Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Arbejdsmiljø – rådgiver/inspektør til Myndighedssektionen i Forsvaret


Arbejdsmiljø – rådgiver/inspektør til Myndighedssektionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kan du lide at rådgive andre? Har du arbejdet med arbejdsmiljø? Gør du en dyd i at forbedre forholdene på arbejdspladsen?

Så er det dig vi søger!
Om os

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle forsvarets myndigheder. Fra kampvogne, skibe og jagerfly til uniformer.

Myndighedssektionen, der er en del af FMI’s stab i Ballerup, er ansvarlig for at sikre indsigt i og rådgive om lovgivning, internationale og nationale regler inden for personel- og materielsikkerhed. Sektionen løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder.

Myndighedsudøvelsen varetages af sektionens sikkerhedsinspektører inden for følgende fagområder: Skibssikkerhed, køretøjssikkerhed, eksplosivstofsikkerhed, våbensikkerhed, arbejdsmiljø samt tranport af farligt gods.

Vi yder rådgivning i forbindelse med materielanskaffelser og udarbejder direktiver og retningslinjer for udøvelse af de forskellige myndighedsopgaver, som FMI er pålagt. Vi planlægger, fører tilsyn og gennemfører inspektioner jf. love, standarder og bestemmelser. Vi sikrer, at Forsvarets interne forvaltningsgrundlag på området følger best practice samt er relevant og effektivt.
Om stillingen

Du bliver en del af FMI’s myndighedsudøvelse inden for arbejdsmiljø og vil indgå i et arbejdsmiljøteam på 2 personer. Du har en central rolle inden for alle områder af arbejdsmiljølovgivningen, både på det fysiske og det psykiske område.

Stillingen har 4 hovedopgaver:

Rådgivning af projekter i forhold til de arbejdsmiljøforhold der findes i materielanskaffelsesprojekter, dvs. i forhold til det vi anskaffer.
Til det kræves en solid erfaring med risikovurderinger samt en bred viden om påvirkninger af kroppen i et givet arbejdsmiljø, på og om fx køretøjer, fly, helikoptere, skibe, mv.
Arbejdsmiljøet for materielanskaffelser følges og inspiceres løbende gennem alle faser: planlægning, anskaffelse, drift og bortskaffelse.

Drift af arbejdsmiljøorganisationen, hvilket blandt andet indbefatter afholdelse af møder i Arbejdsmiljøudvalget (AMU), planlægning og afholdelse af temadage og seminarer og udarbejdelse af rapporter og årsberetninger. Derudover omfatter det rådgivning og inspektion på FMI mange geografisk spredte arbejdspladser såvel som hoveddomicilet i Ballerup.

Samarbejdet med øvrige styrelser og myndigheder inden for Forsvarsministeriets område som FMI arbejdsmiljøekspert. Dette er både tværgående og i forhold til Forsvarets Center for HR-rådgivning og arbejdsmiljø. Der indgår tillige kontakten med arbejdstilsynet.

Vedligehold af interne bestemmelser og direktiver mv. gennem optimering og opdatering samt ved behov udarbejdelse af nye sådanne. Som en del af forvaltningsgrundlaget indgår også opbygning og drift af intranetside for arbejdsmiljø.

FMI arbejdsmiljøorganisation er i stadig forandring som følge af løbende organisations-tilpasninger. Arbejdsmiljøorganisationen koordinerer arbejdsmiljøindsatsen på det overordnede plan i forhold til FMI.
Du vil i samarbejde med din kollega være med til præge fremtiden for arbejdsmiljøet både internt i FMI og for Forsvaret som et hele.

Du vil komme til at arbejde i et uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde.
På grund af myndighedsudøvelsens brede omfang, består myndighedssektionen af medarbejdere med en høj grad af specialiseret viden og selvstændige arbejdsopgaver, der skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.

Sektionens tilgang til alt vores arbejde er, at vores slutbrugere, soldaterne, har det sikreste materiel og arbejdsmiljø vi kan give dem og at fødekæden til dem er tilsvarende sikker.
Dit faste arbejdssted er i Ballerup, og du skal forvente ca. 30-50 rejsedage om året, primært i Danmark.

Stillingen er slået op på både civilt og militært niveau.
Om dig

Om din baggrund er civil eller militær er ikke afgørende, så længe du har gåpåmod og en god sikkerhedsforståelse.

som militær:
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en stor paratviden om arbejdsmiljø og erfaring med arbejdsmiljøledelse på alle niveauer, gerne fra en større produktionsvirksomhed. Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med audit, gerne som Lead Auditor.

Du har forståelse for en stor og kompleks virksomheds interne forretningsgange og processer, samt sagsbehandling inden for arbejdsmiljøområdet generelt. Kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation er en fordel.

Som person forestiller vi os, at du er imødekommende, kan skabe netværk, indgår aktivt i - og bidrager til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, være engageret og kommunikere naturligt og klart på dansk og engelsk.

Vi sørger selvfølgelig for den efteruddannelse, der skal til for, at du kan varetage stillingen.
Ansættelsesvilkår

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Myndighedssektionen Peter Drost på telefon 7281 15881 eller arbejdsmiljøinspektør Mette-Lene Hjort på telefon +45 2113 5794.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari, på telefon 7281 9133.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som ansøgning, CV, eksamensbevis mv.

Ansøgningsfristen er onsdag 10. april 2023.
Stillingen er til besættelse snarest muligt - vi forventer derfor at afholde løbende samtaler, så tøv ikke med at søge stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent