Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sagsbehandler til Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen


Sagsbehandler til Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen

Kan du lide at arbejde med uddannelse og ønsker at prøve det på strategisk niveau, hvor kompleksiteten yderligere forstærkes af, at der arbejdes med uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet. Så er det måske netop dig vi søger som i Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen?
Om os
Uddannelsesafdelingen er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Operationsdivision i Vordingborg, som også vil blive dit faste tjenestested.

Ud over Uddannelsesafdelingen består Operationsdivisionen ligeledes af Operationsafdelingen, et Garnisonsstøtteelement og et CID-partnerelement.

Afdelingen består af tolv medarbejdere og en chef, der alle arbejder tæt sammen omkring løsning af afdelingens mange opgaver.

Afdelingens primære funktion er, at fastlægge den strategiske retning for Hjemmeværnets nationale og internationale uddannelsesvirksomhed og samarbejde.

Derudover er afdelingen ansvarlig for den strategiske udvikling og koordination af samtænkningsområdet, samt varetage musikområdet i Hjemmeværnet. Afdelingen i løsningen af stabens øvrige opgaver.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil du indgå i et team af faglige sagsbehandlere inden for uddannelse, hvor denne stilling har et maritimt fokus.

Det primære sagsområde ligger derfor inden for det maritime område samt det fælles skandinaviske samarbejde, SKANDIA, hvor du bliver ansvarlig for at varetage sagsbehandlingen af maritimt uddannelsesrelaterede opgaver og Skandinavisk hjemmeværnssamarbejde (SKANDIA).

Opgaveporteføljen spænder til tider bredt og vil blive endeligt fast-lagt, når den rette kandidat er valgt.

Følgende opgaver ses som udgangspunkt placeret hos dig:

• Uddannelseskoordination med Hjemmeværnsskolen og Marinehjemmeværnet i relation til nationale og internationale samarbejdsaftaler.

• Udarbejdelse af oplæg til den strategiske udvikling af maritim uddannelse, herunder bl.a. direktiver, notater, sags- og beslutningsoplæg mv.

• SKANDIA, herunder SKANDIA-chefmøde og stabschefmøde, Aktivitets og Udbytteplan, landeprogrammer, Norge-Sverige-samarbejde.

• Internationalt samarbejde herunder oversigt over udenlandske aktiviteter, status og udvikling.

• LI/LL for skandinavisk uddannelses- og øvelseskoordination.

• Sagsbehandling af øvrige opgaver ved staben ad hoc, herunder at indgå i diverse arbejdsgrupper bl.a. Arbejdsgruppe Marinehjemmeværnets fremtidige fartøjssammensætning og flotille-struktur.

• Lærer på kald ved Hjemmeværnsskolen efter nærmere aftale og kompetenceområder.

Stillingen kræver, at du kan bevare overblikket og balancere hverdagens opgaver i et drifts- og ud-viklingsperspektiv.

Desuden vil dine opgaver i udpræget grad kræve detailindsigt og tværfaglig koordination. I stillingen er det dig, som selvstændigt varetager sagsbehandlingen af dine opgaver.

Du er ansvarlig for, at alle processer i fm. direktivgivning til underlagte myndigheder, herunder koordinering såvel internt som eksternt er overholdt, og du er ligeledes ansvarlig for, at al øvrig kommunikation i relation til dine sagsområder gennemføres.

Som led i dit arbejde i en værnsfælles styrelse, skal du sikkert og kompetent kunne agere i en stab på niveau I, og kunne anvende de dertil knyttede stabsprocedurer og værktøjer.

Der vil naturligvis blive gennemført fornøden indføring deri, så-fremt du ikke har anvendt det tidligere. Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Vores virksomhedskultur er præget af en uformel, men respektfuld omgang med hinanden, hvor vi ønsker at skabe og fastholde arbejdsglæde og sammenhængskraft.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) med en bred operativ erfaring og gerne med tidligere forrettet tjeneste ved en stab.

Du har en tidligere arbejdet med stabsstøtteplatforme som Demars/SAP og WorkZone/KESDH og naturligvis MS Office-pakken.

Du er skarp til at kommunikere i skrift og tale og er fortrolig med at kommunikere på engelsk i både skrift og tale. Du har sans for detaljen, er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser.

Du er opsøgende, vedholdende og ansvarsbevidst samt evner at indgå i et team i forhold til den fælles opgaveløsning. Du magter vekslende opgaver og problemstillinger, der kræver overblik.

Du kan samarbejde på flere forskellige niveauer og med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Du kan arbejde med frihed under ansvar. Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har kendskab til at arbejde i en organisation der baserer sig på frivillighed.

Det er ligeledes ønskeligt, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Morten Thomsen +45 728 20005, mobil 2442 4243.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 02. januar 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingen er ledig til besættelse pr.1. Januar 2023. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJK - Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.01.2023

Indrykningsdato

17.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent