Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Efterretningsofficer og chef for Sikkerheds- & Efterretningssektionen ved Militærpolitiet


Efterretningsofficer og chef for Sikkerheds- & Efterretningssektionen ved Militærpolitiet

Har du lyst til at prøve kræfter med sikkerhedstjeneste og i mindre grad operativ efterretningsbehandling, og har du samtidig lyst til at være omdrejningspunkt for bemanding af Militærpolitiets enheder, samt bidrag nationalt såvel som internationalt?
Så er du måske den kommende chef for Sikkerheds- & Efterretningssektionen ved Militærpolitiet.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation fordelt geografisk med placering i Aalborg og København.
Om stillingen
Sektionen består af en chef, og en befalingsmand.

Du er direkte underlagt stabschefen for Militærpolitiet, og som sektionschef for Sikkerheds- & Efterretningssektionen fungerer du som Militærpolitiets Sikkerhedsofficer (SIKOF). SIKOF er chefens rådgiver i alle spørgsmål vedrørende den militære sikkerhed, dog undtaget cyber- og informationssikkerhedsområdet samt kryptoområdet.

SIKOF kan på chefens vegne henvende sig direkte til Forsvarets Efterretningstjeneste vedrørende sikkerhedsmæssige forhold.

SIKOF forestår følgende opgaver:
• Risikostyring.
• Udarbejder risikovurdering og sikkerhedsinstruks.
• Tilrettelægger, gennemfører og kontrollere sikkerhedsuddannelsen ved Militærpolitiet.
• Behandler sager vedrørende den militære sikkerhedstjeneste.
• Rådgiver chefen i spørgsmål og sager vedrørende den militære sikkerhedstjeneste.
• Orienterer nytiltrådte chefer om status vedrørende den militære sikkerhed ved Militærpolitiet, herunder navnlig risikovurderingen.
• Tilrettelægger og gennemfører på chefens foranledning intern kontrol af den militære sikkerhed ved Militærpolitiet. Fører dokumentation for gennemført kontrolvirksomhed, herunder føring af en risikolog.
• Følger løbende udgivelse af rettelser til bestemmelserne for den militære sikkerhedstjeneste med henblik på justering af den lokale sikkerhedsinstruks herunder instruktion af relevant personel.
• Holder Trænregimentet, der er pålagt koordinerende opgaver, orienteret om forhold og sager af betydning for den militære sikkerhedstjeneste.
• Samarbejder med og koordinerer relevante dele af sikkerhedstjenesten med informationssikkerhedsofficeren og kryptosikkerhedsofficeren samt assisterende sikkerhedsofficer ved Militærpolitiet.
• Rapporterer om brud på den militære sikkerhed og andre sikkerhedsmæssige hændelser.

Stillingen har en høj grad af selvstændig opgaveløsning i direkte koordination med relevante styrelser, højere stabe, samt myndigheder bredt i Forsvaret.
Stillingens øvrige indhold afstemmes ift. ansøgerens baggrund og kompetencer, idet der ligeledes vil være sagsbehandling og opgaver relateret til Militærpolitiets funktionsområder.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant med gode evner inden for sagsbehandling, samarbejde og styring af opgaver på tværs af en organisation.

Alternativt er du en erfaren premierløjtnant som er i gang med/har gennemført videreuddannelse til næste funktionsniveau. Er du en erfaren premierløjtnant, som endnu ikke har gennemført den nødvendige efteruddannelse, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en udnævnelse, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du besidder gode sociale kompetencer.

Du er helhedsorienteret og formår at sætte retning og koordinere indsatsen, således resultater nås til rette tid. Samtidig har du sans for detaljerne i stabsarbejdet, idet præcision og korrekthed er påkrævet.

Du er analytisk velfunderet, med fokus på struktur, og evner at samarbejde bredt i en organisation, hvor vigtigheden i at skabe relationer ses som en styrkelse i den samlede opgaveløsning.

Du forstår vigtigheden af at inddrage/anvende andres kompetencer, erfaringer og synsvinkler i skabelsen af løsninger med høj accept fra involverede parter.

Du er en god kommunikator, både skriftligt og i tale, og formår at rette budskabet til modtageren.

Du er omstillingsberedt og formår at prioritere opdukkende ”mål” med udgangspunkt i et fleksibelt og pragmatisk mindset.

Det er en fordel, at du har erfaring med DeMars og evt. Workzone.

Det er ikke et ubetinget krav, men vil være en fordel, såfremt du har en relevant baggrund fra Militærpolitiet. Stillingen kan dog tilpasses en ansøger uden MP erfaring.
Har du ikke i forvejen en baggrund i Militærpolitiet, skal du påregne ved først kommende lejlighed efter tiltrædelse af stillingen, at skulle gennemføre Militærpolitiets officerskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef ved Militærpolitiet orlogskaptajn Jens Christian Lundsgaard på telefon 25 16 42 38 eller på mail TRR-MP-STCH@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er søndag den 04. december 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Tiltrædelse efter aftale,

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent