Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Assisterende teamleder ved Air Mobile Protection and Recovery


Assisterende teamleder ved Air Mobile Protection and Recovery

Tactical Support Squadron søger en assisterende teamleder til Air Mobile Protection and Recovery.
Om os
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille kapaciteter inden for områderne Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Operations Support Wing indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår wingen uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron består af Air Mobile Protection and Recovery, som løser sikrings- og undsætningsopgaver i rammen af den flyoperative opgaveløsning. Desuden varetages Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelser samt uddannelsen af Forsvarets Joint Terminal Attack Controllers.

Beredskabsmæssigt er Air Mobile Protection and Recovery fokuseret omkring fysisk sikring af fly og besætning under flyvning eller ophold på flyvepladser.

Air Mobile Protection and Recovery hører til på Flyvestation Karup, men deltagelse i internationale operationer samt øvelses- og kursusaktivitet i ind - og udland bør forventes, hvilket stiller visse krav til medarbejdernes sociale færdigheder og personlige forhold.
Om stillingen
Du skal virke som næstkommanderende i et team bestående af to befalingsmænd og fire konstabler. Din nærmeste foresatte vil være teamlederen, som er oversergent.

Her vil du få ansvaret for teamets faglige tjeneste. Derudover vil du skulle støtte teamlederen i teamets daglige ledelse, uddannelse og føring. I teamlederens fravær vil du skulle varetage teamlederens opgaver.

I teamet vægtes gensidig respekt, loyalitet samt en professionel tilgang til opgaveløsningen højt, og du forventes aktivt at bidrage til fastholdelse og udvikling af et højt fagligt niveau.

Hverdagen består af uddannelse og træning primært bygget op omkring teamet, da enheden som oftest udsender i denne ramme. Din daglige tjeneste vil derfor primært omfatte uddannelse, træning og øvelse i din funktion som del af teamet i den samlede opgaveløsning.

Udover den daglige uddannelse og træning ved enheden gennemføres også samvirketræning med
andre enheder herunder Flyvevåbnets flyoperative eskadriller samt udenlandske samarbejdspartnere.

Som en del af enheden skal du være forberedt på at skulle indgå i en beredskabsturnus, hvor udsendelse kan ske med få dages varsel.
Om dig
Du er en omstillingsparat befalingsmand med gode samarbejdsevner og har styr på enkeltkæmperfærdighederne.

Du skal være engageret i din tilgang til arbejdet, og lægge vægt på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Udover at beherske dansk - både skriftligt og mundtligt, ønskes det ligeledes, at du har gode engelskkundskaber.

For at komme i betragtning til en stilling skal du have en gyldig, registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres efter ansættelse.

Udsendelse med enheden følger Flyvevåbnets flyoperative behov, hvilket kan indebære kort responstid og indsættelse i områder med særlige krav til vaccinationer, hvor eksempelvis COVID-19 vaccination også er blevet en del af den faste vaccinationspakke.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET. Du skal desuden til enhver tid kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav samt de operative fysiske anbefalinger for enheden.

Vi ser gerne, at du har haft international tjeneste og gennemført afprøvningen ved Air Mobile Protection and Recovery tilfredsstillende.

Afprøvningsforløb:
En eventuel ansættelse betinges som udgangspunkt af en gennemgang af et fysisk udfordrende afprøvningsforløb, hvor vi bl.a. får mulighed for at se dine militære færdigheder an og vurdere, hvorvidt du vil være egnet til at indgå i enheden.

Forsvarets Fysiske Basiskravstest gennemføres på mødedagen. Beståelse af testen er en betingelse for evt. ansættelse.

Afprøvningsforløbet gennemføres som døgntjeneste ved enheden i Karup fra den 1. til 4. maj 2023 for maksimalt 20 ansøgere. I den forbindelse optjenes 4 EØ dage til afvikling ved egen enhed.

Du vil som ansøger blive kontaktet direkte med nærmere information omkring afprøvningsforløbet senest d. 30. marts 2023.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.

For ansøgere fra SVN og FLV: Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til (korporal/sergent/chefsergent) kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

For ansøgere fra HRN: Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergentkan  finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller forløbet, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant K. Hessellund på tlf. 29254310 eller OSW-OTA-004@mil.dk. Alternativt kaptajn K.M. Bové på tlf. 40802119 OSW-OTB-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: 24. marts 2023.

Jobsamtaler afholdes i forlængelse af afprøvningsforløbet.

Stillingen forventes besat senest 1. august 2023, men tidligere besættelse er ønskelig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

27.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent