Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsbefalingsmand til Planlægningssektionen ved Stab 2. Brigade (genopslag)


Operationsbefalingsmand til Planlægningssektionen ved Stab 2. Brigade (genopslag)

Har du evnerne, viljen og lysten til at arbejde i et brigadehovedkvarter med mange forskellige opgaver og muligheder, så vil planlægningssektionen byde dig velkommen.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter, med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres forud for deployering til en række missioner.

Planlægningssektionens faste del består af en chef (kaptajn på uddannelsesaftale), en næstkommanderende (kaptajn), to operationsofficerer (kaptajner), en operationsbefalingsmand (seniorsergent) og en stabshjælper (korporal). Sektionen har samtidigt en reserviststruktur, der spejler den faste del, samt indeholder yderligere en sagsbehandler (kaptajn) og fem stabshjælpere (Konstabelgruppen).

Sektionen udfører blandt andet opgaver inden for følgende områder: operationsplanlægning i det fulde opgavespektrum i relation til brigadens indsættelser på øvelser eller i rammen af nationale operationer.

I det daglige gennemføres udarbejdelse af brigadens årsbefaling, som former brigadens udvikling. Planlægning og udformning af direktiver for langsigtet uddannelsesvirksomhed og samarbejde i brigaden. Tværgående aktivitetsplanlægning og -opfølgning samt ressourcetildeling og efterfølgende resultatstyring.
Om stillingen
Tjenesten ved planlægningssektionen er udviklende, relevant og varierende, og dagligdagen er præget af et godt arbejdsmiljø med humor, tæt samarbejde og et til tider højt arbejdstempo.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er vigtig for sektionen, og vi lægger vægt på en gensidig fleksibel tilgang til tjenesten, hvor der er god mulighed for fleksibilitet i forhold til din work/life-balance.

Stillingen som operationsbefalingsmand giver dig mulighed for, at styrke din operative profil samt virke som sagsbehandler i en niveau III myndighed.

Der vil være mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt gennem brigadens egne studieperioder, uddannelser, øvelser og kollegial sparring. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i relevant kursusvirksomhed, som vil kunne understøtte din udvikling.

Du har samtidigt en stor grad af mulighed for at påvirke løsningen af dine pålagte opgaver og derigennem mulighed for at skabe dig en fleksibel hverdag, desuden er der mulighed for at forme din egen opgaveportefølje i forhold til dine interesser og evner.

I dit operative virke er du ansvarlig for driften af brigadens planlægningscenter og indgår derved i et tæt samarbejde med den øvrige brigadestab. Du er en bærende del af brigadens information management cell (IMC), der håndterer kommunikation ind og ud af brigadeho-vedkvarteret og medvirker samtidigt til udviklingen af procedurer på dette område.

Du støtter desuden lejlighedsvist brigadens mission planning teams med gennemførelsen, af den indsættelsesspecifikke uddannelse, der skaber forudsætningen for enhedernes udsendelse i mission.

Som operationsbefalingsmand i det daglige forestår du koordinationen vedrørende opgaver, der kræver personelafgivelser fra brigaden. Herved får du en omfattende kontakt til Hærens øvrige myndigheder og Forsvarets styrelser.

Samtidigt gennemfører du koordination i forhold til brigadens tilmelding til og deltagelse på udenlandske kurser. Dette sker i samarbejde med Brigadebefalingsmanden og i rammen af kompetenceudvikling af både befalingsmandskorpset med også officerskorpset i 2. Brigade.

Du deltager i sektionens tilrettelæggelse og gennemførelse af egne øvelsesaktiviteter og støtter sektionens daglige drift gennem løsning af de ad hoc opgaver, der til tider opstår og derved giver mulighed for en varieret hverdag.
Om dig
Du er seniorsergent fra Hæren med erfaring fra Hærens stående enheder og har appetit på at arbejde i en brigadestab med en bred vifte af opgaver. Du har gjort tjeneste på bataljons-niveau ved kamptropperne, i andre højere stabe eller på distriktsniveau i Hjemmeværnet.

Er du oversergent og opfylder kravene for udnævnelse, herunder er optaget på eller afklaret til den Militære Akademiuddannelse (MAU), vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Du er fagligt velfunderet og tager initiativ og ansvar for dine ansvarsområder, da du ofte kommer til at løse selvstændige opgaver med en høj grad af frihed til opgaveløsningen.
Du er helhedsorienteret og besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner og kan indgå i arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.

Dine gode relationelle færdigheder gør det nemt for dig at indgå i skiftende samarbejdsrelationer, hvor du trives med at få opgaver og ansvar ud fra dine evner og kompetencer og du arbejder opsøgende og koordinerende i forhold til dine arbejdsområder.

Det en fordel, at du kan anvende DeMars og desuden har kendskab til eMTEP og C2IS. Du kan formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajn Henrik Cederbye, chef for Planlægningssektionen ved 2. Brigade (2BDE-G5-01) på telefon 72 83 30 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023. Der gennemføres ansættelsessamtaler umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent