Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Studieadjunkt/-lektor til undervisning i ukrainsk sprog ved Forsvarsakademiet


Studieadjunkt/-lektor til undervisning i ukrainsk sprog ved Forsvarsakademiet

Er du klar til at undervise ambitiøse russiskuddannede sprogofficerer, som skal videreuddannes i ukrainsk for at kunne tolke i krigs- og konfliktzoner? På Forsvarets Sprogskole møder eleverne til tiden og altid klar til at lære nyt.
Om os
Forsvarets Sprogskole er ansvarlig for uddannelsen af sprogofficerer i russisk og arabisk. Uddannelsen kombinerer sprog, kulturfag og militære fag og er karakteriseret ved et særdeles intensivt læringsmiljø.

Efter uddannelsen løser sprogofficererne opgaver som tolke og kulturvejledere i Forsvarets internationale missioner samt støtter i den nationale struktur som reserveofficerer.

Ud over sprogofficersuddannelsen uddanner skolen også civil-militære tolke samt uddanner Forsvarets officerer i engelsk. Derudover har vi ansvaret for at klargøre og udsende sprogofficerer og civil-militære tolke til internationale opgaver, ligesom skolen støtter resten af Forsvaret med en række af opgaver, hvor sprogofficerernes kompetencer bringes i spil.

Forsvarets Sprogskole er en militær institution og består af ca. 25 medarbejdere fordelt på civile sproglærere og militært ansatte.

Du vil blive knyttet til russiskteamet, der, ud over dig, består af tre andre fastansatte lærere samt en række løst tilknyttede timelærere og tidligere sprogofficerer. Den samlede lærergruppe i sprog består af i alt 12 mænd og kvinder og dækker også engelsk og arabisk.

Forsvarets Sprogskole har et dynamisk, akademisk og udviklingsorienteret miljø med gode muligheder for at fordybe sig i sprog, undervisningspraktik og pædagogik. Vi er en militær institution, hvor lærerne også har til opgave at være forbilleder, når det gælder høj faglighed, kvalitet i udførelsen, fleksibilitet og vilje til at løbe lidt hurtigere, når det er påkrævet.
Om stillingen
Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling frem til 31. december 2023 med mulighed for forlængelse som underviser i ukrainsk for russiskuddannede sprogofficerer fra begynder- til højt niveau, herunder undervisning i kultur- og samfundsforhold samt specialiserede områder som oversættelse og tolkning i militær kontekst.
Stillingen indebærer udvikling og udarbejdelse af relevant undervisningsmateriale. Undervisningen skal til at begynde med, planlægges som individuelle forløb for et mindre antal sprogofficerer, men på sigt skal der oprettes et længerevarende kursus i ukrainsk sprog. Undervisningen i ukrainsk skal tage udgangspunkt i sprogofficerernes færdigheder i russisk.

Forsvarets sprogskole anvender både moderne undervisnings-hjælpemidler som smartphones, smartboards og computere, men også mere traditionelle som tavle, papir og blyant.
I undervisningen arbejder vi også meget med brug af rolle- og situationsspil tilrettelagt af dig.
Din rolle vil derfor veksle mellem traditionel klasseundervisning og undervisning i multimediemiljø, mens du andre gange vil være vejleder under kadetternes selvindlæring eller virke som facilitator og koordinator under større situationsspil.

Udover undervisning i klassen, vil du få ansvar for koordination og planlægning af længere moduler i samarbejde med skolens andre medarbejdere og eksterne partnere. Som en del af arbejdet vil du også kunne få ansvar for planlægning af og deltagelse i studieture til udlandet.
Om dig
Vi søger en person, der kan arbejde selvstændigt med udvikling, planlægning og gennemførelse af sprogundervisning i et intensivt miljø. Du er ikke bange for at udvikle dig, lære nyt og tage fat på nye områder inden for ukrainskfaget og fremmedsprogspædagogikken.

Du har et godt kendskab til ukrainsk sprog og kultur og taler ukrainsk på højt niveau med solide praktiske sprogfærdigheder. Ligeledes har du godt kendskab til russisk, således at undervisningen kan drage nytte af parallellerne mellem ukrainsk og russisk.

Du har erfaring med undervisning af motiverede elever på højt niveau i et intensivt læringsmiljø, hvor alle møder hver dag til dagens sproglige udfordring, og hvor der er særdeles gode udviklingsmuligheder for såvel undervisere som elever. Gennem erfaring med undervisning i multimedie og IT-miljøer, har du en god forståelse for de pædagogiske muligheder og udfordringer, som ny undervisningsteknologi medfører og forstår at anvende dem aktivt i din undervisning.
Kompetencer inden for læringsteori, didaktik, fremmedsprogspædagogik osv. vil være et plus.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets organisation og opgaver, og du har tillige meget gerne viden om ukrainske eller russiske militære strukturer og udviklingstendenser.
Har du kendskab til militærfaglig terminologi og erfaring med tolkning er det yderligere en fordel.
Vi forventer, at du er klar til at videreuddanne dig inden for militærfaglige forhold både sprogligt og praktisk.

Uddannelsesmæssigt er du højst sandsynligt mag.art., cand.mag., cand.phil. eller har en tilsvarende akademisk uddannelse med sprog som hovedfag og med gode kundskaber i dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Som studieadjunkt/-lektor ved Forsvarsakademiet, vil du desuden blive omfattet af det til enhver tid gældende cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet.
Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Forsvarets Sprogskole, studielektor Kristian Kolding på telefon 2555 2229. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart lige efter.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent