Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark


Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Er du løjtnant eller premierløjtnant i Hæren og på vej videre, men ønsker at fastholde tilknytningen til Forsvaret? Eller har du allerede forladt Forsvaret og savner tjenesten og kammeratskabet?

Så fortsæt din militære karriere i Totalforsvarsstyrken ved siden af dit studie eller civile job. Her kan du fortsat udnytte og udvikle dine militære færdigheder, styrke dit netværk og gøre en forskel for Danmark.
Om os
Danmarks nye Totalforsvarsstyrke (TFS) skal opbygges frem mod 2024 og kommer til at bestå af 26 underafdelinger. Til føring af disse underafdelinger opstilles en føringsstruktur, som består af reservepersonel. Ved en eventuel mobilisering indkaldes tidligere værnepligtige, som er hjemsendt indenfor de seneste ca. fem år, til at bemande de manuelle funktioner i underafdelingerne.

Når styrken er fuldt opbygget, forventes den at omfatte ca. 12.000 totalforsvarssoldater, med en til- og afgang på ca. 2.400-2.600 hvert år.

TFS kan mobiliseres helt eller delvist i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde.

Opgaverne bliver primært bevogtning- og sikringsopgaver af militære områder og etablissementer. Bevogtningen kan også ske som værtsnationsstøtte til NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium.

Ved mobilisering af TFS bruges de første dage til at aktivere og videreuddanne det manuelle personel, så enhederne er klar til at blive indsat i rammen af TFS.

Underafdelingerne er fordelt over hele Danmark, og du vil derfor kunne gøre tjeneste lokalt i nærheden af hvor du bor, eller hvor det er mest praktisk for dig.

I Vestdanmark skal der opstilles 12 underafdelinger fordelt på følgende geografiske placeringer:

- Nordjylland på Aalborg Kaserne, Aalborg.
- Midt- og Vestjylland på Skive Kaserne, Skive.
- Østjylland på Holmstrupgårdvej, Brabrand.
- Sydøstjylland på Niels Finsensvej, Vejle.
- Syd- og Sønderjylland i Søgårdlejren, Søgård.
- Fyn på Vibelundvej (Højstrup øvelsesterræn), Odense.
Om stillingen
Du bliver ansat i en designeringsfunktion ved TFS’ krise- og krigsorganisation.
Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.
Som delingsfører er du leder og taktisk fører for mobiliserede TFS-soldater.

Du er foresat for en føringskadre bestående af en næstkommanderende (oversergent) og tre gruppeførere (sergenter, korporaler og/eller erfarne overkonstabler), som alle er tidligere medarbejdere fra Forsvaret. Selv refererer du til underafdelingschefen.

Ved mobilisering af TFS fungerer du som delingsfører for tre grupper med 12-15 TFS-soldater, hvor du er ansvarlig for deres mønstring og supplerende uddannelse – i bl.a. skydning, bevogtning og regler for magtanvendelse.

Du er også delingsfører under taktiske forhold for TFS-soldaterne og fører enheder under indsættelse i Danmark under krise og krig.
Du indgår i en fast føringsstruktur i en TFS underafdeling. I fredstid øver og efteruddannes du og de øvrige førere i din deling og i underafdelingen i forhold til din designeringsfunktion. Du får mulighed for at udvikle et godt netværk og kammeratskab med andre ledere og for sammen at udvikle jeres militære færdigheder og ledelsesmæssige kompetencer.

Du gennemgår et standardiseret uddannelsesforløb, kurser, videre- og efteruddannelse, føreruddannelse samt recce- og feltøvelser, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men givet handlefrihed i forhold til udførelsen. Du opnår herigennem viden, færdigheder og kompetencer, til at træffe de rigtige beslutninger og løse dine opgaver som næstkommanderende i delingen.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion ved TFS. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.
Vi forventer, at du gør tjeneste i 8-10 dage om året som delingsfører. Indkommanderingerne fordeles over hele kalenderåret og er typisk på hverdagsaftener samt i og omkring weekender. Herudover vil du kunne videre- og efteruddanne dig samt for eksempel deltage i aktiviteter ved din tidligere stamenhed i Forsvaret.
Om dig
Du har en baggrund fra Hæren, som enten løjtnant eller premierløjtnant og har gjort tjeneste enten som fastansat eller i Forsvarets reserve.

Du har forståelse for den operative virksomhed, og er indstillet på fortsat at videreuddanne dig inden for Forsvaret.

Du har en høj grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse i opgaveløsningen. Som leder forstår du at motivere dine gruppeførere og TFS-soldater til at yde det bedste under realistiske forhold og i længere perioder.

Du prioriterer at have en rådighedsstilling i Forsvarets reserve, og dit civile job og dine private forhold tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.

Hvis du er løjtnant vil du blive ansat og udnævnt til premierløjtnant af reserven, hvis du findes egnet. Herefter vil du blive tilbudt strukturbestemt videreuddannelse, som skal gøre dig klar til at stå i spidsen som næstkommanderende for en deling i TFS.

Hvis du har forladt en fast militær stilling, som enten løjtnant eller premierløjtnant, indenfor de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.

Det er en fordel, hvis du er bosiddende tæt på den TFS underafdeling, som du er ansat i.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og
ansættelsen sker i henhold til den gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat på Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. være eller kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefsergent Finn Krogsris Højland på telefon 21 24 50 11 eller mail: LRGNV-SST01@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91 i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Du bedes i din ansøgning anføre hvor i Vestdanmark du ønsker at gøre tjeneste.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2024

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent