Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Bilinspektør til Forsvaret


Bilinspektør til Forsvarministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vil du være med til at sikre at vores soldater har de bedst mulige forudsætninger for at blive transporteret sikkert med forsvarets køretøjer? Så kan det være, at du er på vej mod en stilling som bilinspektør i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle forsvarets myndigheder. Fra kampvogne, skibe og jagerfly til uniformer.

Myndighedssektionen, der er en del af FMI’s stab i Ballerup, er ansvarlig for at sikre indsigt i og rådgive om lovgivning, internationale og nationale regler inden for personel- og materielsikkerhed. Sektionen løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder.

Myndighedsudøvelsen varetages af sektionens sikkerhedsinspektører inden for følgende fagområder: Skibssikkerhed, køretøjssikkerhed, eksplosivstofsikkerhed, våbensikkerhed, arbejdsmiljø samt tranport af farligt gods.

Vi yder rådgivning i forbindelse med materielanskaffelser og udarbejder direktiver og retningslinjer for udøvelse af de forskellige myndighedsopgaver, som FMI er pålagt. Vi planlægger, fører tilsyn og gennemfører inspektioner jf. love, standarder og bestemmelser. Vi sikrer, at Forsvarets interne forvaltningsgrundlag på området følger best practice samt er relevant og effektivt.
Om stillingen
Som bilinspektør i Myndighedssektionen har du Forsvarets Køretøjssikkerhedsinspektør (KSI) som den faglige leder. Du får en central rolle inden for køretøjssikkerhedsområdet, hvor sikkerhedsrådgivning, registrering og godkendelse af Forsvarets køretøjer er en del af hverdagen.

Engagement, godt humør, koordination, samarbejde samt struktur og stabilitet er nogle af nøgleordene for vores dagligdag.

Dine primære opgaver vil være at yde rådgivning vedr. love og regler ved anskaffelse, ombygning og brug af Forsvarets køretøjer. Du har kontakt til andre myndigheder og styrelser, også uden for Forsvaret, for at løse de udfordringer som anden lovgivning kan skabe for Forsvaret.

Du er med til at udfærdige godkendelser og dokumentation, herunder fastsætte begrænsninger, for anvendelse af Forsvarets køretøjer. Du er med til at vedligeholde og opdatere Forsvarets oplysninger om køretøjer i sektionens systemer.
Sidst men ikke mindst fører du tilsyn og kontrol med køretøjssikkerheden i Forsvaret herunder også rådgivning om køretøjssikkerhed.

Som bilinspektør er du involveret i at udarbejde og revidere forsvarets direktiver og bestemmelser, besvare høringer i koordination med andre parter og behandle de afvigelse du måtte konstatere i forbindelse med tilsyns- og kontrolbesøg.

Stillingen er slået op på både civilt og militært niveau.
Om dig
Du har altid brugeren og dennes sikkerhed i fokus.

Det vil være en fordel såfremt du har en relevant teknisk uddannelse inden for køretøjsområdet, eksempelvis som ingeniør, mekaniker, maskinmester m.m.

Alternativt er du major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.

Du kan have din viden inden for området fra din uddannelser, men det ses også støttet op med viden fra dit interessefelt samt ønsket om, at vi kan blive klogere hele tiden.

Da køretøjssikkerhed er et vidt begreb, der dækker alt fra passive/aktive features i køretøjet til sikkerhed for det omkringværende samfund, kræver dette lyst, viden og nysgerrighed for området.

Evt. behov for supplerende viden vil blive bibragt via uddannelser, kurser samt sidemandsoplæring.

Du må meget gerne have erfaring i indsættelse af militære køretøjer i en operativ sammenhæng og gerne på officersniveau.

Du har lysten, holdningen og energien til at aktivt indgå i og bidrage til et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone.

Du er en proaktiv og positiv medspiller der fleksibelt og åbent løser opgaver både selvstændigt og i teams. Du har flair for IT og har erfaring med at arbejde med elektroniske sagsbehandlingssystemer, eks. KMD WorkZone som bruges i forsvaret. Erfaring med at udfærdige sagsoplæg til ledelse og andre myndigheder er et plus.

Det er afgørende, at du arbejder ansvarligt, er initiativrig og har gode analytiske evner. I en travl hverdag kan du bevare overblikket og arbejde struktureret med komplekse problemstillinger. Du er god til at kommunikere med mange forskellige typer af mennesker og er i stand til at kommunikere svære tekniske problemstillinger på en måde der tilgodeser modtageren, rangerende fra ekspert til novice.
Du skal være i stand til at formulere dig skriftligt og mundtlig på både dansk og engelsk.

Vi kan tilbyde dig et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et fagligt højt niveau, hvor du også skal arbejde sammen med de dedikerede kolleger fra de andre inspektørområder.

Du må påregne mindre rejseaktivitet, især inden for Danmarks grænser.
Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

For militær ansøgere besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Peter Drost på telefon 7281 5881, eller via mail: FMI-PK-CHMY@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9166 eller via mail: FPS-CRS@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2022 og samtaler gennemføres løbende eller umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.11.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent