Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Radiooperatører til Lyngby Radio ved Søværnets Operationscenter


Radiooperatører til Lyngby Radio ved Søværnets Operationscenter

Hvert år kommer rigtig mange skibe og personer i problemer ude på havet og får brug for akut hjælp. Som en del af den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, er det Lyngby Radios opgave at besvare de nødkald, der kommer ind over radioen, og i samarbejde snævert samarbejde med andre aktører være med til at iværksætte redningsaktion eller anden assistance. Til denne opgave har vi brug for dig.
Om os
Nationalt Maritimt Operationscenter er en del af Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. NMOC er ansvarlig for maritim suveræni-tetshævdelse, driften af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark samt Maritim Assistanceservice (MAS) som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.
Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som radiooperatør ved Lyngby radio har du ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs. Du refererer direkte til den vagthavende officer i JRCC i forbin-delse med eftersøgning og redningsopgaver. Lyngby Radio har endvidere ansvaret for udlæsning af meldinger til skibsfarten, som blandt andet omfatter navigationsadvarsler, skydeadvarsler, vejrmel-dinger mv.
Om dig
Som person er du moden, hurtigt tænkende og selvstændig, og du befinder dig godt med en hver-dag, hvor tempoet kan gå fra nul til kogepunktet på et øjeblik. Du er god til – både på dansk og en-gelsk - at kommunikere med mennesker, der befinder sig i en kritisk eller muligvis livstruende situati-on. Kan du også kommunikere på tysk er det kun et ekstra plus.
Du er – eller har været - ansat i forsvaret og har måske allerede erfaring som kommunikationsgast, radiooperatør eller lign. Stillingen kræver, at du har et gyldigt GOC certifikat. Har du ikke allerede det, skal du påregne at skulle på et 14-dages GOC kursus i starten af din ansættelsesperiode.

Som radiooperatør i Lyngby Radio skal du:
• kunne sikkerhedsgodkendes til ”hemmeligt”.
• være indforstået med at arbejde 12-timers vagter - dag eller nat, på en arbejdsplads, der er
døgnbemandet 365 dage om året.
• udsende diverse varsler til skibsfarten over radio
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrel-se, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, vil forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved en-heder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder Lyngby Radio CSG Benny I. Thomsen +45 7281 2065 eller e-mail fko-sv-n333@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK

Ansøgningsfrist er den 18. januar 2023 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.01.2023

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent