Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsvarsakademiet søger en proaktiv og struktureret sikkerhedsofficer – til et dynamisk arbejdsmiljø med en prioriteret, spændende og varieret opgaveportefølje


Forsvarsakademiet søger en proaktiv og struktureret sikkerhedsofficer – til et dynamisk arbejdsmiljø med en prioriteret, spændende og varieret opgaveportefølje

Hvis det at arbejde i en myndighed, hvor faglige kompetencer, frihed under ansvar og fokus på både mennesket og opgaveløsningen er i fokus, så er det måske dig, vi søger.
Om os
Forsvarsakademiet er forsvarets skolekommando der uddanner mellemledere, ledere og che-fer til hele Forsvaret. Vi udbyder videre- og efteruddannelser samt kurser til forsvarets mili-tære og civile ledere. Videre gennemføreres der forskning og rådgivning.

Drifts- og Støtteafdelingen er den ene søjle i Forsvarsakademiets stab – den anden er Ledel-ses- og Styringsafdelingen. Ud over chefen for afdelingen består Drifts- og Støtteafdelingen af en næstkommanderende og 7 sektioner: Koncernfælles Kursusadministration, Uddannelses Center, Studiekontor, Service- og Administration, Garnisonsstøtte, Koordination og Digital ud-vikling, Svanemøllens Vagt, Arbejdsmiljø samt Forsvarsakademiets etablissementsområde. Samlet set støtter afdelingens skoler, institutter og stabe i deres opgaveløsning – i et tæt samarbejde med Ledelses- og Styringsafdelingen og Forsvarsakademiets ledelse.

Vi har en uformel tone, har fokus på trivsel og vi tager os tid til at være sociale – med målet for øje.

Om stillingen
Du vil være Forsvarsakademiets Sikkerhedsofficer og er dermed ansvarlig for alle elementer inden for sikkerhedstjenesten ved Forsvarsakademiet, herunder på Svanemøllens Kaserne. Som sikkerhedsofficer er du den nærmeste rådgiver for Chefen for Forsvarsakademiets in-den for den militære sikkerhedstjeneste, og er dermed en central person inden for risikostyring, risikovurdering, sikkerhedsinstruks og sikringsplan for den militære sikkerhed. I dagligdagen er Vicechefen for Forsvarsakademiet udpeget som overordnet sikkerhedsofficer, og Vicechefen vil i dagligdagen være nærmeste faglige foresatte inden for den militære sikker-hedstjeneste.

Sikkerhedsofficeren skal i sin egenskab af sit koordinerende ansvar planlægge, tilrettelægge og gennemføre intern kontrol af den militære sikkerhedstjeneste ved Forsvarsakademiet, herunder Forsvarsakademiets skoler, der er placeret på Svanemøllen Kaserne, Frederiksberg Slot, Antvorskov kaserne, Varde Kaserne, Flyvestation Karup og Bangsbo. I den forbindelse planlægger sikkerhedsofficeren løbende eftersynsvirksomheden ved skolerne i samarbejde med de lokale sikkerhedsofficerer, hvor formålet er at samarbejde bredt inden for Forsvarsakademiets område, og målet er at sikre en høj standard af fysisk sikkerhed og sikkerhedsbevidsthed.

Sikkerhedsofficeren repræsenterer også Forsvarsakademiet i relevante arbejdsgrupper in-denfor militær sikkerhed og er ansvarlig for gennemførelse af koordinerende sikkerhedsud-valgsmøder (KUVMILSIK) med relevante partnere og myndigheder, der er hjemmehørende på Svanemøllen Kaserne og gennemføres kvartalsvis.

Svanemøllen Kaserne vil henover de næste 5-7 år blive udbygget, og der vil simultant være en række igangværende byggeprojekter, hvor den militære sikkerhed vil have høj prioritet. Dette medfører krav om en løsningsorienteret tilgang til den militære sikkerhed, da den skal fungere smidigt i en hverdag, hvor der vil være en del stor trafik af byggematerialer, herun-der en del håndværkere på kasernen.

Men, du skal ikke miste pusten grundet de fagligt spændende opgaver og personlige relationer, der er i jobbet som sikkerhedsofficer på Forsvarsakademiet. For vi er flere til at støtte dig, herunder din nærmeste chef, dine kollegaer og ikke mindst de 5-6 andre medarbejdere (herunder en assisterende sikkerhedsofficer), der indgår i dit daglige netværk, som du struk-tureret mødes med således, at vi internt sikrer en løbende videndeling og ikke mindst redun-dans - på dette prioriterede område.

Om dig
Du er kaptajn M-321 eller major M-322, der har et oprigtigt ønske om at arbejde med militær sikkerhed i en årrække. Kendskab til vagt- og bevogtningstjeneste og militær sikkerhed er ønskeligt men ikke et krav. Vi forventer, at du både vil efter- og/eller videreuddanne dig indenfor sikkerhedsområdet, således at dine faglige kompetencer er opda-terede og du dermed viser vejen indenfor fagligheden.

Du er positiv af sind, er proaktiv, struktureret og kan omgås ”høj som lav”. Du optræder myndig og korrekt. Du er hjælpsom og udviser den fornødne diskretion der til tider er krævet i din opgaveløsning. Du har respekt for andres faglige færdigheder og søger naturligt at ska-be positive samarbejdsrelationer i rammen af at tænke i helheder.

Du har gode kommunikative evner og er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale, herunder kan du gennemføre selvstændig sagsbehandling i KESDH.

Du vil opleve, at selv om dagligdagen ved Forsvarsakademiet er faste rammer, kan det til tider være en travl arbejdsplads. I disse perioder forventer vi, at du er fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme og indsats - til de aktuelle opgaver.

Du skal som militær være helbredsmæssig egnet til udsendelse og kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav. Dit faste tjenested vil være Svanemøllens Kaserne i København.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til nærmeste chef; næstkommanderende i Drifts- og Støtteafdelingen, major Jan Henneberg tlf.: 20 71 84 84 og/eller den nuværende sikkerhedsofficer, MJ Peter Bøje Christensen på tlf.: 72 81 70 23.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er fredag den 24. marts 2023. Samtaler forventes afholdt løbende. Tiltrædelse ønskes den 1. juli 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM FORSVARSAKADEMIET - Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
"

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

27.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent