Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Chef for materiel- og logistiksektionen (J4) ved Arktisk Kommando


Chef for materiel- og logistiksektionen (J4) ved Arktisk Kommando

Er du orlogskaptajn eller major og har du og familien mod på at prøve kræfter med Nordatlanten, så søg stillingen som chef for Arktisk Kommandos Materiel- og Logistiksektion (J4) i Nuuk, Grønland.

Vi tilbyder en krævende lederstilling i et værnsfælles hovedkvarter med en stor national og international kontaktflade.
Om os
Materiel- og Logistiksektionen (J4) indgår i Operationsstøtteafdelingen og består i dag af 5 faste og 7 reservestillinger.

Sektionen sikrer og koordinerer den operative logistik inden for Arktisk Kommandos operationsområde og varetager herudover kommandoens overordnede drift og forvaltning inden for områderne materiel, vedligehold, forsyning, indkøb, transport samt sanitetstjeneste og infrastruktur/etablissementsforvaltning mv.

J4 opretholder dagligt materiel- og logistik statusoverblik over egne og tildelte enheder fra øvrige værn og prioriterer i fornødent omfang støtten til enhederne.

J4 varetager kommandoens planlægning af det logistiske beredskab i operationsområdet samt udarbejder langtidsplaner for genanskaffelser, nyanskaffelser og vedligeholdelse af materiel.

Sektionen varetager desuden AKO overordnede NIV II/III-opgaver som etablissementsforvaltende myndighed samt koordinerer løbende direkte med Forsvarets faglige styrelser.
Om stillingen
I din stilling som chef for Materiel- og Logistiksektionen får du ansvaret for at organisere den operative logistik for kommandoens tildelte og egne enheder samt varetage kommandoens overordnede opgaver på de logistiske områder. Herunder vil du også skulle forestå udarbejdelsen af supplerende bestemmelser og retningslinjer for den faglige tjeneste samt i samarbejde med den øvrige stab forestå den logistiske føring ved støre hændelser.

Som chef for J4 prioriterer og koordinerer du den faglige opgaveløsning under Arktisk Kommando i samarbejde med relevante enheder og myndigheder. Videre bidrager du inden for de respektive fagområder til Arktisk Kommandos og Forsvarskommandoens overordnede planlægning.

Du refererer til chefen for Operationsstøtteafdelingen, men vil i dit arbejde også skulle koordinere og samarbejde på tværs af organisationen, såvel internt som eksternt afhængig af de konkrete opgaver.

Du vil opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis, hvor der stilles særlige krav til materiellet. Den sparsomme infrastruktur og de enorme afstande stiller desuden særlige krav til at få logistikken til at hænge sammen.

Tjenesten vil fortrinsvis foregå i Nuuk, men der må forudses en vis begrænset rejseaktivitet, hvor noget vil gå til Danmark og noget til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet. I forbindelse med planlagt rejseaktivitet til Danmark kan der desuden i et begrænset omfang aftales, at tjenesterejsen forlænges med henblik på at udføre tjeneste fra Danmark via fjernarbejdsplads.
Om dig
Du har mod på at fungere i et tværfagligt og værnsfælles miljø og har gerne erfaring fra tjeneste på højere niveau.

Du trives med at fungere selvstændigt såvel som at udøve din ledelse gennem dedikerede og kompetente medarbejdere. Du skal kunne trives med at have mange bolde i luften samtidig med at du løbende bevarer overblikket over dine medarbejderes opgaver og foretager den fornødne prioritering og koordination i opgaveløsningen ud fra en helhedsbetragtning.

Du vil desuden kunne indgå i den operative bagvagt, hvorfor du også skal have eller oparbejde den fornødne operative indsigt i kommandoens opgaveløsning i alle domæner.

En teknisk/logistisk faglig baggrund vil være en fordel for at kunne bestride stillingen, men er ikke et ubetinget krav. Du skal dog som minimum have en god forståelse for og indblik i tekniske og logistiske forhold.

Som person skal du kunne begå dig og skabe relationer i såvel militære som civile kredse, da Arktisk Kommando har et tæt samarbejde med det civile samfund, herunder i forbindelse med etablissementsforvaltning, som Arktisk Kommando selv varetager i det nordatlantiske område.

Endelig forventer vi, at du i det daglige også kan indgå i en uformel og humoristisk omgangstone samtidig med, at du behersker den mere formelle tilgang, når dette måtte være påkrævet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindhold kan fås ved henvendelse til OK Søren Halkier Christensen på FKO-A-CHJ4@fiin.dk eller tlf.: +299 364040 eller mobil +299 499303.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på mail: FPS-KAA@MIL.DK eller på tlf.: +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 30 april 2023. Samtalerne forventes at foregå i uge 19 via VTC, Teams, Zoom eller Skype.

Stillingen ønskes besat senest den 1. juli 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, samt Siriuspatruljen, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne.

Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent