Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Vil du lede uddannelsen af fremtidens soldater i Flyvevåbnet?


Vil du lede uddannelsen af fremtidens soldater i Flyvevåbnet?

Vil du være med til at løse en af Flyvevåbnets vigtigste opgaver? Hos os bliver du mødt med godt humør og får mulighed for at udvikle dig i rammen af enhedens professionelle tilgang til opgaverne.

Vi søger en ambitiøs Leder for Flyvevåbnets Basisuddannelse.
Om os
Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group i Operations Support Wing. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, sergenter og specialister, der er fordelt på tre sektioner; Bevogtningstjenesten, Military Working Dog og os i Flyvevåbnets Basisuddannelse, der har tre delinger med tilhørende grupper og faglærerstab.

Flyvevåbnets Basisuddannelse uddanner årligt to hold værnepligtige af fire måneders varighed, med start i hhv. februar og august. Vi uddanner værnepligtige som potentielt kan blive ansat efter endt grunduddannelse i stillinger direkte som konstabler. Uddannelsen er intens og vi stiller krav og har forventninger til soldatermæssige holdninger og færdigheder, idet vi ser vores værnepligtige som mulige kommende kolleger.

Endvidere gennemfører vi syv ugers grundlæggende militæruddannelse for kadetter, der starter på officersbasisuddannelsen. Derudover støtter vi med gennemførelsen af erhvervspraktik i Karup seks uger i efteråret. Der er således et stort produktionsmål med uddannelse af mange kursister og elever årligt.

Arbejdsdagen er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og udviklingsmuligheder i et ungt og dynamisk miljø, hvor alle brænder for at gøre en positiv forskel og gerne vil lære og udvikles.

Vi har en travl hverdag og der er naturligvis spidsbelastningsperioder, og du vil også opleve at der i stillingen er tid og rum til først og fremmest at være leder. Det skal du kunne trives med eller ønske at udvikle dig inden for. Opgaverne ligger primært i udvikling af delingsfører, gruppefører og instruktører i deres leder og førervirke: Dertil tillige styring og drift inden for logisk og materiel samt uddannelseskontrol i samarbejde med uddannelseslederen, kontrol af øvelseslister og mandskabsbehandling.

Du bliver en nøgleperson med stor indflydelse på dagligdagen og udviklingen i Flyvevåbnets Basisuddannelse. Vi leverer konstabler til mange funktioner i Flyvevåbnet, der kan være stort aldersspænd på værnepligtige og dermed bredere udfordringer til dine pædagogiske og kommunikative evner. Du vil få stort råderum og frihed, da vi har fokus på at udvikle mennesker og ledere i enheden.

Vi anser os selv som en moderne enhed, der har fokus på at medarbejderne har gode muligheder for Work-Life balance og hjælper hinanden på tværs af funktioner og grader, når det strammer til. Vi søger at udnytte vores samlede kompetencer bedst muligt.
Om stillingen
Du kommer til at stå i spidsen for et stærkt ledelsesteam med en premierløjtnant, en erfaren seniorsergent samt en række delingsførere på oversergents- eller løjtnantsniveau.

Du bliver ansvarlig for at lede enhedens personel og for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af vores uddannelsesaktiviteter.

Du har ansvaret for at udvikle enheden i relation til kendt og fremtidigt opgavekompleks samtidig med at du bevarer fokus på udvikling af sektionens pædagogik og instruktørvirke.
Sammen med dit ledelsesteam vil du skulle tilsikre den løbende kompetenceudvikling af dine befalingsmænd.

Arbejdstiden i sektionen er præget af uddannelserne vi gennemfører. Derfor må du regne med varierende arbejdstid i form af lange dage og øvelser i løbet af uddannelsesperioderne og afspadsering i de mellemlæggende perioder. Der er stor mulighed for at tilpasse din tjeneste med dit privatliv og dermed have en sund balance. Vi er meget bevidste om en god work/life balance.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere, VUK eller tilsvarende. Alternativt er du premierløjtnant og i gang med eller klar til VUK. Sidstnævnte vil du indgå i en uddannelsesaftale og bestride funktionen so funktion i højere stilling, indtil udnævnelse.

Du er først og fremmest en dygtig og engageret leder, der formår at gå forrest og sætte retning og tempo i opgaveløsningen. Vi ser gerne, at du har erfaring fra stillinger med ledelsesansvar og det er en fordel, at du har erfaring med uddannelsesområdet.

Du skal brænde for at være leder for unge mennesker og have flair og engagement for at udvikle og lede unge befalingsmænd. Du skal være proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledelsesvirket og have viljen til at kæmpe for en sag. Du er et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte dig i respekt i kraft af holdning og din personlige fremtræden.

Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning og er god til samarbejde på tværs af organisationen.
Du kan i tanke og handlig følge Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.

Du besidder engagement og dedikation til at være direkte medvirkende til at skabe forsvarets bedste enhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende KN Claus Berg på tlf.: 7284 2207 eller OSW-OB-004@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Camilla Asker Boye på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 27. marts 2023. Samtaler forventes afholdt løbende og i umiddelbar forlængelse af fristen.

Ansættelsesdato 1. juni 2023 eller efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS eller har en designeringsfunktion, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air
Base Support og Mission Support. OSW forestår uddannelser i form af FLV Basisuddannelse,
missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer
OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent