Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Dæksbefalingsmand til 3. besætning i THETIS-klassen


Dæksbefalingsmand til 3. besætning i THETIS-klassen

Er du oversergent, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning, er du måske den person, vi søger til stillingen som dæksbefalingsmand i 3. besætning.
Om os
Inspektionsskibene af THETIS-klassen består af fire enheder. Der er seks besætninger der deles om togterne året rundt. De primære opgaver er, at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres opgaver som fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Fra 2023 vil besætningerne også lejlighedsvis skulle bemande et skoleskib af THETIS-klassen, under sejlads i danske farvande.

THETIS klassen deltager lejlighedsvis i større multinationale øvelser, eksempelvis den canadiske OP NA-NOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller FLOTEX SILVER ved Norge.

Stillingen indeholder også perioder med vagt, tjeneste, kursusaktivitet, etc. I Danmark, mellem de sejlende togter. Det foregår primært i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er på ca. 6 ugers varighed. Der er gennemsnitligt 4 sejladsperioder pr. år samt lejlighedsvis sejlads med skoleskib af THETIS-klassen i danske farvande. Ca. hvert tredje år foregår togtet henover julen og nytåret. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren hvert tredje år.

Sejladsen og tjenesten er spændende og alsidig. Der er sjældent to dage der er helt ens. Vi går en spændende tid i møde. Der sker udvikling hele tiden. Både i operationsområdet, men også inden for udstyr. Der er hårdt brug for flere specialister til at styre, operere og vedligeholde skibe og systemer. Uden den form for specialister, kan operationerne ikke gennemføres.

3. besætning har et helt enkelt mål; lidt bedre hver gang. Ikke som i bedre end andre. Målet er, hele tiden at forsøge at gøre alt lidt bedre end sidste gang. Vi mener vi har et professionelt anerkendende miljø, hvor der samtidig er plads til en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Det skal være sjovt og lærerigt at gå på arbejde – hver dag. Altid klar. Fordi det giver mening
Om stillingen
Du indgår som dæksbefalingsmand (DKB) af vedligeholdelsessektionen (V-sek) med 8 gaster under dig, en dæksofficer som din foresatte, samt en operationsofficer som divisionsleder.

Den primære opgave er at bistå den operative opgaveløsning med ressourcer i løbet af dagen. HELO flyvning, gummibådssejlads og arbejde ved ankeret er opgaver der knytter sig til dækket og som kræver styring og koordinering. Dækket er ofte involveret i mange opgaver om dagen og nogle gange falder opgaverne sammen. Derfor kræver stillingen af du er fleksibel og kan operere med flere bolde i luften samtidig, men også at du formår at styre hele sektionen gennem opgaverne, og selv har overblikket.

En stor del af det daglige er også at vedligeholde dækket, så stillingen kræver også at du er håndværks-mæssigt begavet og er vant til at arbejde med værktøj, maling, trosser mm.

3. BSN er en forholdsvis ung besætning, og i V-SEK er der gaster der har en del erfaring i sejlads på et inspektionsskib, mens der jævnligt kommer nye til som skal oplæres. I V-SEK støtter vi op om skibets overordnede målsætning (lidt bedre hver gang) og har inkorporeret denne i vores interne ønske om at vidensdele samt udvikle hinanden, således at kompetencen hos den ene kan blive til en færdighed hos den anden. En af dine opgaver bliver altså at bidrage til udvikling internt i sektionen.
I V-SEK forsøger vi at skabe forståelse for arbejdet med daglige koordinationsmøder. Der vil være jævn-lige koordineringsmøder mellem dig og dæksofficeren mens der er daglige møder i V-SEK hvor opgaver-ne forledes og din plan fremlægges, her med støtte af dæksofficeren. Der skal være forståelse for hvor-for tingene prioriteres som de gør, mens at det også skal give mening. Du skal bidrage til at skabe mening for gasterne.

Ombord er du medlem af SG-messen og indgår i vagttørnen som vagthavende assistent (VA) efter en fastlagt tørn. Du skal derfor kunne tage dette ansvar på dig og sikre dig ro og orden under vagten i sam-arbejde med det resterende vagthold. Som VA går du runderinger på dækket, sætter/bjærger GB i havn og indgår som indsatleder ved brand eller havari. Vagtassistenten i THETIS klassen har både vagt når ski-bet er i havn og i søen.

I forhold til stillingsbeskrivelsen er de vigtigste kurser som er ønskeligt at du har/tager; TMG/LMG grup-peleder, speedsbådsfører, skydelederudd. i håndvåben, demars grunduddannelse og kendskab til SAP. Er det dig vi vælger planlægger vi sammen det udviklingsforløb der er bedst for dig.
Om dig
Du skal være motiveret for jobbet og trives i en travl hverdag, men stadig have fokus og lysten til at ud-vikle internt i sektionen.
Stillingen er normeret til oversergent, men kan med den rette kandidat besættes af en sergent, som passer den profil vi søger samt gennemfører et individuelt uddannelsesforløb.

Du skal være god til at planlægge og styre, da det daglige arbejde på dækket kræver stor fleksibilitet og overblik over de ressourcer du har til rådighed. Du skal have kendskab til at arbejde i en vedligeholdel-sessektion og det er en fordel at du er skibsassistent eller lign. En stor faglighed inden for området gør dig i stand til at være fremadsynet samt prioritere opgaverne så opgaveløsningen fremmes og motivati-onen hos gasterne bevares.
Du skal kunne samarbejde med de andre sergenter således at koordinering mellem sektionerne optime-res og den daglige kommunikation mellem dig og dæksofficeren er klar og tydelig.

Du skal være god til at kunne motivere dine gaster og bidrage til at det skal være sjovt at være i V-SEK, også selvom der er mange arbejdsopgaver og lange dage. Du skal bidrage til at udvikle V-SEK som helhed således at flere kan det samme og vi opnår flere færdigheder og kompetencer.

Du har en sergentuddannelse, og har sidenhen opnået graden oversergent.

Din helbredsmæssige status skal være godkendt til sejlads uden begrænsninger.

Hvis du tænker, at det hele passer på dig, så tøv ikke med at søge, da det netop kan være dig vi har brug for. Vi kan til gengæld tilbyde dig et alsidigt job med mulighed for oplevelser og udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Og sidst men ikke mindst, et godt fælleskab i V-SEK med lysten til at være der for hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets operationsofficer, PL Mikkel Kaae Balle på telefon +45 30670736 eller mail 1E11-B3-OPO@mil.dk , alternativt skibets banjermester, OS Brian Märcher på telefon +45 3067 0735 eller mail 1E11-B3-BM@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. december 2022. Stillingen er til besættelse 1. februar 2023.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er foku-seret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suveræ-nitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med vareta-gelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.12.2022

Indrykningsdato

21.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent