Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen – forskningsbaseret videreuddannelse


Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen – forskningsbaseret videreuddannelse

Er du officer eller civilt ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – og vil du videreuddanne dig til myndighedsområdets højeste leder- og chefniveauer? Så er der nu åbent for ansøgninger til Master i Militære Studier (MMS) samt Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) med studiestart i maj 2021.
Om os
MMS er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret. Derfor udbydes- og anvendes MMS primært med henblik på at dække Forsvarets interne behov for uddannede officerer på højeste funktionsniveau.

MMS udbydes som et samlet uddannelsesforløb, der giver titlen ”Master i Militære Studier”, samt endvidere som et enkeltmodulsforløb (dele af uddannelsen), som er det nødvendige militære supplement, hvis du har en civil master- eller kandidatuddannelse og ønsker at kvalificere dig til en stilling som officer på højeste funktionsniveau eller lignende civil stilling inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Såfremt du ønsker et enkeltmodulsforløb skal du anføre dette i din ansøgning samt vedlægge dokumentation for din gennemførte civile master-/kandidatuddannelse.

Officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet kan desuden søge optagelse på OFU med henblik på optag 2021.

Ansøgning om optagelse på uddannelsens Flex-moduler skal søges uafhængigt af dette opslag. De slås op på www.fak.dk i oktober/november henholdsvis april/maj for de efterfølgende forårs- og efterårssemestre.

Bemærk: Der er studiestart på MMS den 10. maj 2021.

Modulerne på MMS udbydes i en fastlagt årlig cyklus. Der gennemføres som hovedregel afsluttende eksamen med enten ekstern eller intern bedømmelse for hvert modul. Eksaminerne vil normalt enten være skriftlige eller en kombination af skriftlig og mundtlig (synopsiseksamen).

Både MMS og OFU gennemføres som ”blended learning” – en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter. Tilstedeværelsesperioderne vil blive gennemført på Forsvarsakademiet (København) samt egnede militære etablissementer i Danmark eller som udrykning/rejse til udlandet.
Om stillingen
MASTER I MILITÆRE STUDIER:
MMS forbereder de studerende til stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau og lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske samt ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske- samt det internationale samfund.

MMS er en akkrediteret masteruddannelse med en belastning på 60 ECTS (European Credit Transfer System), der er normeret til ca. tre års varighed. Uddannelsen kan dog gennemføres på ca. to år. Der er faglig og interessemæssig valgfrihed i dele af uddannelsen. MMS er et deltidsstudie og skal afsluttes inden for seks år, fra den studerende påbegynder den samlede uddannelse. For en studerende, der gennemfører studiet på de normerede ca. tre år, skal der påregnes tilstedeværelsesdage i forbindelse med undervisningen i et omfang på ca. 10 – 15 dage pr. semester (halvår). Herudover vil der være en arbejdsbelastning på ca. 150 – 250 timer pr. semester i forhold til selvstændige læringsaktiviteter og selvstudie, som den studerende skal tilrettelægge selvstændigt og eventuelt i samråd med sin chef.

MMS baseres på tre konstituerende søjler: Militær Ledelse, Militær Strategi og Militære Operationer.

Som indledning til uddannelsesforløbet skal der gennemføres et obligatorisk introduktionsmodul på 5 ECTS points inden der gives adgang til MMS-uddannelsens grundmoduler. Efterfølgende skal den studerende gennemføre et grundmodul på 10 ECTS point inden for hver af de konstituerende søjler. Derudover skal der gennemføres et eller to Flex-moduler (afhængig af Flex-modulernes ECTS omfang). Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt.

MMS består således af et Introduktionsmodul, tre grundmoduler indenfor henholdsvis Operationer, Ledelse og Strategi, et eller to Flex-moduler samt et afsluttende Masterprojekt.

OPERATIONS- OG FØRINGSUDDANNELSEN:
Formålet med OFU er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne bestride landmilitære stillinger i operative nationale og multinationale stabe på brigade-, divisions-, korps- og Land Component-niveau.

OFU består af videreuddannelseskurset Advanced Land Operations (ALO), der udbydes uden for rammen af MMS, samt et efterfølgende Flex-modul Component Campaign Planning (CCP) i rammen af MMS.

OFU gennemføres normalt forud for- og i sammenhæng med gennemførelsen af MMS eller Enkeltmodulsforløb. Ved ansøgning om optagelse på MMS skal du tilkendegive, om du ligeledes ønsker at ansøge om optagelse OFU. CCP-delen af OFU udgør 10 ECTS point i Flex-delen af den samlede MMS.

OFU kan kun søges af officerer i Hæren eller Hærhjemmeværnet. Dog kan alle, uanset værn, som er optaget på MMS, søge om optagelse på CCP-delen af uddannelsen. Dette forudsætter dog, at man har bestået Grundmodulet i Militære Operationer.

Bemærk: Studerende der bliver optaget på OFU og efterfølgende MMS skal gennemføre MMS Introduktionsmodul, som har studiestart den 10. maj 2021, forud for opstarten på ALO.

Der er studiestart på OFU den 2. august og første tilstedeværelse på ALO den 9. august 2021. ALO afsluttes i marts 2022, hvorefter CCP begynder. CCP afsluttes ultimo juni 2022. Herefter påbegyndes den resterende del af MMS i august 2022.

Du kan læse mere om OFU på www.fak.dk.

UDENLANDSKE KURSER (ÆKVIVALERENDE MASTER I MILITÆRE STUDIER):
Værnskommandoerne samt Specialoperationskommandoen råder over et antal pladser på udenlandske videreuddannelser. Uddannelserne slås op som separate opslag på ”Karriere i Forsvaret”. Som ansøger skal du sende en separat ansøgning til hver af de uddannelser, som du vil ansøge – eksempelvis én til MMS samt én til et udenlandsk kursus.

I år udbydes følgende udenlandske kurser:
HÆREN:
Hærkommandoen udbyder i år én plads på en MMS ækvivalerende videreuddannelse i USA ved US Army Command & Staff College (US CGSC) i perioden fra juni 2021 til juli 2022. Skolen er beliggende i Ft. Leavenworth, Kansas.

Hæren betragter tillige uddannelsens som ækvivalerende med Operations- og Føringsuddannelsen (OFU).

Bemærk at ansøgningsfristen til denne uddannelse er 25. oktober 2020. Vær desuden opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS samt eventuelt OFU, hvis du ikke optages på videreuddannelsen ved US CGSC, skal dette gøres separat.

Du kan læse mere om uddannelsen ved US CGSC her: https://usacac.army.mil/organizations/cace/cgsc

Du kan søge uddannelsen på ”Karriere i Forsvaret”.

FLYVEVÅBNET:
Flyverkommandoen udbyder i år én plads på en MMS ækvivalerende videreuddannelse i USA ved Air Command and Staff College (ACSC) i perioden medio 2021 til medio 2022. Skolen er beliggende på Maxwell Air Force base, Montgomery, Alabama. ACSC er en del af US Air Force Air University.

Bemærk at ansøgningsfristen til denne uddannelse er 25. oktober 2020. Vær desuden opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS, hvis du ikke optages på videreuddannelsen ved ACSC, skal dette gøres separat.

Du kan læse mere om uddannelsen ved ACSC her: https://www.airuniversity.af.edu/ACSC

Du kan søge uddannelsen på ”Karriere i Forsvaret”.
Om dig
MMS er en akkrediteret masteruddannelse og kan søges af alle, der honorerer følgende krav:

• Er officer under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – på M321/U321 eller M322/U322 niveau med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Vedr. civile ansøgere (ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde eller som ekstern ansøger):

• Har en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
• Minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

I forbindelse med optagelse på studiet vurderes ansøgere inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde blandt andet ud fra nedenstående kriterier (uddrag af FKO VEJL 180-1 af marts 2014):

• Ansøgerens egnethed til major- og orlogskaptajnsniveauet og højere – herunder operativt.
• Den indstillende myndigheds bemærkninger og prioritering af ansøger.
• Ansøgerens tjenestemæssige baggrund.
• Ansøgerens bedømmelsesgrundlag.
• Ansøgerens vandel.
• Ansøgerens studieegnethed.
• Ansøgerens honorering af helbredsmæssige krav.

For optagelse på OFU tillægges følgende supplerende kriterier betydning:

• Stabstjeneste på minimum afdelingsniveau.
• Gennemført hele Føringskursus (Bataljons- og Brigadekursus) eller Videreuddannelsestrin I for Ledere.
• Minimum tre års tjenesteerfaring som kaptajn.
• Gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet.

Herudover skal du være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din faglige erfaring samt akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser, forventes du at bidrage aktivt til den samlede læring på uddannelsen. Din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, undervisere samt din arbejdsplads er væsentlig for at du kan opnå resultater og bidrage til et godt og motiverende studiemiljø.

Under uddannelsen skal du:

• Indgå i forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning.
• Definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt.
• Håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring.
• Trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Søg uddannelsen ved at trykke på linket ”SØG JOBBET”.

Ansøgningsfristen er søndag d. 1. november 2020.

Inden du søger, bedes du orientere dig om hvorvidt der ved din myndighed er interne krav eller procedurer, som du skal overholde og være opmærksom på. Dialogen med din nærmeste chef kan afdække dette.

Du bedes vedhæfte følgende i forbindelse med din ansøgning:

• En kort motiveret ansøgning (maks. en side).
• Curriculum Vitae (CV).
• Eksamens-/karakterbevis – både fra Videreuddannelsestrin I/L og/eller Videreuddannelseskursus samt eventuelt civilt gennemførte uddannelser på niveau 6 og 7 (hhv. bachelor/diplom og master/kandidat).
• Eventuel udfærdiget FOKUS-bedømmelse/personeludtalelse fra adgangsgivende uddannelse (Videreuddannelsestrin I/L el. Videreuddannelseskurser for officerer).
• Seneste FOKUS-bedømmelse eller Personudtalelse (maksimalt 6 måneder gammel), gerne afgivet i anledning af ansøgning til MMS.
• Relevante påtegninger/stillingtagen til din ansøgning jf. din myndigheds interne procedure.
• Eventuelle udtalelser eller andet, som du mener styrker dit kandidatur.

OPTAGELSESPROCES:
Optagelsesprocessen er længerevarende, da der ved behandlingen af ansøgningerne indhentes oplysninger fra relevante styrelser og myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Den endelige udvælgelse af ansøgere besluttes på et møde med repræsentanter fra de indstillende myndigheder i Forsvaret samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning d. 10. marts 2021.

PRIS:
For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, transport, kost og logi). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under internatophold.

For eksterne ansøgere er der fastsat en kursuspris på ca. 60.000 kr. for den samlede uddannelse (afhængig af valg af Flex-moduler). Prisen dækker Forsvarsakademiets meromkostninger i forhold til at optage et begrænset antal studerende ekstra. Meromkostninger dækker blandt andet administration, vejledning, retning af opgaver, censorer ved eksterne bedømmelser, bøger samt udgifter til internat-/seminarophold.

Udover kursusprisen skal eksterne studerende selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med undervisning, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION:
Hvis du vil vide mere om MMS og OFU, kan du gå ind på www.fak.dk og læs om uddannelserne. På hjemmesiden kan du bl.a. finde studieordningen, modulbeskrivelser, uddannelsesskitsen samt se mere materiale om optagelsesprocessen. Hvis du bliver optaget på MMS, skal du følge studieordningen for 2020.

Du er også velkommen til at kontakte studieleder orlogskaptajn Claus Rasmussen på telefon 728 17062, eller studievejleder major Allan Therkelsen på telefon 728 17061, hvis du har spørgsmål om MMS.

Vil du vide mere om OFU kan du kontakte major Morten Johnsen på telefon 728 17437 / mobil: 22320802.

OM FORSVARSAKADEMIET:
Forsvarsakademiets fornemmeste opgave er at uddanne officerer, der kan føre, lede og udvikle militære enheder i krig, krise og konflikt. Forsvarsakademiets vision er at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.

Forsvarsakademiet er desuden en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk oprindelse eller andet til at søge uddannelsen som et led i egen udvikling og kvalificering, men også for at tilføre uddannelsen værdifulde input til glæde for det samlede udbytte ved de studerende, deres arbejdspladser samt samfundet generelt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fast bopæl

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

25.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent