etablissementspartnersektionen er ”staben” for de to afdelinger, som uddanner og indsætter, samt tilsikrer og udvikler de vilkår, som etablissementspartnerelementerne ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gives til decentral at kunne udøve deres virke mest muligt optimalt.
Ejendomsstyrelsens 28 etablissementspartnerelementer er fordelt på Forsvarets tjenestesteder og skal sikre en styrket lokal tilstedeværelse samt kontakt og nærhed til brugerne. De har blandt andet selvstændigt ansvar for rengøring, viceværtsservice, bygningsdrift og mindre vedligeholdelsesopgaver.
Om stillingen

Som elementleder i sektionen kommer du til at lede sammen med sektionschefen en mindre gruppe medarbejdere i deres opgaveløsning med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for etablissementselementerne. Opgaven er at være bindeleddet mellem den operationelle drift og de styrende direktiver og retningslinjer udarbejdet centralt i Hjørring. Du vil samtidig være involveret i koordineringen og styring ved større øvelsesvirksomhed eller øget beredskaber og vil i denne sammenhæng indtræde i funktionen ”leder af O-rummet”, som er den primære koordineringsfunktion for hurtige og effektive beslutninger i forbindelse med indsættelse.
Derudover vil der være den almindelige daglig sagsbehandling i form af besvarelse af henvendelser fra eksterne myndigheder, organisationer, personer, foreninger og lignende, samt bidrage til, at der træffes rigtige og hensigtsmæssige beslutninger på væsentlige sager på chefniveauet inden for sektionens ansvarsområde i form af udarbejdelse af mindre sagsnotater og sagsoplæg.

Den nuværende kaptajn i sektionen udtaler; ”Før jeg kom til ejendomsstyrelsen fra det operative var jeg i tvivl om hvorvidt mit ønske om en dynamisk, udviklende og motiverende hverdag kunne opfyldes. Jeg må efterfølgende sige at opgaverne og den store kontaktflade giver mig et stort netværk, samt en masse erfaringer, som jeg kan bruge i min karriere fremover. Stillingen giver også en god platform til chefstillinger i FES på et senere tidspunkt.
Jeg oplever dagligt hvordan mine gode ideer og indsats konkret bidrager med noget som gør en reel forskel og ikke bare bliver en intention i et sagsnotat eller en projektgrundlag.
Derudover er teamet fantastisk og jeg kommer til at savne af være en del af dette team”

Som en del af ledelsen af ”backoffice” for etablissementspartnerelementer vil du forestå ledelse og koordination af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Facility Management leverancer til koncernens brugere, samt drift af Forsvarsministeriets etablissementer via de lokale etablissementspartner. I 2023 vil der være fokus på implementering af flere justeringer i driften i de 28 nye Etablissementspartnerelementer og samtidig et fokus på udvikling af det samlede koncept så det understøtter det kommende forlig. Således vil dit arbejdet være direkte forudsætningsskabende for rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i Forsvaret og derfor en væsentlig bidragsyder til at Forsvaret kan lykkes med sin opgave. Det er derfor et job med stor mening – hvor din indsats bliver tydelige bemærket og værdsat.
Om dig

Du har ledelseserfaring, gode kommunikationsevner og du forstår at jonglere med mange opgaver og deadlines. Du har et bredt kendskab til koncernen og indsigt i de opgaver Forsvaret og Forsvarsministeriets øvrige styrelser løser.

Du har gode evner i forhold til analyse og styring af opgaver på tværs af organisationen med sans for såvel detaljen som helheden. Du er både drift og udvikling. Du har dagligt et smil på læben. Du er en effektiv mødeleder og har en høj grad af personlig integritet, autoritet og ansvarsfølelse. Du kan lide at arbejde i teams.

For at få størst mulig succes i jobbet, så kræver det, at du har en veludviklet situationsfornemmelse, god helhedsforståelse og erfaringer fra at arbejde i en stor organisation. Endvidere vil det være en fordel hvis du har kendskab til etablissementsdrift, herunder kendskab til host nation support. Hvis ikke det er tilfældet skal du være indstillet på et intensivt oplæringsprogram det første år, hvor dine gode kollegaer vil sætte dig ind i konceptet i Forsvaret.

Som civil: Du har enten en relevant lang videregående uddannelse, gerne inden for ledelse. Alternativt er du kontoruddannet eller har en professions bachelor med erfaring inden for ledelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets organisering og opgaver i grove træk.

Som militær: Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Alternativt er du major(322).
Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår

Civil:
Afhængig af din baggrund bliver du ansat og aflønnet i henhold til enhver tid gældende overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere(HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Eller den enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten(AC).

Afhængig af dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Til ansættelsen er der tilknyttet en attraktiv fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Morten Rousing på telefon 2574 3550 eller nuværende stillingshaver Kaptajn Patrick Hougesen på telefon 2273 9760.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-Konsulent Agrin Safari på telefon 7281 9133.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2023 og samtaler afholdes i uge 24 i Hjørring.
Stillingen er til besættelse 1. august 2023 og den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og Facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videns fællesskaber.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

03.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent