Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Logistiksektionen ved stab/1. Brigade (G4/ST/1 BDE) (genopslag)


Chef for Logistiksektionen ved stab/1. Brigade (G4/ST/1 BDE)

1. Brigade søger en dygtig og erfaren major med operativt mindset og logistisk erfaring. Stillingen som Chef for G4 ved 1. Brigade (G4/ST/1 BDE) er klar til besættelse.
Har du kendskab til logistik og vil du være med til at udvikle logistikken til den operative brigade – savner du det operative miljø, og vil du være chef for et dynamisk og stærkt team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som Chef G4 i 1. Brigade stor mulighed for at præge brigadens og din egen udvikling.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en operativ brigade. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Logistiksektionen (G4) har primært fokus på den operative logistiske opgaveløsning. G4 behandler tillige driftsmæssige enkeltsager hvor det er af væsentlig karakter for brigadens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Du bliver chef for G4 (ACOS G4) og har dels ledelsesansvaret for G4, og dels at udvikle 1. Brigade sammen med STCH/1BDE og de øvrige ACOS i brigadestaben.

Logistiksektionen består af otte medarbejdere, fordelt på en chef, tre logistikofficerer (LOGO), to befalingsmænd (LOGBM) og to konstabler (FSHJ). Heraf er seks af stillingerne rotationsstillinger i lighed med denne, hvilket betyder, at du vil blive befalet på midlertidig tjeneste i 2 år og modtage ydelser jf. gældende bestemmelser.

Under operativ indsættelse virker du som ”Chef LOG” i Brigadens planlægningscenter, herunder udarbejder du sammen med en LOGO1 den logistiske plan for brigadens operative indsættelse. I brigadens operationscenter fører dit øvrige personel brigadens logistiske operationer, og har overfor chefen for operationscentret ansvaret for at monitere den logistiske situation i brigaden, og proaktivt tilsikre at brigaden kontinuerligt er understøttet. Du skal understøtte at G4 også kan løfte den opgave.

Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Forud for gennemføres intern stabstræning mhp. at træne og videreudvikle interne planlægnings- og føringsprocedurer.

Du vil som en del af brigadens planlægningscenter få et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres ved anvendelse af brigadens føringskoncept.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter i Holstebro skal du som CH G4 bl.a.

• Lede og fordele arbejdsopgaverne indenfor G4.
• Udarbejde og opdatere brigadens SOP logistik og herigennem være med til at fastlægge procedurer for brigadens logistiske virke på kamppladsen.
• Udvikle og gennemføre brigadens logistiske føringsuddannelse.
• Skabe de logistiske rammer for brigadens øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
• Planlægge deployering og understøttelse af enheder på aktiviteter i udlandet.
• Koordinere med og udvikle de logistiske led i Brigaden (S4-niveauet og 1 LOGBTN) indenfor den taktiske logistik.
• Koordinere med eksterne myndigheder, herunder FVT, FSK og HKO (G4) ift. logistikken i 1. Brigade.

Stabens ugerytme er planlagt omkring tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, hvor møder og den fysiske koordination primært finder sted. Der er mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og hjemmearbejdsdag/fri om fredagen.

Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i nogen omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er major med velgennemført videreuddannelsestrin II for ledere, Master i Militære Studier eller ækvivalerende.

Du har gode lederevner og evner at holde mange bolde i luften. Du har et godt blik for helheden, og logistikken som understøttelse herfor. Du interesserer dig for dine medarbejdere og deres udvikling.

Du har ønsket og evnen til at lære nyt, samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag.

Det er ønskeligt at du har følgende kompetencer/tidligere tjeneste:

- Kendskab til og erfaring med logistik, gerne med baggrund fra logistiktropperne,
- Har gennemført operativ føringsuddannelse (OFU),
- Har operativ erfaring, gerne fra en logistisk funktion i INTOPS,
- Har gode samarbejdsevner og helhedssyn,
- Er initiativrig og udviklingsorienteret,
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er korte tidsfrister,
- Har forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab/højere stab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Holstebro.
.
Tjenesten kan forrettes som midlertidig tjeneste i op til to år, hvorefter du vil returnere til dit nuværende faste tjenestested. Ordningen med midlertidig tjeneste er betinget af din nuværende myndigheds godkendelse.
Der vil også være mulighed for, at du kan ansættes til varig tjeneste i stillingen med skift af fast tjenestested til Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef 1. Brigade oberstløjtnant Kasper Leonhard Hovgaard på telefon 20 20 1491, mail: 1BDE-STCH@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er søndag den 10. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

05.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent