Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler Luftværn i Ildstøtteafdelingen ved Danske Artilleriregiment


Sagsbehandler Luftværn i Ildstøtteafdelingen ved Danske Artilleriregiment

Har du mod på at være en del af det team, som er ansvarlige for opbygningen af landbaseret luftværn til 1. Brigade? Besidder du stærke operative kompetencer og motiveres du af at skabe brugbare løsninger og resultater gennem stærke relationer og projektledelse? Så har du her muligheden for et spændende job som sagsbehandler luftværn i Ildstøtteafdelingen ved Danske Artilleriregiment (DAR).
Om os
Ildstøtteafdelingen er nyoprettet (formelt pr. 01052023), og varetager på vegne af Chefen for Danske Artilleriregiment (CH DAR) den kapacitetsnære styrkeudvikling på de kommende artilleriaffyringssystemer ATMOS og PULS, samt opbygning af en luftværnskapacitet til 1. brigade. Ildstøtteafdelingen støtter endvidere CH DAR i forbindelse med inspektionsvirksomhed, deltager i diverse udviklingsfora (nationalt/internationalt), samt i anskaffelses- og implementeringsprojekter i samarbejde med Hærkommandoen, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Ildstøtteafdelingens snitflader er således brede, ikke bare ved DAR, men i Hæren og Forsvaret generelt.
Du kan finde supplerende oplysninger om Ildstøtteafdelingen på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.
Om stillingen
Som sagsbehandler Luftværn (SBH LV) i Ildstøtteafdelingen ved DAR bliver din primære opgave, på vegne af DAR, og i samarbejde med Styringsafdelingen (STY) i FKO samt FMI, at anskaffe, opbygge og implementere en luftværnskapacitet i Hæren.
Dine arbejdsopgaver vil bestå af projektrelaterede opgaver og spænder bredt. Det er en ny organisation til genindførelse af luftværn i Hæren hvor du skal favne sagsbehandling i projekt-ramme (samarbejde med STY/FKO og FMI) og hvor du parallelt vil være pennefører på udvik-ing og udgivelse af ny (opdateret) doktrin/taktik for luftværn i rammen af brigade, division, NATOPS og INTOPS inklusiv.
Du vil i praksis være udpeget ”Subject Matter Expert” for kapacitetens opbygning og skal medvirke til at skabe sammenhæng imellem direktiv fra højere myndighed, værnsfælles forhold, styrelser og projektets tildelte ressourcer.

Dine opgaver som SBH/LV er meget forskelligartede og stiller krav om, at du kan holde mange bolde i luften, tager initiativ og får fastholdt delkonklusioner og beslutninger. Du vil sammen med STY/FKO eller alene deltage i relevante NATO og nordiske arbejdsgrupper, og bør generelt være forberedt på nye initiativer. Du vil i ILSTAFD skulle udarbejde ny dokumentation på LV specifikke områder, og medvirke til luftværnets fremadrettede integration i stabsarbejder ved 1. Brigade samt skulle undervise på tjenestegrensspecifikke uddannelser (fx VK I & II ved DAR).

Vi tilsikrer et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne. På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til specialet.
Du vil forventeligt på sigt være designeret til Multinational Division North i luftværnsrollen i Joint Fire Support Centre (JFSC), og vil her skulle indgå i en given træningscyklus mhp. at opbygge og opretholde rette ekspertise på områderne.

Det er en stilling med stor bredde, hvor udviklingen har fart på samt med mange afhængigheder internt ved ildstøttevåbnet og eksternt ved de andre værn eller internationalt. Mht. eksternt virke må der forventes nogen rejseaktivitet, såvel nationalt som internationalt.
Stillingen kræver selvstændighed, initiativ og drive, da fagområderne er relativt meget specialiserede – og der foregår en del sparing og relations opbyggende virksomhed ud af regimentet. Stillingen betragtes som en ”tung” stilling, hvor synligheden og gennemslagskraft på højere niveau er essentielt m.h.p. at fremme og styre den kommende implementering af Hærens luftværn i denne forligsperiode.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant i Forsvaret. Hvis du er premierløjtnant skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, der er rettet mod udnævnelses til kaptajn inden for en overskuelig tidshorisont. Du vil således bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi forventer du interesserer dig for, har viden om og erfaring med BTN, BDE, (DIV), taktik, doktrin og sagsbehandling generelt, men det er ikke ubetingede krav. Person, selvstændighed og udviklingspotentiale vægtes relativt.
Du kan formulere dig på skrift, men du behøver ikke at være en erfaren sagsbehandler; har du viljen til at lære, så har vi evnen til at udvikle dine kvalifikationer og kompetencer.

Jobbet vægter en person, der sætter en ære i sin faglighed, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af fleksibilitet og selvstændighed. Er du nysgerrig og har lyst til at lære, vil du matche godt med dine nye kolleger og faggruppens udviklingsfokus.

Derudover ses dine personlige kompetencer at være:
- gode evner til at kommunikere, både i tale og på skrift.
- interesse i, og flair for taktik på troppeenhedsniveau.
- udadvendt og team-orienteret.
- lyst til at netværke i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
- nysgerrighed, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH ILDSTAFD, OL Dennis Nuppenau, DAR-TI-CH@mil.dk, telefon 20 96 85 79 eller nuværende stillingsindehaver MJ Rasmus Graarup, DAR-2A-S35C@mil.dk, telefon 21 67 81 12.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er 12. april 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 16 og 17.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. maj 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop taget nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannel-se, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling varetager opgaver som Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra mindste til største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de Hærens våbensy-stemer.
Herudover består DAR af en stab og en Ildstøtteafdeling, der bl.a. bidrager til Forsvarets udvik-lings- og inspektionsvirksomhed.

OKSBØL GARNISON
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune. Disse tre garnisoner rummer fire myndighe-der (Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Efterretningsregimentet og Hærens Sergent-skole på Varde Kaserne samt Hjemmeværnsskolen i Nymindegab) med tilsammen ca. 900 mili-tære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på job-søgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nst@varde.dk, 3034 4625
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.04.2023

Indrykningsdato

17.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent