Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsessektionen ved staben på Hærens Sergentskole (genopslag)


Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsessektionen ved staben på Hærens Sergentskole (genopslag)

Har du flair for våben, skydeuddannelser og udvikling af uddannelse, og vil du være med til at forme fremtidens befalingsmænd?

Har du samtidig som et led i din udvikling lyst til at forrette stabs- og skoletjeneste, så har du nu muligheden for at blive den nye uddannelsesbefalingsmand i staben ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Hærens Sergentskoles kerneopgave er grund- og videreuddannelse af Hærens befalingsmænd i Varde. Dertil grunduddanner vi Hærens kommende officerer i Slagelse, før de indtræder på Hærens Officersskole, eller tilgår Hæren som sekondløjtnanter.

Skolen forventes at være en vigtig medspiller til, at Hæren kan vokse i næste forlig, hvilket stiller helt særlige krav til skolens opgaveløsninger, organisation og ledelse.

Som uddannelsesbefalingsmand er du en del af staben ved Hærens Sergentskole. Staben har en stor kontaktflade til bl.a. Forsvarsakademiet som helhed, Hærkommandoen og dens underlagte enheder, Hærens Officersskole, øvrige værns sergentskoler samt civile ledelses-, HR- og uddannelsesinstitutioner.

Vi er en medarbejderstab med dyb faglighed inden for den militære profession, pædagogik, uddannelse, planlægning og administration. Vi er alle drevet af stor nysgerrighed for, og interesse i, hele tiden at udvikle og forbedre Hærens mellemlederuddannelser og løjtnantsuddannelsen. Dette betyder også, at en målrettet kompetenceudvikling af vore medarbejdere er vigtig for os.
Om stillingen
Uddannelsessektionens opgaver er mangeartede, men centrerer sig naturligt om uddannelsesvirksomhed; i særdelshed planlægning, udvikling, pædagogik, didatik og evaluering af uddannelser men også udvikling af den pædagogiske praksis ved Hærens Sergentskole.

Stillingen som uddannelsesbefalingsmand indebærer, at du er sektionens fagansvarlige inden for en række områder relateret til skolens uddannelser. For nærværende har vi brug for en fagansvarlig inden for enten våben og skyde- og skydelederuddannelsen. Hvilke fagområder, du tildeles, tilpasses netop dine kompetencer, kvalifikationer og interesser afhængig af, hvad du bringer med ind i stillingen.

Stillingen vil indeholde en vekslen mellem koordination med Hærens fagansvarlige, foresatte myndigheder og aftagende enheder, samt udvikling og opfølgning af skolens uddannelser inden for dine specifikke fagområder.

Udviklingen ses gennemført via en fremsynet dialog med Hærens enheder, relevante fagpersoner og skolens uddannelsesafdelinger, hvorefter din opgave bliver at forankre nye tiltag i læringsplaner og direktiver. Du vil som fagansvarlig således være en vital bidragyder i fm. planlægning af skolens uddannelser. Den løbende opfølgning foregår blandt andet ved deltagelse i seminarer, uddannelsesmøder, øvelses- og kursusaktiviteter, monitering af uddannelserne og som censor ved eksamener.

Grundlæggende skal du være klar til både at have ansvar for opgaver af driftsmæssig karakter og opgaver med udviklingsorienteret indhold.

Stillingen som uddannelsesbefalingsmand er ikke alene en stilling med et stort udviklings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling bl.a. gennem refleksion og sparring med en engageret stab, øvrige kollegaer og uddannelserne imellem.

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi har gode erfaringer med brug af hjemmearbejdsdage. Samtidig støtter vi kompetenceudvikling og videreuddannelse, og der vil være gode muligheder for at gennemføre dette sideløbende med virket i stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent eller kan udnævnes til det.

Du er selvstændig, initiativrig og analytisk stærk. Du er god til at skabe og vedligeholde relationer, og samtidig er du åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren. Du efterlever kerneværdierne for Hærens befalingsmænd og fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever/kursister.

Du opfatter uddannelse og uddannelsesplanlægning som en vigtig disciplin, tager ansvar og udviser en god fremsynethed. Som person er du handlekraftig således, at du indenfor dit ansvarsområde er opsøgende og konstant justerer og tilpasser produkter efter behov. Du formår desuden at håndtere alle hverdagens forskellige opgaver og udfordringer på en konstruktiv måde og kan prioritere din tid i forhold til sektionens prioriteter.

Det er en fordel hvis du har en bred erfaring inden for skydeuddannelse samt uddannelse af enheder og enkeltmand i Hæren, da denne erfaring er med til at bidrage til vejledning af skolens enheder og medarbejdere. Derudover er det også en fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste på minimum bataljonsniveau i relation til uddannelsesplanlægning og -tilrettelæggelse samt har kendskab til anvendelse af kvalifikationsrammen for livslang læring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen på Hærens Sergentskole major Peter Vexø på telefon 41 32 02 94 eller fg. leder af Uddannelsessektionen, SSG J. Egholm på telefon 29 61 61 32.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent