Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du kvalificere dig til at blive fremtidens operative chef?


Vil du kvalificere dig til at blive fremtidens operative chef?

Tænker du som officer over, hvordan fremtidens operationer kan vindes? Har du styr på, hvordan det operative niveau planlægger og gennemfører operationer, eller har du mod på at lære det? Vil du stå endnu skarpere til dit næste operative job i Danmark eller udlandet?
Om os
Du bliver en del af Center for Værnsfælles Operationer (CVO) i København. Vi er Forsvarsakademiets videnscenter for uddannelse og forskning i militære operationer på det operative niveau.

Vi udvikler og gennemfører videregående uddannelser, efteruddannelser indenfor værnsfælles operationer på det operative og strategiske niveau. Vores flagskib er operationsuddannelsen på Forsvarets Master i Militære Studiers (MMS).

Foruden dig består centeret af militære og civile analytikere, forskere, forskningsassistenter og studentermedhjælpere. Du kender måske allerede to af kollegerne fra medierne, Jeanette Serritzlev og Esben Salling Larsen, der begge bl.a. udtaler sig om forhold vedrørende krigen i Ukraine.

Du lægger, lige som vi gør, stor vægt på både faglighed, nytænkning og godt kollegaskab. Omgangstonen i centeret er uformel med god plads til et godt grin. Major Jacob Vik Hansen; ansat i centeret siden august 2022 siger sådan om centeret som arbejdsplads:

”Det er et godt mix i centrets faglige og sociale miljø, med en god blanding af både civile og militære kollegaer. Det gør, at det altid er muligt at få god sparring – også som nyankommen. Det kan være lige fra teoretiske drøftelser om anvendeligheden af centre of gravity som analyseværktøj, eller andre koncepter fra operationsplanlægning, til mere praktiske, såsom hvilken læringsaktivitet, der er den bedste, når man skal lære de studerende om betydningen af militærgeografi eller formuleringen af en decisive condition.”
Om stillingen
Du refererer direkte til centerets chef. I vil sammen lave en plan for din kompetenceudvikling fokuseret mod planlægning og gennemførelse af operationer på det operative niveau, således du kan blive en af de skarpeste inden for et af Forsvarets prioriterede kerneområder.

Du underviser primært i værnsfælles operationer på MMS grundmodul i militære operationer. Du bidrager til en igangværende udvikling af uddannelsen inden for områder som eksempelvis planlægning, wargaming, militærhistorie, mv., så de studerende officerskolleger står stærkt til fremtidens operative udfordringer.

Du bliver en del af et team, som udvikler, planlægger, tilrettelægger og gennemfører MMS grundmodul i militære operationer. Dit team, som ledes af en modulansvarlig med ph.d.-baggrund, gennemfører modulet enten i forårs- eller efterårssemesteret. Du står ikke alene med dine opgaver, men har altid mindst en at sparre med. Vi lægger stor vægt på sparring og konstruktiv, kritisk dialog, da vi tror på, at det gør alle bedre, samtidig med at det giver et bedre samlet produkt.

Dine primære ansvarsområder og opgaver indebærer:
• Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af læringsaktiviteter på grundmodul i militære operationer, fx forelæsning, oplæg til syndikatdrøftelse, onlineforløb, feedback på opgaver, etc.
• Syndikatleder for en fast gruppe af masterstuderende på grundmodul i militære operationer, hvor du faciliterer og støtter deres læring gennem et semester.
• Studie- og udviklingsopgaver relateret til krigsførelse på det operative niveau og grundmodul i militære operationer. Opgaverne bliver tilpasset dine interesser og kompetencer og kan eksempelvis være studie af logistik i værnsfælles operationer eller udvikling af planlægningsscenario med fokus på operative dilemmaer.
• Bidrag til andre af centerets uddannelser, rådgivningsopgaver m.fl.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste, samtidigt med at du har mulighed for at lykkes i dit privatliv. Vi anser fx hjemmearbejdsdage for en naturlig del af en moderne arbejdsplads. Der vil være begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen, eksempelvis i forbindelse med uddannelse, møder eller konferencer i ind- og udland.

Dit faste tjenestested bliver som udgangspunkt København, da centeret holder til på Svanemøllens Kaserne.
Om dig
Du ønsker at styrke dine operative kompetencer, hvilket vil kvalificere dig til attraktive nationale eller internationale operative stillinger, en karrierevej som ekspert, eller på sigt også chefniveauet.

Hvis du er den rigtige person til jobbet, men mangler den værnsfælles erfaring eller andre kompetencer, sørger vi sammen med dig for, at du får den nødvendige viden og kompetence til at kunne lykkedes i stillingen. Optimalt set har du haft operative stillinger, gerne fra det operative eller militærstrategiske niveau, og hvis du har haft erfaringer med operationsplanlægning og stabsarbejde fra en national eller international stab, er det et stort plus. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, men det afgørende er dine kompetencer og store interesse inden for militære operationer – og at du formår at formidle din viden i skrift og tale.

Centeret har engelsk som internt arbejdssprog, da centeret har medarbejdere, der udelukkende taler og skriver engelsk.

Du er major eller orlogskaptajn med stor interesse for værnsfælles operationer. Du har gennemført Master i Militære Studier, stabskursus eller udenlandsk ækvivalerende kursus. Er du kaptajn eller kaptajnløjtnant, der går på MMS eller er optaget på MMS, kan der indgåes en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

M-321 optaget på MMS, der er slutningen af deres uddannelsesforløb kan søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fg. centerchef Martin Gaarn, tlf. 7281 7363, eller mail fak-imo-vo03@fiin.dk. Centerchef Merete Strømberg er tilbage fra 1. maj 2023.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Forsvarsakademiet:
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk..
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.05.2023

Indrykningsdato

09.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent